Political Pedia  >   Πολιτικές δολοφονίες

Τζορτζ Πολκ

Ο Πολκ την 7-5-48 αφικνείται εις Θεσσαλονίκη εις εκτέλεσιν του εμμόνου σκοπού του και το εσπέρας της 8-5-48 εξαφανίζεται εκ του Ξενοδοχείου “Αστόρια” ένθα διέμενεν. Την 11 Μαΐου 1948 εις το Γ’ Αστυνομικόν Τμήμα Θεσσαλονίκης παραδίδεται φάκελος, με την επιγραφήν “Προς 3ον το τρίτον Αστυνομικόν Τμήμα ενταύθα” περιέχων την ταυτότητα του πολεμικού ανταποκριτού του Δημοσιογράφου Γεωργίου Πολκ και δελτίον (ημερολόγιον) της αεροπορικής Εταιρείας “Παναμέρικαν” άνευ ενδείξεως τινός του αποστολέως.

Τούτο εμβάλλει εις ανησυχίαν τας αστυνομικάς Αρχάς, αι οποίαι αναζητήσασαι τον δημοσιογράφο εις το ξενοδοχείον του πληροφορούνται ότι ούτος δεν εθεάθη από της πρωΐας εννάτης Μαΐου, χωρίς να έχη ειδοποιήση πού θα μεταβή. Αι πρώται Αστυνομικαί έρευναι στρέφονται εις τους επικοινωνήσαντας μετά του Πολκ Έλληνας και ξένους, παρ’ ων επιζητείται η παροχή πάσης διαφωτιστικής πληροφορίας.

Το μόνον το οποίο προέκυψεν είναι η γνωριμία του Πολκ μετά του Έλληνος δημοσιογράφου Γρηγορίου Στακτοπούλου, γνώστου της Αγγλικής. Την επομένην Κυριακήν 16ην Μαΐου ανευρέθη το πτώμα του Πολκ επιπλέον εντός του Λιμένος εις μικράν απόστασιν από της προκυμαίας.

Το έγκλημα καλύπτεται υπό σκότους λόγω του μεσολαβήσαντος πολυημέρου χρονικού διαστήματος μεταξύ φόνου και ανερέσεως του πτώματος και οι ένοχοι είχον όλην την άνεσιν να εξαφανίσωσιν τα ίχνη του εγκλήματός των […], ότι ο Πολκ δι’ επιστολών του προς τους εις Αμερικήν προϊσταμένους του, εδήλου ότι αφίκετο εις Θεσσαλονίκην και θα εθεώρει μεγάλην επιτυχίαν να φθάσει εις το Στρατηγείον του Μάρκου και ότι επεθύμει, ως χαρακτηριστικώς έγραφεν, να φθάσει και με “δεμένα τα μάτια”.

Δικαστικαί και Αστυνομικαί Αρχαί ερευνώσι προς πάσαν κατεύθυνσιν προς διαφώτισιν του εγκλήματος, εξεταζομένων όλων των πιθανών εκδοχών. Ερευνώνται βήμα προς βήμα η διήμερος εις Θεσσαλονίκην παραμονή του Πολκ, αι γνωσταί επαφαί του, τα προηγούμενα ταξείδια του, πλην ουδέν θετικόν και διαφωτιστικόν στοιχείον προκύπτει. Διέρρευσεν τρίμηνον, οπότε διά πολλοστήν φοράν εκλήθησαν προς εξέτασιν οι υπάλληλοι του Ξενοδοχείου “Αστόρια” και ο Δημοσιογράφος Γρηγόριος Στακτόπουλος.

Ενεργείται έρευνα εις τας οικίας απάντων. Το δείγμα της μητρός Στακτοπούλου, εκ πρώτης επισκοπήσεως παρουσιάζει καταπληκτικήν ομοιότητα με την επιγραφήν του φακέλου, δι’ ου απεστάλη η ταυτότης του Πολκ εις το 3ον Αστυνομικόν Τμήμα. Τούτο επισημοποιείται και δι’ επισήμου γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης των εν Αθήναις γραφολόγων καθηγητών Αριστείδου Πουλαντζά και Σωκράτους Κουγέα. Η αποκάλυψις αυτή θέτει την βάσιν της περαιτέρω ανακριτικής ερεύνης και αποτελεί την αφετηρίαν της διαλευκάνσεως της υποθέσεως.

Εξετάζεται η μήτηρ του δημοσιογράφου Άννα χήρα Ιωάννου Στακτοπούλου και καταθέτει ότι την επιγραφήν του φακέλου προς το 3ον Αστυνομικόν Τμήμα ανέγραψεν αύτη τη εντολή του υιού της Γρηγορίου. Και άλλη πραγματογνωμοσύνη βεβαιοί την ταυτότητα της μελάνης του φακέλου προς την ευρεθείσαν εις την οικίαν Στακτοπούλου.

