Εκλογικό σώμα, συμπεριφορά

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΑΤΟΜΑ % ΠΛΗΘ % ΑΠΟΧ ΕΓΚΥΡΑ % ΑΚ – Λ
ΔΗΜ 20.11.1862 240.701 236.088 1,92
ΔΗΜ 13.04.1924 1.084.605 1.083.804 0,07
ΕΘΝ 07.11.1926 1.567.378 982.304 37,33 978.392 0,40
ΕΘΝ 19.08.1928 6.189.237 1.021.434 16,50 1.017.281 0,41
ΕΘΝ 26.09.1932 6.199.826 1.175.983 18,97 1.171.637 0,37
ΕΘΝ 05.03.1933 6.199.826 1.146.943 18,50 1.139.331 0,66
ΕΘΝ 09.06.1935 6.127.593 1.090.362 17,79 1.029.185 5,61
ΔΗΜ 03.11.1935 1.527.714 1.524.446 0,21
ΕΘΝ 26.01.1936 6.127.593 1.278.085 20,86 1.274.002 0,32
ΕΘΝ 31.03.1946 6.127.593 1.121.696 18,31 1.108.473 1,18
ΔΗΜ 01.09.1946 1.921.725 1.664.920 13,36 1.661.060 0,23
ΕΘΝ 05.03.1950 7.395.219 1.696.146 22,50 1.688.923 0,43
ΕΘΝ 09.09.1951 2.224.246 1.717.012 22,80 1.708.904 0,47
ΕΘΝ 16.11.1952 2.123.150 1.600.172 24,63 1.591.807 0,52
ΕΘΝ 19.02.1956 4.509.907 3.379.445 25,07 3.364.361 0,45
ΕΘΝ 11.05.1958 5.111.148 3.863.982 24,40 3.847.785 0,42
ΕΘΝ 29.10.1961 5.688.298 4.641.733 18,40 4.620.753 0,45
ΕΘΝ 03.11.1963 5.662.965 4.708.851 16,85 4.667.154 0,89
ΕΘΝ 16.02.1964 5.662.965 4.626.290 18,31 4.598.839 0,59
ΔΗΜ 29.09.1968 6.508.894 5.042.545 22,53 5.024.072 0,37
ΔΗΜ 29.07.1973 5.840.981 4.992.032 14,53 4.934.424 1,15
ΕΘΝ 17.11.1974 6.241.066 4.963.558 20,47 4.908.974 1,10
ΔΗΜ 08.12.1974 6.244.539 4.719.787 24,42 4.690.986 0,61
ΕΘΝ 20.11.1977 6.403.738 5.193.891 18,89 5.129.771 1,23
ΕΘΝ 18.11.1981 7.059.778 5.753.478 18,50 5.671.057 1,43
ΕΥΡ 18.11.1981 7.059.778 5.752.349 18,52 5.677.661 1,30
ΕΥΡ 17.06.1984 7.790.309 6.011.816 22,83 5.956.060 0,93
ΕΘΝ 02.06.1985 8.008.647 6.422.466 19,81 6.365.094 0,89
ΕΘΝ 18.06.1989 8.379.647 6.688.113 20,19 6.521.563 2,49
ΕΥΡ 18.06.1989 8.347.387 6.688.113 19,88 6.544.669 2,14
ΕΘΝ 05.11.1989 8.637.323 6.798.159 21,29 6.696.484 1,50
ΕΘΝ 08.04.1990 8.453.695 6.698.591 20,76 6.586.040 1,68
ΕΘΝ 10.10.1993 8.861.833 7.019.925 20,78 6.900.311 1,70
ΕΥΡ 12.06.1994 9.485.495 6.755.937 28,78 6.485.345 4,01
ΕΘΝ 22.09.1996 9.140.743 6.978.656 23,65 6.780.049 2,85
ΕΥΡ 16.06.1999 9.555.326 6.712.684 29,75 6.428.696 4,23
ΕΘΝ 09.04.2000 9.372.541 7.026.527 25,03 6.868.011 2,26
ΕΘΝ 07.03.2004 9.897.626 7.571.601 23,50 7.404.934 2,20
ΕΥΡ 13.06.2004 9.938.863 6.283.637 36,78 6.122.632 2,56
ΕΘΝ 16.09.2007 9.918.917 7.355.026 25,85 7.159.006 2,67
ΕΥΡ 07.06.2009 ######### 5.261.749 47,46 5.127.896 2,54
ΕΘΝ 04.10.2009 9.929.065 7.044.606 29,05 6.858.424 2,64

