Political Pedia  >   Πολιτικές δολοφονίες

Γεώργιος Α’

Άλλως τε νομίζω, ότι η τελευταία ναυτική νίκη η επιτευχθείσα υπό του γενναίου ναυτικού μας απέδειξεν ότι θα είμεθα εις το μέλλον μια ναυτική δύναμις εις την Ανατολικήν Μεσόγειον, την οποίαν οφείλουν να υπολογίσουν. Ήδη η Ελλάς κυριαρχεί του Αιγαίου Πελάγους. Η Τουρκία δεν έχει να κάμη τίποτε πλέον εις τας νήσους. Αποδέχομαι την άποψιν της Τουρκικής διακοινώσεως, καθ’ ην “η στρατιωτική κατοχή ουδέποτε δημιουργεί δικαίωμα διαρκούς κυριαρχίας”. Αφού το δικαίωμά της τούτο έχει παύσει, οφείλει να εγκαταλείψη τας νήσους.

Δια τον αυτόν λόγον θα υποχρεωθεί και η Ιταλία να εκκενώση τας νήσους εκείνας, τας οποίας ακόμη κατέχει. Λέγεται ότι η Ιταλία θα τας επιστρέψη εις την Τουρκίαν υπό όρους. Αλλ’ η Τουρκία στερείται ήδη ναυτικών δυνάμεων δια να τας κρατήση. Ελπίζω η Τουρκία να εννοήση μίαν ημέραν αυτό, το οποίον δεν ηθέλησε μέχρι σήμερον να αναγνωρίση, ότι έχει άδικον να επιτίθεται κατά του Ελληνισμού, όστις δύναται εις το μέλλον να της φανή χρήσιμος και ότι η προς την Ελλάδα προσέγγισις θα απετέλει καλήν πολιτικήν…

Τα πράγματα εδώ πηγαίνουν κατ’ ευχήν η διοίκησις εργάζεται πολύ καλά και οι κάτοικοι, και αυτοί οι Εβραίοι, είναι πολύ ευχαριστημένοι. Αυτός ο κ. Dreyfus όστις επρόκειτο να αναχωρήση εντεύθεν, ίνα εκθέση δήθεν τα παράπονα των Εβραίων κατά της Ελληνικής κατοχής ως αντιπρόσωπός των, δεν είναι απ’ εδώ. Ήτο άλλοτε εις την υπηρεσίαν της Τουρκικής Κυβερνήσεως ως Διευθυντής του Τουρκικού στρατιωτικού νοσοκομείου. Δεν αντιπροσωπεύει απολύτως τίποτε και δεν επεφορτίσθη από τους Εβραίους να ζητήση από την Γαλλικήν Κυβέρνησιν, όπως παύση η Ελληνική κατοχή και αντιακτασταθή διά των Βουλγάρων. Εκείνοι, οι οποίοι είναι όλοι εναντίον ημών, είναι ο πρόξενος της Γαλλίας, είς Γάλλος συνταγματάρχης, όστις ήτο διοικητής του σώματος της ενταύθα τουρκικής χωροφυλακής και ο κυβερνήτης του γαλλικού καταδρομικού, του οποίου δεν ενθυμούμαι το όνομα, προ παντός ο τελευταίος.

Την ημέρα της ναυμαχίας, ότε η ανησυχία όλων ημών, ως είναι ευνόητον, ήτο μεγάλη, ευρίσκετο εδώ εις τον λιμένα έν εκ των ατμοπλοίων μας, το οποίον δια του ασυρμάτου προσεπάθει να επικοινωνήση με τον Ναύαρχον Κουντουριώτην δεν ηδυνήθη δε να το επιτύχη εξ αιτίας του Γάλλου κυβερνήτου, όστις με τον ασύρματόν του το ημπόδιζεν. Ότε ο υιός μου, ο Διάδοχος, τον παρεκάλεσε να παύση, απήντησεν ότι είχεν ανάγκην να συνομιλήση με τους Παρισίους, θα ηδύνατο δε να παύση επ’ ολίγον, αλλ’ ότι βραδύτερον θα επανήρχιζεν. Ο Θεός ηξεύρει τι άνθρωπος είναι αυτός ο κυβερνήτης. Εις τον βαρώνον Lehmann εξεφράσθη ήκιστα συμπαθώς δι’ ημάς.

