Political Pedia  >   Πολιτικές δολοφονίες

Γεώργιος Α’

Περί ώρα 17.00, κάποιος ονόματι Αλ. Σχινάς καταγόμενος από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης τον πυροβόλησε από πίσω, σχεδόν εξ επαφής, με περίστροφο και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Τη σκηνή του θανάσιμου τραυματισμού του βασιλιά περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας Μάσιμο Αριγκόνι, γιος του γνωστού στη Θεσσαλονίκη αρχιτέκτονα Πιέτρο Αριγκόνι:
«Το απόγευμα της δολοφονίας βρισκόμουνα μέσα στο τραμ που ήταν σταματημένο στη στάση της Αγίας Τριάδας. Είδα τον βασιλιά να περπατάει στο πεζοδρόμιο μαζί με τον υπασπιστή του και σε κάποια στιγμή να τον πλησιάζει ένας από πίσω και να τον πυροβολεί. Είδα ακόμα τους δύο βρακοφόρους χωροφύλακες, που τον ακολουθούσαν εξ αποστάσεως, να πιάνουν τον φονιά που προσπάθησε να φύγει προς τη θάλασσα. Είδα και τον μπακάλη της γειτονιάς μας Ααρών Αμίρ να παίρνει στην αγκαλιά του τον πληγωμένο βασιλιά και τον βάζει σε μια άμαξα που ξεκίνησε αμέσως και διασχίζοντας την αναφορική οδό Αγίας Τριάδος, διευθύνθηκε προς το Παπάφη, που ήταν νοσοκομείο. Όπως μάθαμε, σε λίγο ξεψύχησε χωρίς να πεί λέξη».

Ο Αυστριακός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, Κραλ, έστειλε σε Βιέννη και Αθήνα τη νύχτα της 5ης (18ης) Μαρτίου 1913 το ακόλουθο τηλεγράφημα:
«Εγγύτατα του ημετέρου προξενείου εγένετο την 5ην απογευματινήν ώραν απόπειρα δολοφονίας δια περιστρόφου κατά του βασιλέως των Ελλήνων, ο οποίος έκαμνε πεζή έναν περίπατον. Ο βασιλεύς τραυματισθείς βαρέως μετεφέρθη εις νοσοκομείον. Λεπτομερείας αργότερον».

Ας σημειωθεί ότι το Αυστριακό Προξενείο βρισκόταν 250 βήματα μακριά από τον τόπο του συμβάντος.
Την 6η/19η Μαρτίου, ο Κραλ στέλνει τηλεγράφημα στη Βιέννη, που λέει:
«Ο δολοφόνος είναι Έλλην της Θεσσαλονίκης, ονόματι Αλέξανδρος Σχοινάς, 52 ετών. Λέγεται ότι έχει πολλούς συνενόχους. Τα ελατήρια δεν φαίνεται να είναι πολιτικά» και ακολουθεί διεξοδική έκθεση προς τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας, Κόμη Berchtold, που διαβιβάζεται από κει σε όλες τις αυστριακές πρεσβείες των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Το περιεχόμενο της έκθεσης έχει ως εξής:
«Ευγενέστατε κ. Κόμι,
Η Α.Μ. ο βασιλεύς της Ελλάδος Γεώργιος συνείθιζε να κάμη καθημερινώς κατά τας απογευματινάς ώρας συνοδεία μόνον του υπασπιστού του ένα μικρόν περίπατον. Εις απόστασίν τινα πάντοτε δύο χωροφύλακες.

Χθές την 5ην/18ην τ.μ. έβαινεν ο βασιλεύς μετά του υπασπιστού του αντισυνταγματάρχου Φραγκούδη επί της Rue des Campagnes κατευθυνόμενος προς τον Λευκόν Πύργον, όταν, περίπου 250 βήματα μακράν του κτιρίου του Καισαροβασιλικού Γενικού Προξενείου, ετινάχθη εξαφνικά κατά του διαβαίνοντος βασιλέως ένα άτομον το οποίον εκάθητο προ του καταστήματος μικρεμπόρου, και το οποίον άτομον επυροβόλησεν άπαξ τον άνακτα εκ του σύνεγγυς. Το βλήμα, εξαπολυθέν εξ αποστάσεως ολιγωτέρας του ενός μέτρου, επέτυχε την Α. Μεγαλειότητα υπό τον αριστερόν ώμον, τραυματίσαν πιθανώς την καρδίαν. Η σφαίρα, η οποία ήτο το μέγα βλήμα του καλουμένου μαυροβουνείου περιστρόφου, ανευρέθη εις το στήθος του βασιλέως, μεταξύ των ενδυμάτων του.

Αμέσως μετά το διάβημά του ο δολοφόνος ετράπη εις φυγήν κατά μήκος της οδού της εκβαλούσης εις την θάλασσαν, τον επρόφθασεν όμως ο αντισυνταγματάρχης Φραγκούδης, ο οποίος και απέσπασεν από την χείρα του δολοφόνου το περίστροφον, εστραμμένον εναντίον του. Εν τω μεταξύ είχαν σπεύσει χωροφύλακες και στρατιώται οι οποίοι και συνέλαβον τον δολοφόνον.

Το τραύμα του βασιλέως Γεωργίου υπήρξεν θανάσιμον, διότι μετά βραχύν γόγγον ήρχισε να παραπατά πεσών επί της θύρας του μικρού καταστήματος, η οποία και υπεχώρησε υπό την ορμήν της πτώσεως, ώστε να κείται το σώμα κατά το ήμισυ επί του πεζοδρομίου και κατά το άλλο ήμισυ εντός του καταστήματος. Οι επί σπεύσαντες χωροφύλακες και στρατιώται ήγειραν προσεκτικά τον βασιλέα και τον ετοποθέτησαν εις αυτοσχέδιον φορείον δια της συμπλέξεως των χειρών των, μέχρις ότου προστρέξαν όχημα τον μετέφερεν εις το Ελληνικόν στρατιωτικόν νοσοκομείον. Ήδη κατά την στιγμήν εκείνην, η Α. Μεγαλειότης, ήτις εκτός ενός αδυνάτου γόγγου και ρόγχου δεν ηδύνατο πλέον να αρθρώση καμμίαν λέξιν, ευρίσκετο εν αφασία παραδώσας το πνεύμα του καθ’ οδόν προς το νοσοκομείον.

Ευθύς αμέσως μετά την δολοφονικήν απόπειραν εδημιουργήθη δια της συρροής κόσμου και των εν διεγέρσει ευρισκομένων χωροφυλάκων και στρατιωτών, μία ισχυρά συγκίνησις μεταδοθείσα εν συνεχεία εις ολόκληρον την πόλιν. Δυστυχώς οι Κρήτες χωροφύλακες υπό την επήρειαν του φοβερού γεγονότος δεν εκράτησαν αρκετά την ψυχραιμίαν των, αλλά προκατειλημμένοι εκ της γνώμης ότι η δολοφονία είχε γίνει από Τούρκον και ότι επρόκειτο περί συνωμοσίας, έβαλλον κατά των εν φυγή και σπουδή ευρισκομένων φεσοφορούντων διαβατών, τους εξελάμβανον ως εχθρούς, ώστε η κατάστασις κατά τας χθεσινάς βραδυνάς ώρας να έχη διαμορφωθή εις άκρως απειλητικήν.

Μετάβαση σε: << Προηγούμενη Επόμενη >>