Εκλογικό Σώμα, εισαγωγή

Το Εκλογικό Σώμα παρουσιάζει διάφορες αυξομειώσεις από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση, ιδιαίτερα από το 1926 και μετά που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων (10.014.795) καταγράφεται στις ευρωεκλογές της 07.06.2009 και ο μικρότερος (1.567.378) στις εθνικές εκλογές της 07.11.1926.
Ο μεγαλύτερος αριθμός ψηφισάντων (7.355.026) καταγράφεται στις εθνικές εκλογές της 07. 03.2004 και ο μικρότερος (240.701) στο δημοψήφισμα της 20.11.1862.
Ο μεγαλύτερος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων (7.159.006) καταγράφεται στις εθνικές εκλογές της 07.03.2004 και ο μικρότερος (236.088) στο δημοψήφισμα της 20.11.1862.

Από το 1928 μέχρι το 1950 δεν υπάρχουν στοιχεία για εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και οι συγκρίσεις γίνονται με το σύνολο του πληθυσμού. Την περίοδο 1928-1950 το μέσο ποσοστό ψηφισάντων είναι το 19,06% του συνολικού πληθυσμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό (22,50% του πληθυσμού) καταγράφεται στις εθνικές εκλογές της 05.03.1950 και το μικρότερο (16,50% του πληθυσμού) στις εθνικές εκλογές της 19.08.1928.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους (9.949.401) καταγράφεται στις εκλογές της 06.05.2012 και ο μικρότερος (1.567.378) στις εκλογές της 07.11. 1926.
Ο μεγαλύτερος αριθμός ψηφισάντων (7.571.601) καταγράφεται στις εκλογές της 07.03. 2004 και ο μικρότερος (982.304) στις εκλογές της 07.11.1926.
Ο μεγαλύτερος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων (7.404.934) καταγράφεται στις εκλογές της 07.03.2004 και ο μικρότερος (978.392) στις εκλογές της 07.11.1926.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής (37,51%) καταγράφεται στις εκλογές της 17.06.2012 και το μικρότερο (16,85%) στις εκλογές της 03.11.1963. Το μέσο ποσοστό αποχής στις εθνικές εκλογές είναι 23,86%.
Το μεγαλύτερο ποσοστό άκυρων-λευκών ψηφοδελτίων (5,61%) καταγράφεται στις εκλογές της 09.06.1935 και το μικρότερο (0,32%) στις εκλογές της 26.01.1936. Το μέσο ποσοστό άκυρων-λευκών ψηφοδελτίων στις εθνικές εκλογές είναι 1,37%.
Αναλυτικά οι μεταβολές:

