Η σφαγή των προξένων

Οι πολιτικές συνέπειες ήταν πολύ περισσότερο δραματικές από τις συμβολικές παράτες εξευτελισμού της οθωμανικής ισχύος στη Θεσσαλονίκη. Τα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν θα τα δούμε από τα φύλλα της εφημερίδας Ερμής:

«18 Μαΐου.

Ευδοκία της Θείας Προνοίας και τη πλήρει ομοφωνία του λαού, εκθρονισθέντος του Σουλτάνου Αβδούλ Αζίζ, ανεκηρύχθη Σουλτάνος ο Α.Α.Υ. ο πρίγκιψ Μουράτ Ε’. Της αναγορεύσεως του Μουράτ Ε’ θεωρουμένης δια τε τους λαούς και τους ειλικρινείς αυτού φίλους ως αρχήν ευτυχίας και σωτηρίας, οφείλομεν να χαρώμεν άπαντες και να προσφέρωμεν ενθέρμως δεήσεις προς τον Ύψιστον, δια την περιφρούρησιν των πολυτίμων Αυτού ημερών μετά της επιτεύξεως των προθέσεών Του.

Ο Γενικός Διοικητής της πόλεώς μας Εσρέφ πασάς, πληροφορηθείς την ευχάριστον είδησιν, αμέσως διεκοίνωσεν αυτήν εις τον Στρατόν, όστις έσπευσε να ζητωκραυγάσει. Εγνωστοποίησεν δε αυτήν εις τας περιφερείας της δικαιοδοσίας του και εις τους προξένους των Ξένων Δυνάμεων. Συγχρόνως, κανονιοβολισμοί εκ του φρουρίου και των ναυλοχούντων πλοίων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και των Ξένων Δυνάμεων ανήγγειλαν την γενικήν χαράν.

Γενική φωταψία διετάχθη και ο Γενικός Διοικητής ημών εξεφώνησεν αυτοχεδίους στίχους τινας, επί τη ευκαιρία της ευτυχεστάτης αναγορεύσεως, οίτινες περιστρεφόμενοι επί του ονόματος του Μουράτ δηλούσι συνάμα την εποχήν του ενδόξου γεγονότος, του προιωνίζοντος αίσιον μέλλον της Αυτοκρατορίας.

21 Μαΐου.

Τηλεγραφούν εκ Κωνσταντινουπόλεως ότι εδόθη αμνηστία εις όλους τους πολιτικούς κρατουμένους.

25 Μαΐου.

Ο πρώην Σουλτάνος Αβδούλ Αζίζ αυτοχειριάσθη, ανοίξας τας αρτηρίας του βραχίονός του δια ψαλιδίου. Η κηδεία του εγένετο μετά μεγάλης επισημότητος.

Τηλεγράφημα εκ Κωνσταντινουπόλεως αγγέλλει ότι ανεχώρησεν δια Θεσσαλονίκην η ανακριτική επιτροπή, δια να διεξαγάγει ανακρίσεις δια τας ευθύνας των Αρχών εις τα λυπηρά γεγονότα της 24ης Απριλίου.

28 Μαΐου.

Ο Μιδχάτ πασάς διορίσθη πρόεδρος του Υπουργείου του Κράτους [της κυβερνήσεως].

4 Ιουνίου.

Κατά διαταγήν των Αρχών εκλείσθη το Βουλγαρικόν Βιβλιοπωλείον του Μάντοβιτς. Οι λόγοι εισίν άγνωστοι.

2 Ιουλίου.

Ανεχώρησε δια Γαλλίαν η χήρα του δολοφονηθέντος προξένου της Γαλλίας Ζουλ Μουλέν μετά των τέκνων της. Το υπουργείον Οικονομικών επλήρωσεν 303 χιλάδας λίρας εις την χήραν του Μουλέν και 606 εις την χήραν του Ερρίκου Άββοτ.

Το Μαυροβούνιον και η Σερβία κηρύσσουν πόλεμον εναντίον της Τουρκίας.

3 Αυγούστου.

Συμφώνως προς απόφασιν της ανακριτικής επιτροπής ετιμωρήθησαν ο Νομάρχης Μεχμέτ Ρεεφέτ πασάς εις καθαίρεσιν και ενός έτους φυλάκισιν, ο Φρούραρχος εις καθαίρεσιν και τριετή φυλάκισιν, ο διευθυντής της αστυνομίας εις καθαίρεσιν και δέκα χρόνων φυλάκισιν και ο κυβερνήτης του ελλιμενισμένου θωρηκτού εις καθαίρεσιν και δεκαπέντε χρόνων φυλάκισιν.

6 Αυγούστου.

Εις όλας τας Συναγωγάς της πόλεως εψάλησαν δεήσεις δια την κατάπαυσιν του πολέμου εις την Ερζεγοβίνην και Βοσνίαν.

20 Αυγούστου.

Τα από της στιγμής της αναβάσεως εις τον θρόνον της Α.Α.Μ. Μουράτ Ε’ αλλεπάλληλα λυπηρά γεγονότα, δηλητηριάσαντα την ευαίσθητον αυτού καρδίαν, υπέσκαψαν την αυτού υγείαν, εφ’ ω και θεωρήσας εαυτόν ως πρόσκομμα εις την διεξαγωγήν των υψηλών του καθηκόντων, ενέκρινε τας προ πολλού εισηγήσεις να παραιτηθεί του θρόνου, παρά τας ευχάς του έθνους και των πιστών αυτού υπηκόων. Κατήλθε, λοιπόν, του θρόνου ευχόμενος εις τον νομίμως διαδεχθέντα αυτόν Σουλτάν Χαμίτ Β’ αισίαν αποπεράτωσιν των ζητημάτων της αυτοκρατορίας [στις 19 Αυγούστου].

24 Αυγούστου.

Η εις τον θρόνον ανάβασις του Χαμίτ Β’ ανεκοινώθη εις τον λαόν υπό κηρύκων και έλεγε: “Μη ευρεθείσης θεραπείας δια την σκληράν νόσον του Μουράτ Ε’, δυνάμει του ιερού νόμου, ανέβη εις τον θρόνον ο αδελφός του Χαμίτ Β’”.

31 Αυγούστου.

Η κατά των τουρκικών ωμοτήτων εν Βουλγαρία εξέγερσις της αγγλικής κοινής γνώμης προσλαμβάνει οσημέραι επικινδύνους διαστάσεις.