Υπάρχουν ολιγώτεροι Βούλγαροι εδώ επί του παρόντος. Έλεγον ότι θα φύγουν, αλλά δεν το σκέπτονται. Οι Βούλγαροι ζητούν να τα έχουν όλα. Θέλουν να κρατήσουν τας Σέρρας και την Καβάλλαν, θέλουν να τοις παραχωρήσωμεν την Θεσσαλονίκην, θέλουν να τοις δώσουν οι Σέρβοι το Μοναστήριον και την γραμμήν μέχρι Αχρίδος, θέλουν τα νέα σύνορά των να εισχωρούν μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας, δια να μας χωρίσουν. Αι διαπραγματεύσεις, αίτινες θα γίνουν μεταξύ των συμμάχων βραδύτερον δια τον διακανονισμόν των νέων συνόρων, θα είναι πολύ επίπονοι.

Σήμερον είδον τον Διάδοχον της Σερβίας, όστις εξεφράζετο με δριμύτητα κατά των Βουλγάρων. Εννόησαν όλοι σήμερον το μέγα σφάλμα, το οποίον διεπράχθη, ότε συνωμολογήθη η τόσον άκαιρος ανακωχή. Άλλως τε το λέγουν και οι Βούλγαροι.
Υποθέτω ότι είδετε την Illustration της 18 Ιανουαρίου Νο 3647. Εάν όχι, εύρετέ την δια να ιδήτε εκεί την εικόνα του κ. Stancioff, Πρεβευτού της Βουλαγρίας εις Παρισίους. Δύνασθε να καυχάσθε ότι έχετε συνάδελφον ένα περίφημον ψεύτην. Όσα αφηγείται περί της εισόδου του Ελληνικού στρατού εις Θεσσαλονίκην είναι ιδικής του εφευρέσεως. Ο Διάδοχος άλλως τε του είπε μετά παρρησίας ό,τι του ήξιζεν.

Η αποχώρησις του κ. Poincaré εκ του Υπουργείου των Εξωτερικών είναι πραγματική απώλεια δι’ ημάς. Δεν γνωρίζω καθόλου των διάδοχόν του. Τις οίδεν αν θελήση να ακολουθήση την πολιτικήν του προκατόχου του και αν θα έχη την αυτήν δύναμιν θελήσεως δια να επιβάλη τας γνώμας του.

Εν πάση περιπτώσει πρέπει να επιμείνωμεν επί των ιστορικών και πραγματικών δικαιωμάτων μας. Μοι φαίνεται ότι αι υπηρεσίαι, τας οποίας ο στόλος μας προσέφερεν εις τους συμμάχους και εις τον γενικόν σκοπόν, είναι ανεκτίμητοι προ παντός δια την Βουλγαρίαν. Είναι ιδικόν της σφάλμα το ότι δεν ηδυνήθημεν να επιτύχωμεν την ριζικήν λύσιν του Ανατολικού προβλήματος. Διαδίδεται εδώ ότι θα κρατήσωμεν την Θεσσαλονίκην, αλλ’ ότι οι Βούλγαροι λέγουν ότι θα την αποκτήσουν πάλιν εντός τριών ετών…

Σας ευχαριστώ δια την επιστολήν σας της 11ης Ιανουαρίου, διαβιβάζω δε ημίν τας θερμοτέρας ευχάς μου δια το νέον έτος.

Διατελώ εγκαρδίως υμέτερος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Μετάβαση σε: << Προηγούμενη Επόμενη >>