Γρηγόρης Λαμπράκης

Την 18.30’ ώραν της 22.5.1963, ομάς εκ της οργανώσεως “Οπαδοί της Ειρήνης”, εγκαταστάθη προ της εισόδου της αιθούσης “Πικαντίλλυ” και ετοποθέτησε πινακίδα εφ’ ής ανεγράφετο ότι η συγκέντρωσις θα πραγματοποιηθή εις την αίθουσαν του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, ταυτοχρόνως δε και δια ζώσης κατηύθυνον τους προσερχομένους εις αυτήν.

Την ίδιαν περίπου ώραν, ανηγγέλθη εις τον Διοικητήν του Ε’ Αστυνομικού Τμήματος η τοιαύτη μεταβολή του χώρου της συγκεντρώσεως τηλεφωνικώς παρά του αντιπροέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Δικηγόρου κ. Πάτσα.

Η συγκέντρωσις συνετελέσθη περί ώραν 20ην της αυτής ημέρας, συγκεντρωθέντων κατά τους γενομένους υπολογισμούς της Χωροφυλακής μεν υπερεξακοσίων ατόμων, κατά τους υπολογισμούς δε των ιδίων περίπου χιλίων. Αφού εγκαταστάθη εν τω μεταξύ αυθαιρέτως μεγάφωνον εις παράθυρον της αιθούσης εστραμμένον προς την οδόν Βενιζέλου, ήρξαντο μεταδιδόμενα δι’ αυτού συνθήματα ως “Δημοκρατία”, “Ειρήνη”, “Αμνηστία”, “Έξω οι βάσεις του θανάτου από την Ελλάδα”, “Έξω τα Πολάρις” κλπ.

Εν τω μεταξύ προσήλθε και ο βουλευτής κ. Λαμπράκης, ο ωρισμένος ως κύριος ομιλητής και όστις υπό τας επευφημίας, τα χειροκροτήματα και τα μεταδιδόμενα δια του μεγαφώνου συνθήματα εξεφώνησε τον λόγον του.
Ως είναι φυσικόν τα μεταδιδόμενα συνθήματα δια του μεγαφώνου εις το πλέον κεντρικόν αυτό σημείον της πόλεως, προεκάλεσαν την συγκέντρωσιν πολλών περιέργων μεταξύ των οποίων και αντιφρονούντες, ευρισκόμενοι ή διερχόμενοι εκείθεν κατά την ώραν εκείνην της κυκλοφοριακής αιχμής, πολλοί των οποίων ήρχισαν αποδοκιμάζοντες την συγκέντρωσιν.

Ο βουλευτής της Ε.Δ.Α. κ. Τσαρουχάς, πάσχων, ως με εβεβαίωσαν, από παλαιόν έμφραγμα, κατά δε μη ελεγχθείσαν εκδοχήν μωλωπισθείς εις την είσοδον της αιθούσης δι’ αλεξιβρόχου παρ’ αντιφρονούντος, ευρισκόμενος εντός της αιθούσης και παρακολουθών την συγκέντρωσιν, ησθάνθη αδιαθεσίαν προφανώς ίσως και λόγω της καρδιακής του παθήσεως και περί ώραν 20.30’ περίπου αφού προηγουμένως εκ της αιθούσης είχε κληθή νοσοκομειακόν αυτοκίνητον, κατήλθε και επιβιβάσθη τούτου.

Κατά την μεταφοράν του εις τον Σταθμόν Πρώτων Βοηθειών, εις την οδόν Ίωνος Δραγούμη και πλησίον του εκεί Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης, υπέστη αιφνιδιαστικήν επίθεσιν παρ’ ομάδος αντιφρονούντων και εκακοποιήθη μωλωπισθείς, θραυσθέντων διά λίθων και των υαλοπινάκων του φέροντος αυτόν νοσοκομειακού αυτοκινήτου.

Εν τω μεταξύ η ενισχυθείσα δύναμις Χωροφυλακής, κατώρθωσε, κατόπιν προσπαθείας, ν’ απομακρύνη τους πέριξ του χώρου της συγκεντρώσεως συρρεύσαντες, και να εκκενώση την περιοχήν εις την συμβολήν των οδών Ερμού και Βενιζέλου όπου η αίθουσα του Δ.Σ.Κ..

