Γρηγόρης Λαμπράκης

2. Τα γραφεία του ΔΣΚ ευρίσκοντο εις ικανήν απόστασιν από του αρχικώς ορισθέντος ως χώρου συγκεντρώσεως χειμερινού κέντρου “Πικαντίλλυ”.
3. Η αλλαγή του χώρου δεν εγνωστοποιήθη εις την Διεύθυνσιν Αστυνομίας, ήτις το επληροφορήθη, ως προαναφέρω, ολίγην ώραν προ της πραγματοποιήσεως της συγκεντρώσεως και ούτω δεν της εδόθη ο απαιτούμενος χρόνος δια την αναγνώρισιν του χώρου, εκτίμησιν της καταστάσεως και λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων.
4. Η Οργανωτική Επιτροπή παρά τας συστάσεις της Αστυνομίας εγκατέστησε μεγάφωνον επί του παραθύρου της προς την οδόν Βενιζέλου πλευράς των γραφείων του ΔΣΚ, το οποίον ηρνήθη ν’ απομακρύνη παρά τας γενομένας κατ’ επανάληψιν υποδείξεις.

5. Καθ’ όν χρόνον επραγματοποιείτο η συγκέντρωσις, λόγω των μεταδιδομένων δια του μεγαφώνου συνθημάτων προεκλήθη συγκέντρωσις περιέργων μεταξύ των οποίων και αντιφρονούντες, οίτινες συνεκροτήθησαν εις αντισυγκέντρωσιν με προθέσεις αποδοκιμασίας των συγκεντρωθέντων οπαδών της ειρήνης.
6. Η ως προελέχθη διατεθείσα δύναμις Χωροφυλακής κατέβαλε σοβαράς προσπαθείας και επέτυχε μετά δυσχερείας και μετά πάροδον αρκετής ώρας την διάλυσιν των συγκεντρωθέντων και την ελευθέρωσιν των πέριξ χώρων μεταξύ των οδών Ερμού – Βενιζέλου – Σπανδωνή.

7. Ο βουλευτής κ. Τσαρουχάς μεταφερόμενος δι’ ασθενοφόρου αυτοκινήτου από τον χώρον της συγκεντρώσεως εις τον Σταθμόν Πρώτων Βοηθειών όστις ευρίσκεται εις την είσοδον του λιμένος, υπέστη επίθεσιν παρ’ αγνώστων και εκακοποιήθη μωλωπισθείς εις το πρόσωπων, θραυσθέντων άμα και των υαλοπινάκων του οχήματος εις την οδόν Ίωνος Δραγούμη, μακράν του χώρου της συγκεντρώσεως, χωρίς να τύχη αμέσως αστυνομικής προστασίας, διότι η δύναμις Χωροφυλακής κατεγίνετο με την διάλυσιν των προ της αιθούσης του ΔΣΚ συγκεντρωθέντων.

8. Ο βουλευτής κ. Λαμπράκης, εξελθών της αιθούσης συγκεντρώσεως και συνοδευόμενος από ομάδα φίλων του κατηυθύνετο εις το ξενοδοχείον “Κοσμοπολίτ”, κείμενον εις απόστασιν 100 περίπου μέτρων από της αιθούσης του ΔΣΚ επί της αυτής οδού. Ο πέριξ των γραφείων χώρος και των παρακειμένων οδών Βενιζέλου – Ερμού – Σπανδωνή είχεν ελευθερωθή εν τω μεταξύ, απομακρυνθέντων τη επεμβάσει της Χωροφυλακής των συγκεντρωθέντων.

Όταν ο βουλευτής κ. Λαμπράκης ευρίσκετο εις το κέντρον της συμβολής των οδών Βενιζέλου – Ερμού – Σπανδωνή, και επί του καταστρώματος της οδού Βενιζέλου, τρίκυκλον αυτοκίνητον (μοτοσυκλέττα) οδηγούμενον υπό του Γκοτζαμάνη Σπυρίδωνος, εξελθόν αιφνιδίως εκ της οδού Σπανδωνή επέπεσε κατ’ αυτού μετά ταχύτητος και τον ανέτρεψε, τραυματίσαν τούτον βαρύτατα.

Ο δράστης καταδιωχθείς υπό οργάνων Χωροφυλακής και πολιτών συνελήφθη παρά χωροφύλακος εις την οδόν Καρόλου Ντηλ, εις απόστασιν 600 περίπου μέτρων.

Η ταχύτης του τρικύκλου και η αιφνίδια εμφάνισίς του, αφ’ ενός δεν παρέσχεν ευκαιρίαν εις τον παθόντα ν’ αποφύγη τον κίνδυνον, αφ’ ετέρου δε εις την εγγύς ευρισκομένην δύναμιν Χωροφυλακής να κινηθή προληπτικώς.
Η εγκληματική πρόθεσις του δράστου, όντος βεβαρημένου παρελθόντος, δεν κατέστη δυνατόν να ερευνηθή παρ’ ημών, καθ’ όσον ούτος τελεί υπό εξουσίαν της Εισαγγελικής Αρχής, η δε ενεργουμένη προανάκρισις θα διαφωτίση, ως ελπίζω, την υπόθεσιν.