Δεν απομένει πλέον αμφιβολία εις την ανάκρισιν ότι ο Γρηγόριος Στακτόπουλος συμμετέσχεν εις το έγκλημα. Ο Στακτόπουλος όταν τω ανακοινώθη, ότι συμφώνως προς τας πραγματοσύνας ο γραφικός χαρακτήρ του γράψαντος τον φάκελον είναι ο αυτός με τον γραφικόν χαρακτήρα της μητρός του και ότι η μελάνη του φακέλου είναι η αυτή με την ανευρεθείσαν εις την οικίαν του, ηναγκάσθη πλέον να επιβεβαιώσει τούτο και να προβή εις σοβαράς αποκαλύψεις […], αι οποίαι δίδουν την κατωτέρω εικόνα των λεπτομερειών του διαπραχθέντος εγκλήματος.

Καθ’ α ο ίδιος κατέθεσεν είναι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος από του έτους 1944 και διετέλεσεν συντάκτης της εφημερίδος “Λαϊκή Φωνή”, οργάνου του γραφείου περιοχής Μακεδονίας-Θράκης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κατά μήνα Οκτώβριον του 1946 απεχώρησεν εικονικώς του Κομμουνιστικού Κόμματος τη υποδείξει τούτου, προέβη δε αυτό και εις επίσημον και εντυπωσιακήν διαγραφήν του εκ των τάξεων του, επί τω σκοπώ να προφυλάξη τούτον εκ πιθανής Αστυνομικής καταδιώξεως, διότι το κόμμα εισήρχετο έκτοτε εις την παρανομίαν.

Την 4ην Μαΐου 1948 ημέραν Τρίτην ο Στακτόπουλος ειδοποιείται τηλεφωνικώς εις το Γραφείον του να μεταβεί την μεσημβρίαν της επομένης εις τι καφενείον παρά την οδό Χαλκέων προς συνάντησιν προσώπου τινός υπό το ψευδώνυμον “Νίκος”, όστις τω ανακοινοί την εντός εβδομάδος άφιξιν εξ Αθηνών του Πολκ και του ορίζει συνάντησιν διά την εσπέραν της επομένης εις ωρισμένον σημείον της πόλεως. Πράγματι την 7-5-48 ημέραν Παρασκευήν αφίκετο ο Πολκ καταλύσας εις το ξενοδοχείον “Αστόρια”, δεχθείς αυθημερόν κατά τας απογευματινάς ώρας την επίσκεψιν Στακτοπούλου, μεθ’ ου ο πρώτος κλείει συνέντευξιν δια την 7ην μεταμεσημβρίαν εις το Μεντιτεράνεα.

Εκεί συναντώνται εκ νέου και μετ’ ολίγον ο Στακτόπουλος αναχωρήσας σπεύδει και ειδοποιεί τον Νίκον περί της αφίξεως και επαφής του με τον Πολκ. Ο Νίκος ειδοποιεί τον Στακτόπουλο, ίνα την 1ην μ. μεσονύκτ. ώραν φέρει εις επαφήν τον Δημοσιογράφον Πολκ μετά του Ευαγγέλου Βασβανά εις την γωνίαν των οδών Μητροπόλεως-Αγίας Σοφίας.

Η συνάντησις αύτη επραγματοποιήθη και τη υποδείξει του Βασβανά ο Στακτόπουλος ανακοινοί εις τον Πολκ ότι η αναχώρησις ωρίσθη διά την εσπέραν της επομένης και ότι το σημείον αναχωρήσεως και το μέσον θα ανακοινωθούν εις τον Πολκ διά του ιδίου του Στακτοπούλου. Την επομένην Σάββατον 8ην Μαΐου ο Στακτόπουλος ειδοποιεί τον Πολκ, όπως την 9ην νυκτερινήν ώραν ευρίσκεται εις ωρισμένον εξοχικόν Κέντρον οπόθεν θα αναχωρήση θαλασσίως.

Πρώτος περί ώραν 8:30 εσπερινήν καταφθάνει εις το ορισθέν κέντρον ο Στακτόπουλος και μετά ημίωρον περίπου αφικνείται και ο Πολκ, φέρων ανά χείρας δέμα “μαλακόν” περιέχον τας πιτζάμας του, προφανώς, δοθέντος ότι αυταί έλλειπον εκ του δωματίου του. Εκεί αφού εδείπνησαν, του θύματος λαβόντος δείπνον εξ αστακού, ο Στακτόπουλος γνωστοποιεί εις τον Πολκ ότι θα επιβιβασθούν λέμβου, η οποία εν τω μεταξύ είχεν πλευρίσει δια την αναχώρησιν με κατεύθυνση προς τα ανοικτά του Καραμπουρνού.

Μετάβαση σε: << Προηγούμενη Επόμενη >>