Περί ώραν 21.40’, περατωθεισών των ομιλιών, ήρχισαν οι συγκεντρωθέντες ν’ αποχωρούν διαλυόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής κ. Λαμπράκης ο οποίος συνοδευόμενος παρ’ ομάδος φίλων του, εξελθών της αιθούσης κατηυθύνετο εις το ξενοδοχείον “Κοσμοπολίτ”.

Καθ’ ήν όμως στιγμήν ευρίσκετο εις το κέντρον περίπου της διασταυρώσεως των οδών Ερμού και Βενιζέλου, τρίκυκλον αυτοκίνητον (μοτοσυκλέττα) εμφανισθέν αιφνιδίως εκ της παρόδου Σπανδωνή, κενής παντός ατόμου την ώραν εκείνην και βαίνον με υπερβολικήν ταχύτητα, επέπεσε κατά της ομάδος, με αποτέλεσμα να τραυματίση βαρύτατα τον βουλευτήν κ. Λαμπράκην. Τούτο συνέχισε την πορείαν του προς την οδόν Βενιζέλου καταδιωκόμενον παρ’ αστυνομικών οργάνων και πολιτών. Τελικώς ο οδηγός του τρικύκλου Γκοτζαμάνης Σπυρίδων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Καρραγωγεύς-Μεταφορεύς, ετών 34, συνελήφθη παρά χωροφύλακος εις την οδόν Καρόλου Ντηλ, κρατηθέντος και του τρικύκλου.

Οι τραυματισθέντες ως άνω δύο βουλευταί μετεφέρθησαν εις το νοσοκομείον “ΑΧΕΠΑΝΣ”, ένθα νοσηλεύονται. Εκ τούτων ο μεν κ. Τσαρουχάς φέρει μώλωπας εις το πρόσωπον ουχί σοβαράς μορφής, ο δε κ. Λαμπράκης ευρίσκεται εις κωματώδη κατάστασιν, υποστάς κάταγμα της βάσεως του κρανίου μετά αιμορραγίας του εγκεφάλου.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η Διεύθυνσις Αστυνομίας Θεσσαλονίκης δια την τήρησιν της τάξεως εις τον χώρον της συγκεντρώσεως, διέθεσεν ως εξάγεται εξ επισήμων στοιχείων ένα ταγματάρχην, 3 μοιράρχους, 9 υπομοιράρχους, και 140 χωροφύλακας εν στολή, ως και ανάλογον δύναμιν εκ των ειδικών υπηρεσιών της με εντολήν προς τους επικεφαλής όπως τηρηθή η τάξις και προληφθούν επεισόδια.

Την παρουσίαν της δυνάμεως εις τον χώρον της συγκεντρώσεως παρεξήγησαν οι οργανωταί της, ο δε εκ τούτων δικηγόρος κ. Πάτσας, ηξίωσε τηλεφωνικώς περί ώραν 19.10’ παρά του Διοικητού του Ε’ Αστυνομικού Τμήματος την απομάκρυνσιν ταύτης, διότι η παρουσία της εκεί προεκάλει, κατά την γνώμην των ανάσχεσιν της προσελεύσεως των οπαδών των.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Η συγκέντρωσις προγραμματισθείσα κατ’ αρχήν εις το Κέντρον “Πικαντίλλυ” χωρίς τούτο να γνωστοποιηθή εις την Διεύθυνσιν Αστυνομίας παρά των οργανωτών, επραγματοποιήθη καθ’ όν τρόπον προαναφέρω εις τα γραφεία του Δ.Σ.Κ., τα οποία στεγάζονται εις τον Γ’ όροφον μεγάρου ευρισκομένου εις την διασταύρωσιν των οδών Βενιζέλου και Ερμού, σημείον κεντρικώτερον της πόλεως και εις το οποίον κατά την ώραν της συγκεντρώσεως (20.00’) παρατηρείται ζωηροτάτη κίνησις πεζών (εργατών, υπαλλήλων, επαγγελματιών, περιπατητών κλπ.).