Εκλογές, εισαγωγή

«ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Είνε πολλαί δεκάδες ετών αφότου εις την Σύρον η δωροδοκία έχει εγκαθιδρυθή ως το μόνον μέσον εκλογικής επιτυχίας. Ο μηχανισμός των εκλογών της Σύρου είνε άξιος μελέτης. Κατά τον κατατρτισμόν, των συνδυασμών ως κύρια βάσις λαμβάνεται το ποσόν της χρηματικής συνεισφοράς εκάστου. Ούτω καταρτίζονται ταμεία εκατόν ή διακοσίων χιλιάδων δραχμών, ενίοτε και πλέον, άτινα θα χρησιμεύσωσι δια την κίνησιν της εκλογής.

Οργανούται η διαχείρισις, διορίζονται ταμίαι και λογισταί και υπάλληλοι εις εκλογικά γραφεία, δηλαδή γραφεία πληρωμής προσομοιάζοντα προς τραπεζικά καταστήματα και ανατέμνεται υπό μυρίας επόψεις ο εκλογικός κατάλογος, όπως επιτευχθή το ζητούμενον, τουτέστι να πληρωθώσιν όσον το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι εν ελαχίστω χρόνω.

Οι εντιμότεροι και χρηστότεροι πολίται συζητούσι μετά σοβαρότητος ποίος εκ των συνδυασμών θα πληρώση περισσότερον την ψήφον. Οι εργοστασιάρχαι, λαμβάνοντες ανάλογον ποσόν εκ του εκλογικού ταμείου, πληρώνουσι συνήθως την πρωίαν της εκλογής τους εργάτας των, δίδοντες προσωπικώς εις έκαστον τας 20 και 25 δραχμάς, ίνα ψηφίσωσιν υπέρ της μερίδος, εις ην αυτοί ανήκουσι. Μέγα δε μέρος του λαού εσυνήθισε τόσον πολύ να λαμβάνη το αντίτιμον της ψήφου, ώστε νομίζει ότι παραιτείται των ιερωτέρων δικαιωμάτων του εάν ψηφίση δωρεάν.

Τέλος, πάσα η προεκλογική εργασία των τοπικών κομμάτων τείνει να πείση τον εκλογέα ουχί εις το να μη δωροδοκηθή, αλλά τουναντίον εις το να προτιμήση το χρήμα της μιας μερίδος από το χρήμα της αντιπάλου. Άλλοτε ήτο εν χρήσει το σύστημα των δεκαρχιών. Έστι δε δεκαρχία ομάς δέκα έως είκοσιν εκλογέων υπό ένα αρχηγόν καλούμενον δέκαρχον, ήτις επί τινας ημέρας προ των εκλογών σιτίζεται και μισθοδοτείται υπό του εκλογικού γραφείου με την εντολήν να διασκεδάζη εις τα διάφορα κέντρα και φανατίζει τον κόσμον υπέρ του χρηματοδότου.

Αλλά και οι αποτελούντες τας δεκαρχίας πληρώνονται ως και οι άλλοι, κατά την ημέραν της εκλογής. Εννοείται ότι ο αυτός τρόπος της δωροδοκίας γίνεται παρ’ αμφοτέρων των κομμάτων.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Εις την τελευταίαν εκλογήν δεν ετέθη εν χρήσει το σύστημα των δεκαρχιών. Αντί τούτου εχρησιμοποιήθη το σύστημα του στοιχήματος ή υποσχετικού, όπερ είνε εφεύρεσις νεωτάτη, και εξασφαλίζει τον δωροδότην από της απάτης των εκλογέων. Ο συνδυασμός Καλαμάρη – Βαφειαδάκη έκοψε τιμήν της ψήφου από της πρωίας της Κυριακής δραχμάς είκοσι κατ’ άτομον, μαζί δε με τας 20 δραχμάς έδιδον εις έκαστον εκλογέα και έν υποσχετικόν ενυπόγραφον ότι θα λάβη ετέρας είκοσιν δραχμάς, αν επιτύχει ολόκληρος ο Δηλιγιαννικός συνδυασμός. Το υποσχετικόν τούτο συντεταγμένον υπό τύπου στοιχήματος έχει επί λέξει ως εξής:

