Γρηγόρης Λαμπράκης

Υπό πλειάδος μαρτύρων κατετέθη ενώπιον του δικαστηρίου ότι η εν γένει δράσις της αντισυγκεντρώσεως, πλαισιομένης υπό της Αστυνομίας, είχε μεταβάλει την περιοχήν εις ζούγκλαν αποπνέουσαν έγκλημα, ότι αι ομάδες των παρακρατικών, ατόμων του υποκόσμου, ως ταύτα έχαρακτηρίσθησαν από τους κατηγορουμένους αξιωματικούς, ενεθύμιζαν τας εγκληματικάς ομάδας κρούσεως και θανάτου του Χίτλερ.

Η δε απολογία του κατηγορουμένου επί ηθική αυτουργία υπομοιράρχου Καπελώνη απεκάλυψε με τα μελανώτερα χρώματα και κατήγγειλε το παρασκήνιον του οργανωθέντος υπό της Αστυνομίας επιτελείου του εγκλήματος, το οποίον υπό την προσωπικήν ηγεσίαν του στρατηγού Μήτσου, διευθύνοντος προσωπικώς και την δικαστικήν μάχην δια την συγκάλυψιν του εγκλήματος και με την συμπαράστασιν του διοικητού της Εθνικής Ασφαλείας Δόλκα, ωδήγησεν εις ψευδορκίαν το σύνολον σχεδόν των διοικητών των Παραρτημάτων Ασφαλείας και άλλους ανωτέρους αξιωματικούς ως οι Σταθουλόπουλος, Κατσούλης κ.λπ. και περιήγαγε την Αστυνομίαν εις την μεγάλην ηθικήν κατάπτωσιν της ιστορίας της Χωροφυλακής.

Πιστεύει όθεν η πολιτική αγωγή ότι τα γεγονότα της ημέρας εκείνης και ο τρόπος της διώξεώς των δεν συνδέονται απλώς με τας ευθύνας ενός εγκλήματος, αλλά αποτελούν την λυδίαν λίθον και επηρεάζουν την πορείαν του πολιτισμού, των πολιτικών ηθών, των μεθόδων και συστημάτων του δημοσίου και κοινωνικού βίου της χώρας.
Δεν αγνοεί και ουδείς δικαιούται να αγνοήση ότι αποτελεί σήμερον κοινήν συνείδησιν ότι οι μεγάλοι ένοχοι και αι βαρείαι ευθύναι της δολοφονίας Λαμπράκη δεν δικάζονται σήμερον εις το δικαστήριόν σας.

Εις το καθολικόν και αγωνιώδες ερώτημα που είναι οι ένοχοι και διατί δεν δικάζονται είναι φανερόν ότι δεν θα δώση απάντησιν η αναμενόμενη απόφασις με την καταδίκην, ως προσδοκάται, των παρόντων κατηγορουμένων. Ούτως η υπόθεσις της δολοφονίας Λαμπράκη θα παραμείνη ανοικτή και εις το μέλλον.

Η πλήρης αλήθεια, η δίωξις των ενόχων και η καταδίκη των βαρβάρων μεθόδων θα αναμένουν την δικαίωσίν των.
Δια τούτο και ιστορικαί είναι αι ευθύναι και τα καθήκοντα όλων και έκαστος οφείλει να αναλάβη τας ιδίας του ευθύνας.

Με αυτήν την πεποίθησιν και με πλήρη συναίσθησιν των ευθυνών της έναντι της υποθέσεως την οποίαν χειρίζεται, έναντι της δικαιοσύνης, έναντι του πολιτισμού μας, η πολιτική αγωγή, πράξασα ήδη το καθήκον της, θεωρεί υποχρέωσίν της να διακόψη την παρουσίαν της κατά την περαιτέρω διαδικασίαν και αποχωρεί.
Οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής».

21 Δεκεμβρίου 1966. Η ΕΡΕ αίρει την εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση. Παραιτείται η κυβέρνηση Στέφ. Στεφανόπουλου.

22 Δεκεμβρίου 1966. Ορκίζεται υπηρεσιακή-μεταβατική κυβέρνηση υπό τον Ι. Παρασκευόπουλο.

29 Δεκεμβρίου 1966. Ολοκληρώνεται η δίκη στο Μεικτό Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης. Παρά τις εισηγήσεις του εισαγγελέα Π. Δελαπόρτα, τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και τις αυστηρές ποινές που πρότεινε, το Δικαστήριο έδειξε αδικαιολόγητη επιείκεια στους κατηγορούμενους.

Είχαν υποβληθεί στους ενόρκους τα εξής ερωτήματα:

«1. Είναι ένοχοι οι κατηγορούμενοι Σπ. Γκοτζαμάνης και Εμμ. Εμμανουηλίδης, ότι εις την Θεσσαλονίκην την 22 Μαΐου 1963 από της 9 μ.μ. ώρας εφόνευσαν από κοινού ή μετ’ άλλων αγνώστων τον Γρηγόριον Λαμπράκην, επιπέσαντες κατ’ αυτού δια τρικύκλου, επί πλέον δε δι’ αμβλέος οργάνου προξένησαν εκτεταμένον τραύμα επί της κεφαλής του;

2. Είναι ένοχοι οι κατηγορούμενοι Εμμ. Καπελώνης και Ξεν. Γιοσμάς ότι εν Θεσσαλονίκη προ και κατά την 22 Μαΐου 1963 προκάλεσαν παρ’ άλλοις την απόφασιν προς εκτέλεσιν ανθρωποκτονίας δια κοινής προσπαθείας, συμβουλών, πειθούς κλπ. τους άνω δράστας εις την εκτέλεσιν της πράξεως;

3. Είναι ένοχος ο κατηγορούμενος Σπ. Γκοτζαμάνης του ότι ενώ ο Εμμ. Εμμανουηλίδης απέκτεινε τον Γρ. Λαμπράκην εκ προθέσεως, παρέσχε προ και κατά την τέλεσιν της πράξεως συμβουλάς και υποσχέσεις εις αυτόν ότι θα τον ενισχύση, ήτοι ότι θα τον παραλάβη με το τρίκυκλον;

4. Είναι ένοχος ο Εμμ. Εμμανουηλίδης, ότι ενώ ο Σπ. Γκοτζαμάνης απέκτεινε τον Λαμπράκην, παρέσχε βοήθειαν εις αυτόν κατά την τέλεσιν της πράξεως και μετ’ αυτήν;»

Δεκατρείς ώρες κράτησε η διάσκεψη των ενόρκων. Και τα μεσάνυχτα της 29 Δεκεμβρίου 1966 εκδόθηκε η ομόφωνη ετυμηγορία τους:

● Αθωώθηκαν οι αξιωματικοί της Χωροφυλακής Μήτσου, Καμουτσής, Δόλκας, Παπαντριαντφύλλου, Διαμαντόπουλος, Σέττας για την παράβαση καθήκοντος. Ο ειαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή των Μήτσου, Καμουτσή, Δόλκα.
● Αθωώθηκαν ο Ξεν. Γιοσμάς και ο υπομοίραρχος Εμμ. Καπελώνης για την ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Λαμπράκη. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή του Γιοσμά.
● Αθωώθηκε ο οπωροπώλης Αντ. Πιτσώκος για τον τραυματισμό του Γ, Τσαρουχά. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή του.