Γρηγόρης Λαμπράκης

Τα γεγονότα εξελίχθησαν ως εξής:
Την 7.30’ εσπερινήν χθές κατόπιν γενικής κινητοποιήσεως της ΕΔΑ, ο βουλευτής Γρηγόριος Λαμπράκης θα ωμίλει εις την αίθουσαν του κέντρου “Πικαντίλλυ” επί της οδού Αριστοτέλους δια την ειρήνην και τον αφοπλισμόν. Την τελευταίαν όμως στιγμήν, οι οπαδοί της ΕΔΑ ειδοποιούνται δι’ ενός “πανώ” το οποίον ήτο ανηρτημένον εις την είσοδον του “Πικαντίλλυ” ότι η συγκέντρωσις θα εγίνετο εις την λέσχην Εμποροϋπαλλήλων επί της διασταυρώσεως των οδών Βενιζέλου και Ερμού.

Πράγματι, οι κομμουνισταί ήρχισαν να συγκεντρούνται εις την εν λόγω αίθουσαν, η οποία από πολύ ενωρίς είχε διακοσμηθεί με κομμουνιστικά συνθήματα και είχον εγκατασταθή μικροφωνικαί εγκαταστάσεις, τα μεγάφωνα των οποίων ευρίσκοντο εις τους εξώστας της λέσχης.

Την 7.45’ ο βουλευτής Λαμπράκης ανεχώρησε εκ του επί της οδού Ερμού ευρισκομένου ξενοδοχείου “Κοσμοπολίτ” και κατηυθύνθη προς την λέσχην Εμποροϋπαλλήλων. Όταν, δε, είδε δύναμιν χωροφυλακής τοποθετημένην εις τα πέριξ οδούς, ήρχισε να κραυγάζη περί ανυπαρξίας δημοκρατίας και χιτλερικού καθεστώτος.

Τότε, ομάς διαβατών επετέθη εναντίον του και θα ελυντσάρετο εάν οι προστρέξαντες χωροφύλακες δεν έσπευδαν να τον διασώσουν και να τον οδηγήσουν εις την λέσχην, απ’ όπου ήδη οι κομμουνισταί ήρχισαν δια των μεγαφώνων να κραυγάζουν κομμουνιστικά συνθήματα προκαλούντες τους εθνικόφρονας εις δυναμικήν αναμέτρησιν. Αυτό ήτο και η αιτία να συγκεντρωθούν πλήθη κόσμου κάτωθεν της λέσχης και να αποδοκιμάζουν τους κομμουνιστάς κραυγάζοντες “Βούλγαροι στη Βουλγαρία” και “Όχι άλλο αίμα, προδότες, προδότες”.

Πριν όμως αρχίση η ομιλία, ο δικηγόρος μέλος της ΕΔΑ, Πάτσας, έρριψε δια του μεγαφώνου το σύνθημα “να παταχθούν οι μπράβοι, οι οποίοι συνέλαβον και κρατούν ως όμηρόν των τον δήμαρχον Πειραιώς Ρηγόπουλον, αντιπρόεδρον της επιτροπής ειρήνης, ο οποίος αφίχθη ειδικώς δια την συγκέντρωσιν εξ Αθηνών”.

Κατόπιν τούτου, ο διευθυντής αστυνομίας κ. Καμουτσής έσπευσεν εις το ξενοδοχείον “Κοσμοπολίτ” και παρεκάλεσε τον Ρηγόπουλον, ο οποίος ανεπαύετο, να μεταβή εις την συγκέντρωσιν δια να αποφευχθούν επεισόδια συνεπεία της δημιουργηθείσης παρεξηγήσεως. Πράγματι ο Ρηγόπουλος μετέβη εις την λέσχην και δια του μεγαφώνου ηυχαρίστησε τον κ. Καμουτσήν δια την ασφάλειαν, την οποίαν του παρέσχε.

Εν συνεχεία ωμίλησεν ο βουλευτής Λαμπράκης, αναφερθείς εις την καπιταλιστικήν τάσιν των Ηνωμένων Πολιτειών, και εις την δουλείαν, η οποία διακρίνει την Ελλάδα, διακοπτόμενος από τα συνθήματα “Δημοκρατία”, “Ελευθερία”, “Λευτεριά στους δεσμώτες”, συνθήματα άσχετα με την ομιλίαν, σχετικά όμως με τον σκοπόν δια τον οποίον εγένετο αυτή.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Την 9.30’ μ.μ. έληξεν η ομιλία, αλλά οι κομμουνισταί δεν εξήρχοντο του κτιρίου. Τελικώς κατήλθον και προεκάλουν το πλήθος το οποίον τους απεδοκίμαζε.