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ

ΕΓΚΥΡΑ

από

07.11.1926

σε

19.08.1928

+ 39.130

+ 38.889

από

19.08.1928

σε

26.09.1932

+ 154.549

+ 154.356

από

26.09.1932

σε

05.03.1933

– 29.040

– 32.306

από

05.03.1933

σε

09.06.1935

– 56.581

– 110.146

από

09.06.1935

σε

26.01.1936

+ 187.723

+ 244.817

από

26.01.1936

σε

31.03.1946

– 156.389

– 165.529

από

31.03.1946

σε

05.03.1950

+ 574.450

+ 580.450

από

05.03.1950

σε

09.09.1951

+ 20.866

+ 19.981

από

09.09.1951

σε

16.11.1952

– 101.096

– 116.840

– 117.097

από

16.11.1952

σε

19.02.1956

+ 2.386.757

+ 1.779.273

+ 1.772.554

από

19.02.1956

σε

11.05.1958

+ 601.241

+ 484.537

+ 483.424

από

11.05.1958

σε

29.10.1961

+ 577.150

+ 777.751

+ 772.968

από

29.10.1961

σε

03.11.1963

– 25.333

+ 67.118

+ 46.401

από

03.11.1963

σε

16.02.1964

0

– 82.561

– 68.315

από

16.02.1964

σε

17.11.1974

+ 578.101

+ 337.268

+ 310.135

από

17.11.1974

σε

20.11.1977

+ 162.672

+ 230.333

+ 220.797

από

20.11.1977

σε

18.10.1981

+ 656.040

+ 559.587

+ 541.286

από

18.10.1981

σε

02.06.1985

+ 948.869

+ 668.988

+ 694.037

από

02.06.1985

σε

18.06.1989

+ 371.000

+ 265.647

+ 156.469

από

18.06.1989

σε

05.11.1989

+ 257.676

+ 110.046

+ 174.921

από

05.11.1989

σε

08.04.1990

– 183.628

– 99.568

– 110.444

από

08.04.1990

σε

10.10.1993

+ 408.138

+ 321.334

+ 314.271

από

10.10.1993

σε

22.09.1996

+ 278.910

– 41.269

– 120.262

από

22.09.1996

σε

09.04.2000

+ 231.798

+ 47.871

+ 87.962

από

09.04.2000

σε

07.03.2004

+ 525.085

+ 545.074

+ 536.923

από

07.03.2004

σε

16.09.2007

+ 21.291

– 216.575

– 245.928

από

16.09.2007

σε

04.10.2009

+ 10.148

– 310.420

– 300.585

από

04.10.2009

σε

06.05.2012

+ 20.336

– 567.861

– 533.896

από

06.05.2012

σε

17.06.2012

– 1.525

– 259.947

– 169.061

Εκλογές, χρονικά διστήματα μεταξύ εκλογών

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.Ο. Μ.Ο ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΧΡ ΜΗ ΗΜ ΧΡ ΜΗ ΗΜ ΧΡ ΜΗ ΗΜ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1844
Μάι-Αύγ 1844 – Ιούν 1847 3 χρόνια 2 6 8 3 16 3 1
Ιούν 1847 – Σεπ 1850 3 χρόνια 2 6 8 3 16 3 3
Σεπ 1850 – Σεπ 1853 3 χρόνια 2 6 8 3 16 3
Σεπ 1853 – Οκτ 1856 3 χρόνια 2 6 8 3 16 3 1
Οκτ 1856 – Αύγ 1859 3 χρόνια 2 6 8 3 16 2 10
Αύγ 1859 – Δεκ 1860-Μάρ 1861 3 χρόνια 2 6 8 3 16 1 4
Δεκ 1860-Μάρ 1861 – 14-17.05.1865 3 χρόνια 2 6 8 3 16 4 5 14
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1864
14-17.05.1865 – 21.03.1868 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 2 10 7
21.03.1868 – 16-19.05.1869 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 1 1 25
16-19.05.1869 – 26.02.1872 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 2 9 10
26.02.1872 – 27-30.01.1873 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 11 1
27-30.01.1873 – 23-26.06.1874 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 1 4 26
23-26.06.1874 – 18-21.07.1875 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 1 25
18-21.07.1875 – 23.09.1879 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 4 2 5
23.09.1879 – 20.12.1881 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 2 2 27
20.12.1881 – 07.04.1885 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 3 3 17
07.04.1885 – 04.01.1887 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 1 8 27
04.01.1887 – 14.10.1890 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 3 9 10
14.10.1890 – 03.05.1892 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 1 6 19
03.05.1892 – 16.04.1895 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 2 11 13
16.04.1895 – 07.02.1899 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 3 9 21
07.02.1899 – 17.11.1902 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 3 9 10
17.11.1902 – 20.02.1905 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 2 3 3
20.02.1905 – 26.03.1906 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 1 1 6
26.03.1906 – 08.08.1910 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 4 4 12
08.08.1910 – 28.11.1910 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 3 20
28.11.1910 – 11.03.1912 4 χρόνια 2 6 8 2 4 16 1 3 13
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1911 & ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1927
11.03.1912 – 31.05.1915 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 3 2 20
31.05.1915 – 06.12.1915 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 6 5
06.12.1915 – 01.11.1920 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 4 10 25
01.11.1920 – 16.12.1923 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 3 1 15
16.12.1923 – 07.11.1926 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 2 10 21
07.11.1926 – 19.08.1928 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 1 9 12
19.08.1928 – 26.09.1932 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 4 1 7
26.09.1932 – 05.03.1933 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 5 9
05.03.1933 – 09.06.1935 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 2 3 4
09.06.1935 – 26.01.1936 4 χρόνια 2 6 8 2 4 29 7 17