“Στοιχηματίζω ο υπογεγραμμένος προς τον επιφέροντα το παρόν ότι κατά την σημερι-νήν εκλογήν δεν θα επιτύχη ο Δηλιγιαννικός συνδυασμός εκ των κ.κ. Μαυρογορδάτου, Καλαμάρη, Σ. Βαφειαδάκη, Γκίζη και Μαραγκού. Εάν όμως χάσω το στοίχημα, δηλ. αν επιτύχη ολόκληρος ο συνδυασμός, αποτελούμενος εκ των άνω υποψηφίων, θα πληρώσω προς τον επιφέροντα δραχμάς είκοσι”.

Το πρόσωπον, όπερ υπογράφει, είναι πρόσωπον φερέγγυον, ως επί το πλείστον πολίτης έγκριτος, όστις ίσως ουδέ φαντάζεται ότι δια της υπογραφής του ταύτης διαπράττει το φρικωδέστερον των εγκλημάτων, την διαφθοράν και υποδούλωσιν του λαού εις την ελπίδα των είκοσι δραχμών, την κατάτριψιν παντός φρονήματος, την υπονόμευσιν των ελευθεριών, την χειρίστην κατά της πατρίδος προδοσίαν. Δια της λέξεως “στοίχημα” βαπτίζει το υποσχετικόν τούτο, το διανεμόμενον εις πάντας του εκλογείς κατά χιλιάδας, και αναπαύει την συνείδησίν του, όπως οι καόγηροι του μεσαίωνος, οίτινες έτρωγον χοιρίδια αφού πρώτον τα εβάπτιζον και τα ωνόμαζον ιχθύς.

Εν τούτοις το υποσχετικό τούτο δεν έφερε το αποτέλεσμά του. Πολλοί των εκλογέων, βλέποντες το αδύνατον της επιτυχίας του υποψηφίου Μαραγκού, ον κατεψήφιζεν η εκλεκτή και ανεξάρτητος τάξις των πολιτών, εθεώρησαν ότι πρόκειται περί εμπαιγμού και μετέβαινον εις τα γραφεία του αντιθέτου συνδυασμού, Βοκοτόπουλου – Λαδόπουλου, όπου η ψήφος εκπληρώνετο 10 – 15 δραχμάς άνευ άλλου υπο-σχετικού, και κατεψήφιζον τον συνδυασμό Καλαμάρη. Το στοίχημα των είκοσι δραχμών εκυκλοφόρει και εξαργυρούτο περί την μεσημβρίαν αντί 20 – 30 λεπτών και μετά την μεσημβρίαν έχασε πάσαν αξίαν».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Από το 1844 μέχρι και το 2012 πραγματοποιήθηκαν 78 εκλογικές αναμετρήσεις: 62 Εθνικές Εκλογές, 2 Εκλογές Γερουσίας, 7 Δημοψηφίσματα και 7 Ευρωεκλογές.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εκλογικές αναμετρήσεις διεξήχθησαν από 6 ειδών κυβερνήσεις: de facto, δικτατορικές, μεταβατικές, οικουμενικές, πολιτικές και υπηρεσιακές. Με de facto κυβερνήσεις έγιναν 4 εθνικές εκλογές,
Με δικτατορικές κυβερνήσεις έγιναν 3 δημοψηφίσματα (2 για τη μορφή του πολιτεύματος και 1 για την έγκριση του Συντάγματος), Με μεταβατική κυβέρνηση έγινε 1 εθνική εκλογή, Με οικουμενική κυβέρνηση έγινε 1 εθνική εκλογή.

Με πολιτικές κυβερνήσεις έγιναν συνολικά 59 εκλογικές αναμετρήσεις: 2 εκλογές Γερουσίας, 4 δημοψηφίσματα (1 για την επιλογή βασιλιά, 2 για τη μορφή του πολιτεύματος και 1 για την επιστροφή του βασιλιά), 46 εθνικές εκλογές και 7 ευρωεκλογές, Με υπηρεσιακές κυβερνήσεις έγιναν 10 εθνικές εκλογές.