Ο σοβαρός τραυματισμός του βουλευτού κ. Λαμπράκη, υφ’ άς συνθήκας ούτος έλαβε χώραν, δεν ήτο δυνατόν να προβλεφθή και να προληφθή, μόνον δε η κατάθεσις του συλληφθέντος δράστου, ως και του συνεπιβάτου του Εμμανουηλίδη Εμμανουήλ, εν συνδυασμώ και με τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία θα συγκεντρώση η τακτική ανάκρισις, είναι δυνατόν να διαφωτίσουν την υπόθεσιν.

9. Πάντως η διατυπούμενη άποψις ότι η ενέργεια του δράστου, θύμα της οποίας υπήρξεν ο ατυχής βουλευτής, έλαβε χώραν τη ανοχή των αρχών, είναι απολύτως αδιανόητος.
10. Η Διεύθυνσις Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με τα εις την διάθεσίν της μέσα, κατ’ επανάληψιν κατά το παρελθόν αντιμετώπισεν επιτυχώς σοβαρά προβλήματα τάξεως, ασφαλείας, διαδηλώσεων και πολιτικών συγκεντρώσεων, οι δε αξιωματικοί και οπλίται, οι υπηρετούντες εις την δύναμίν της με πλήρη επάρκειαν, άνεσιν, ηρεμίαν σύνεσιν, ψυχραιμίαν και λελογισμένην δραστηριότητα αντιμετώπισαν εκάστοτε τα εμφανισθέντα προβλήματα.

11. Εις την προκειμένην περίπτωσιν, η Διεύθυνσις Αστυνομίας διέθεσεν ικανήν αστυνομικήν δύναμιν δια την τήρησιν της τάξεως εις τον χώρον της συγκεντρώσεως, πλην η απροσδόκητος και άνευ εγκαίρου προειδοποιήσεως μεταβολή του χώρου συγκεντρώσεως ως και η αυθαίρετος τοποθέτησις μεγαφώνου, μεταδίδοντος εμπρηστικά συνθήματα, συνετέλεσαν εις την δημιουργίαν εκρηκτικής ατμόσφαιρας.

12. Το μεγάφωνον, ως προαναφέρω, τοποθετηθέν αυθαιρέτως δεν απεμακρύνθη παρά των οργανωτών της συγκεντρώσεως, παρά τας συστάσεις της χωροφυλακής, η οποία δεν ηδυνήθη να το εξουδετερώση, ως εκ της θέσεως εις ήν είχε τοποθετηθή (Γ’ όροφος, εντός των γραφείων, όπου εν τω μεταξύ, είχον συγκεντρωθή τα μέλη της Οργανώσεως “Οπαδοί της Ειρήνης”).
13. Η οργανωτική Επιτροπή της συγκεντρώσεως, δεν εγνωστοποίησεν εγκαίρως εις την Αστυνομίαν την αλλαγήν του χώρου συγκεντρώσεως.

14. Προέκυψεν εισέτι ότι ο Διευθυντής Αστυνομίας εν τη μερίμνη του όπως προλάβη αδικοπραγίας μεταξύ αντοφρονούντων πολιτών κατά την αποχώρησιν των οπαδών της Ειρήνης, προέτεινε την χρησιμοποίησιν αυτοκινήτων λεωφορείων, διά την ασφαλή απομάκρυνσιν των συγκεντρωθέντων, πράγμα όπερ δεν απεδέχθησαν οι οργανωταί της συγκεντρώσεως.

15. Ο τραυματισμός του βουλευτού κ. Λαμπράκη υφ’ άς συνθήκας έλαβε χώραν δεν ηδύνατο να προβλεφθή και δεν δύναται ν’ αποδοθή εκ των μέχρι της στιγμής δεδομένων εις ολιγωρίαν ή αδράνειαν των επί κεφαλής της αστυνομικής δυνάμεως.

16. Υπάρχει ευθύνη δια την Αστυνομίαν, διότι η πραγματοποιηθείσα συγκέντρωσις αντιφρονούντων έξωθι και πέριξ των Γραφείων του Δ.Σ.Κ. εις τας οδού Ερμού – Βενιζέλου – Σπανδωνή και παρόδους αυτών, έδει εν τη γενέσει της να διαλυθή αμέσως δια σταθερών και αποφασιστικών μέτρων των επί κεφαλής της Δημοσίας Δυνάμεως, καίτοι η έγκαιρος διάλυσις των συγκεντρωθέντων δεν ήτο δυνατόν να αποτρέψη το απρόβλεπτον συμβάν της αιφνιδιαστικής εκ συγκλινούσης οδού εμφανίσεως του τρικύκλου δια του οποίου προεκλήθη ο τραυματισμός του βουλευτού Λαμπράκη.