Εκλογές, εκλογές ανά μήνα – διάγραμμα

Εκλογές, αποτελέσματα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Μάιος – Αύγουστος 1844
Κυβέρνηση: Αλ. Μαυροκορδάτου
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 127
ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ανδρ. Μεταξάς 55
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Μαυροκορδάτος 28
ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ι. Κωλέττης 20
ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 24
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ιούνιος 1847
Κυβέρνηση: Ι. Κωλέττη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 127
ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Ι. Κωλέττης πλειοψηφεί

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Σεπτέμβριος 1850
Κυβέρνηση: Αντ. Κριεζή
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 131
ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αντ. Κριεζής 100
ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 10
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 21
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Σεπτέμβριος 1853
Κυβέρνηση: Αντ. Κριεζή
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 138
ΚΟΜΜΑ ΚΡΙΕΖΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αντ. Κριεζής πλειοψηφεί

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Οκτώβριος 1856
Κυβέρνηση: Δημ. Βούλγαρη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 138
ΚΟΜΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Δ. Βούλγαρης πλειοψηφεί
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Αύγουστος 1859
Κυβέρνηση: Αθ. Μιαούλη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 139
ΚΟΜMΑ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αθ. Μιαούλης 120
ΑΛΛΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 11
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 8
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Δεκέμβριος 1860 – Μάρτιος 1861
Κυβέρνηση: Αθ. Μιαούλη
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό Μέσον: Ψηφοδέλτιο Περιφέρεια: Στενή Έδρες: 142
ΚΟΜMΑ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ – Αθ. Μιαούλης πλειοψηφεί

Εκλογές, % ψήφων, % εδρων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 07.11.1926
Εκλογικό σύστημα: Απλή Αναλογική [Ν. 3363/02.09.1926]
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – Γ. Καφαντάρης, Ανδρ. Μιχαλακόπουλος 30,98 38,03
ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Παν. Τσαλδάρης 19,85 21,13
ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ – Ι. Μεταξάς 15,44 17,96
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – Αλ. Παπαναστασίου 6,35 5,99
ΕΝΙΑΙΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΕΡΓΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΩΝ 4,29 3,52
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Αλ. Μυλωνάς 2,89 1,41
ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – Γ. Μελάς 1,78 0,70
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΠΡΟΦΥΓΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Θεμ. Σοφούλης 1,41 1,41
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ 1,29 1,06
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΚΟΜΜΑ 0,99 0,70
ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Θεσσαλονίκη) 0,60 0,35
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 14,12 7,74
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 19.08.1928
Εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό [Ν.Δ. της 11.07.1928]
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – Ελ. Βενιζέλος 46,94 71,20
ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Παν. Τσαλδάρης 23,94 7,60
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Αλ. Παπαναστασίου 6,71 8,00
ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ – Ι. Μεταξάς 5,30 0,40
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΕΣ 3,79 1,60
ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Γ. Κονδύλης 2,71 3,60
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Γ. Καφαντάρης 2,53 1,20
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ 1,78 2,40
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ανδρ. Μιχαλακόπουλος 1,56 2,00
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – Κων. Ζαβιτζιάνος 1,32 2,00
ΛΟΙΠΟΙ 3,42 0,00
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ 21.04.1929
Εκλογικό σύστημα: Μεικτό
ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – Ελ. Βενιζέλος 54,58 69,57
ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Παν. Τσαλδάρης 19,05 10,87
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – Αλ. Παπαναστασίου 6,58 4,35
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Γ. Καφαντάρης 4,20 3,26
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ – Ανδρ. Μιχαλακόπουλος 2,81 5,43
ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ – Ι. Μεταξάς 2,73 2,17
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Αλ. Μυλωνάς 1,66 2,17
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ – Κων. Ζαβιτζιάνος 1,19 2,17
ΛΟΙΠΟΙ 7,20 0,00