Εις κάποιαν στιγμήν ο βουλευτής Καβάλας Γ. Τσαρουχάς διέσπασε τον αστυνομικόν κλοιόν, ο οποίος επροστάτευε τους οπαδούς της ΕΔΑ, και επετέθη κατά των συγκεντρωθέντων, δίδων το σύνθημα της γενικής εξορμήσεως. Εις το σημείον αυτό εγένετο συμπλοκή, κατά την οποίαν ετραυματίσθησαν, ο βουλευτής Τσαρουχάς υποστάς διάφορα τραύματα εις την κεφαλήν και το πρόσωπον ως και ρινορραγίαν. Μόλις δε κατέφθασε το ασθενοφόρον του Ερυθρού Σταυρού δια να τον παραλάβη, οι κομμουνισταί με σύνθημα “Θάνατος στους φασίστες” επετέθησαν κατά του πλήθους. Οι αστυνομικοί ματαίως προσεπάθουν να συγκρατήσουν τους συμπλακέντας.

Αποτέλεσμα της δευτέρας αυτής συμπλοκής ήτο να τραυματισθούν ελαφρώς οκτώ πολίται και δύο αστυνομικοί.
Κατόπιν τούτου, ενώ η χωροφυλακή δια καταλλήλων ενεργειών κατώρθωσε να διαχωρίση τους συμπλεκομένους ο δε διευθυντής αστυνομίας κ. Καμουτσής συνεννοηθείς τηλεφωνικώς μετά της Διευθύνσεως του ΟΑΣΘ εζήτησεν και του παρεχωρήθησαν δέκα λεωφορεία και συνέστησεν εις τους κομμουνιστάς να επιβιβασθούν τούτων προς αποφυγήν επεισοδίων και να απομακρυνθούν προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν επεθύμουν. Φαίνεται, όμως, ότι το πρόγραμμα των κομμουνιστών δεν είχε περατωθή. Αντικειμενικός των σκοπός ήτο η δημιουργία σοβαρωτέρων επεισοδίων.

Η ΕΞΟΔΟΣ

Περί την 10.15’ νυκτερινήν ο βουλευτής Λαμπράκης εκάλεσε τους κομμουνιστάς εξερχόμενος του κτιρίου να τον ακολουθήσουν. Πράγματι, οι κομμουνισταί δημιουργήσαντες φάλαγγα με προπορευόμενον τον Λαμπράκην και κραυγάζοντες διάφορα συνθήματα κατηυθύνοντο προς το ξενοδοχείον “Κοσμοπολίτ”.

Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Την στιγμήν εκείνην τρίκυκλος μοτοσυκλέττα, εξερχομένη με ιλιγγιώδη ταχύτητα εκ της οδού Σπανδωνή με κατεύθυνσιν την οδόν Βενιζέλου, επέπεσεν επί της φάλαγγος, με αποτέλεσμα να παρασύρη τον βουλευτήν Λαμπράκην και δύο άλλους. Ο Λαμπράκης εξετινάχθη εις απόστασιν τριών μέτρων, ενώ οι κομμουνισταί επετέθησαν εναντίον του μοτοσυκλεττιστού, ο οποίος, προφανώς δια να αποφύγη το λυντσάρισμα, ανέπτυξε ταχύτητα και αφού διήλθε υπεράνω του σώματος του Λαμπράκη, ετράπη εις φυγήν προς την οδόν Ερμού. Επί της καρρότσας όμως της μοτοσυκλέττας αντελήφθημεν να διαπληκτίζωνται δύο άτομα επιβιβασθέντα αυτής ευθύς μετά το ατύχημα.

Περιπολικόν της Αμέσου Δράσεως ετέθη αμέσως εις καταδίωξιν του οδηγού, τον οποίον και συνέλαβεν εις την διασταύρωσιν των οδών Καρόλου Ντηλ και Τσιμισκή, όπου είχε σταθμεύσει το τρίκυκλον και ο οδηγός κατηυθύνετο προς τον σκοπόν χωροφύλακα δια να παραδοθή. Ούτος είναι ο Σπυρίδων Γκοτζαμάνης, ετών 34, κάτοικος Τριανδρίας, μεταφορεύς και η μοτοσυκλέττα φέρει τα στοιχεία Δ.Χ. 49981.

Μετά το ατύχημα ο βουλευτής Λαμπράκης δια διερχομένου ιδιωτικού αυτοκινήτου εις τον Σταθμόν Πρώτων Βοηθειών κι εν συνεχεία εις το νοσοκομείον ΑΧΕΠΑ, η δε κατάστασις του είναι κρίσιμος. Ούτος φέρει βαρείαν εγκεφαλικήν διάσεισιν, ωτορραγίαν, πολλαπλά άλλα τραύματα και περιήλθεν αργά την νύκτα εις κωματώδη κατάστασιν. Υπό των ιατρών του νοσοκομείου του εγένοντο αλλεπάλληλοι χειρουργικαί επεμβάσεις και καταβάλλονται προσπάθειαι προς αποφυγήν του μοιραίου.

Κατά το ατύχημα ετραυματίσθησαν ελαφρότερον και οι Δημήτριος Ζωΐδης, ετών 28 και Εμμανουήλ Χατζηαποστόλου.