Εκλογικές αναμετρήσεις, αριθμός κομμάτων (διαγρ)

Εκλογικές αναμετρήσεις, αριθμός κομμάτων

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΑ μέσω ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝ
ΕΘΝ ΜΑΪ – ΑΥΓ 1844 4 4
ΕΘΝ ΙΟΥΝ 1847 1 1 2
ΕΘΝ ΣΕΠ 1850 2 1 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ ΣΕΠ 1853 1 1 2
ΕΘΝ ΟΚΤ 1856 1 1 2
ΕΘΝ ΑΥΓ 1859 2 1 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ ΔΕΚ 1860 – ΜΑΡ 1861 1 1 2
ΕΘΝ 14 – 17.05.1865 5 5
ΕΘΝ 21.03.1868 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16 – 19.05.1869 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 26.02.1872 5 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 27 – 30.01.1873 2 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 23 – 26.06.1874 2 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 18 – 21.07.1875 5 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 23.09.1879 2 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 20.12.1881 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 07.04.1885 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 04.01.1887 2 2 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 14.10.1890 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 03.05.1892 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16.04.1895 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 07.02.1899 4 4 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 17.11.1902 3 3
ΕΘΝ 20.02.1905 4 4 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 26.03.1906 5 5 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 08.08.1910 Α’ διπλή Αναθεωρητική Βουλή 7 7
ΕΘΝ 28.11.1910 Β’ διπλή Αναθεωρητική Βουλή 3 3 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 11.03.1912 6 6 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 31.05.1915 7 7 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 06.12.1915 8 8
ΕΘΝ 01.11.1920 Γ’ Συντακτική Συνέλευση 9 9 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16.12.1923 Δ’ Συντακτική Συνέλευση 8 2 10 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 07.11.1926 14 2 16 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 19.08.1928 14 14 + ΑΝΕΞ
ΓΕΡ 21.04.1929 11 11 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 26.09.1932 10 10 + ΑΝΕΞ
ΓΕΡ 26.09.1932 3 3
ΕΘΝ 05.03.1933 6 6 12 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 09.06.1935 Ε’ Εθνική Συνέλευση 6 5 11 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 26.01.1936 Γ’ Αναθεωρητική Βουλή 14 8 22 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 31.03.1946 Δ’ Αναθεωρητική Βουλή 12 17 29 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 05.03.1950 30 25 55 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 09.09.1951 10 9 19 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16.11.1952 7 10 17 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 19.02.1956 7 15 22 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 11.05.1958 5 10 15 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 29.10.1961 4 14 18 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 03.11.1963 6 9 15 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 16.02.1964 3 11 14 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 17.11.1974 Ε’ Αναθεωρητική Βουλή 10 5 15 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 20.11.1977 15 5 20 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 18.10.1981 16 4 20 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 18.10.1981 10 2 12
ΕΥΡ 17.06.1984 16 16
ΕΘΝ 02.06.1985 15 15 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 18.06.1989 27 4 31 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 18.06.1989 21 4 25 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 05.11.1989 19 7 26 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 08.04.1990 40 5 45 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 10.10.1993 29 3 32 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 12.06.1994 24 3 27 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 22.09.1996 24 5 29 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 16.06.1999 25 6 31 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 09.04.2000 24 8 32 + ΑΝΕΞ
ΕΘΝ 07.03.2004 16 16 32 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 13.06.2004 23 16 39
ΕΘΝ 16.09.2007 21 22 43 + ΑΝΕΞ
ΕΥΡ 07.06.2009 27 28 55
ΕΘΝ 04.10.2009 23 24 47 + ΑΝΕΞ

Κόμματα, συντμίσεις τίτλων

Α.Δ

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Ε.Κ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Α.Ε.Κ.Α.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Α.Κ.Ε.Π.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Αυτοδύναμο Κίνημα Εργατικής Πολιτικής)

Α.Κ.Ι.Δ.Α.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Α.Κ.Ο.Α.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Α.Κ.Ο.Σ.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

Α.Π.Ο.

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α.Σ.Κ.Ε.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΡΟΜ

ΑΝ.ΕΛ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ “ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ”

ΑΝΘ.ΕΙ.

ΚΟΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΑΡ.Α.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΑΡ.ΑΝ.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ

ΒΕΡΓΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΜΜΑ “ΒΕΡΓΙΝΑ 1990”

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ

Δ.Ε.Α.

ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δ.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Δ.Κ. – Α.Φ.Ε.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΝΩΣΙΣ

Δ.Κ.Ε.Λ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ

Δ.Π.Ε.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΗ.ΑΝΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΔΗ.Κ.ΚΙ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΔΗ.ΣΟ.Κ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΔΗ.ΣΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΔΗΜ.ΑΡ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ε.Α.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ε.Α.Μ.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ε.Α.Ρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Ε.Α.Σ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ε.ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ε.Δ.Α.

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ε.Δ.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ EΝΩΣΙΣ

Ε.Δ.Ε. – Τροτσκιστές

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Τροτσκιστές)

Ε.Δ.Ο.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Ε.ΔΗ.Κ.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ε.Ε.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ – Κίνηση Πολιτών

Ε.Ε.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ EΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΣ (Θεσσαλονίκη)

Ε.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

Ε.Ε.Κ. – Τροτσκιστές

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (Τροτσκιστές)

Ε.Ε.Σ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Ε.Ε.Σ. – Ουρ. Τόξο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

Ε.Κ.

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ε.Κ. – Κ.Π.

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ε.Κ.Α.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ε.Κ.Κ.Ε.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κόμματα, προφίλ κομματων

ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 1824 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μαυροκορδάτος, Σπ. Τρικούπης, Ανδρ. Ζαϊμης, Ανδρ. Λόντος ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ Μάι – Αύγ 1844 έδρες 28/127 Αλ. Μαυροκορδάτος

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μυλωνάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 31.03.1946 ως συνιστώσα ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΣΗ: 1936 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μυλωνάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 26.01.1936 ψήφοι 12.333 (0,97%) έδρες 4/300 Αλ. Μυλωνάς

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μυλωνάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 05.03.1950 ως συνιστώσα ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ [Α.Ε.Κ.] ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Παπαναστασίου ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 68.278 (6,71%) έδρες 20/150 Αλ. Παπαναστασίου
ΕΘΝ 26.09.1932 ψήφοι 69.057 (5,89%) έδρες 8/250 Αλ. Παπαναστασίου
Το 1933 εντάσσεται στον ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ
ΕΘΝ 05.03.1933 ψήφοι 47.460 (4,16%) έδρες 13/248 Αλ. Παπαναστασίου
ΕΘΝ 26.01.1936 ως συνιστώσα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ: 1920 ΗΓΕΣΙΑ: Αλ. Μυλωνάς ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.12.1923 έδρες 3/397 Αλ. Μυλωνάς
ΕΘΝ 07.11.1926 ψήφοι 28.318 (2,89%) έδρες 4/284 Αλ. Μυλωνάς
ΕΘΝ 19.08.1928 ψήφοι 17.042 (1,68%) έδρες 0/250 Αλ. Μυλωνάς
ΓΕΡ 21.04.1929 ψήφοι 13.720 (1,66%) έδρες 2/92 Αλ. Μυλωνάς
Το 1933 εντάσσεται στον ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΣΗ: 1922 ΗΓΕΣΙΑ: Σπ. Χασιώτης ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΕΘΝ 16.12.1923 έδρες 4/397 Σπ. Χασιώτης