Νομοθετικά Σώματα, σημείωμα

Για την οργάνωση της Βουλής προβλέπει: «Η Βουλή εκλέγει εκ των Βουλευτών, κατά την έναρξιν εκάστης Βουλευτικής Συνόδου, τον πρόεδρον, τους αντιπροέδρους και τους γραμματείς αυτής» (άρθρο 74) Το Σύνταγμα του 1911 διατηρεί τις βασικές διατάξεις για τη Βουλή και τους βουλευτές του Συντάγματος του 1864. Διαφορές διακρίνονται στα άρθρα που αναφέρονται στην εκλογή των βουλευτών, όπου δεν προσδιορίζεται το μέσον της εκλογής (σφαιρίδιο ή ψηφοδέλτιο) και μειώνεται η ηλικία για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο εικοστό πέμπτο έτος.

Το Σύνταγμα του 1927 προβλέπει δύο νομοθετικά σώματα, Βουλή και Γερουσία: «Η νομοθετική εξουσία ασκείται υπό της Βουλής και της Γερουσίας» (άρθρο 3). Για τη Βουλή ορίζει: «Η Βουλή σύγκειται εκ βουλευτών εκλεγομένων κατά νόμον υπό των εχόντων δικαίωμα προς τούτο πολιτών δ’ αμέσου, καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας. Αι βουλευτικαί εκλογαί διατάσσονται και ενεργούνται ταυτοχρόνως καθ’ όλην την Επικράτειαν» (άρθρο 36 § 1)

«Οι βουλευταί αντιπροσωπεύουν το Έθνος και όχι μόνον την εκλογικήν περιφέρειαν, από την οποίαν εκλέγονται» (άρθρο 37) «Οι βουλευταί εκλέγονται δια τέσσαρα συναπτά έτη, αρχόμενα από της ημέρας των γενικών εκλογών. Άμα τη λήξει της τετραετούς περιόδου διατάσσεται η ενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερών, εντός δε μηνός από των εκλογών συγκαλείται η Βουλή. Αναπληρωματική εκλογή δεν ενεργείται κατά το τελευταίον έτος της περιόδου, εκτός εάν ο αριθμός των κενών βουλευτικών εδρών υπερβή το τέταρτον του όλου αριθμού» (άρθρο 38).

«Όπως εκλεγεί τις βουλευτής απαιτείται να είναι πολίτης Έλλην, να έχη συμπληρώσει το εικοστόν πέμπτον έτος της ηλικίας του και να έχη την ικανότητα του εκλέγειν» (άρθρο 39 § 1) «Βουλευτής δεν καταδιώκεται ουδ’ οπωσδήποτε εξετάζεται ένεκα γνώμης ή ψήφου δοθείσης παρ’ αυτού κατά την ενέργειαν των βουλευτικών του καθηκόντων» (άρθρο 56 § 1)

Για τη Γερουσία ορίζει: «Η Γερουσία απαρτίζεται από 120 Γερουσιαστάς. Τα 9/12 τουλάχιστον αυτών εκλέγονται υπό του λαού και το 1/12 το πολύ επιτρέπεται να εκλέγουν η Βουλή και η Γερουσία εν κοινή συνεδρία κατά την αρχήν εκάστης βουλευτικής περιόδου. Οι Γερουσιασταί εκλέγονται δι’ εννέα έτη ανανεούμενοι ανά τριετίαν κατά το 1/3, οι δε υπό της Βουλής και της Γερουσίας εκλεγόμενοι, δι’ όσον χρόνον διαρκεί η βουλευτική περίοδος.

Νόμος θέλει ορίσει τον τρόπον και την διαδικασίαν της εκλογής και της ανανεώσεως εκάστης κατηγορίας του όλου αριθμού των γερουσιαστών. Οι υπό της Βουλής και της Γερουσίας εκλεγόμενοι πρέπει να συγκεντρώσι τα υπό του νόμου ορισθησόμενα ιδιαίτερα προσόντα» (άρθρο 59) «Όπως εκλεγή τις Γερουσιαστής απαιτείται να έχη συμπληρώσει το 40όν έτος της ηλικίας του, να είναι πολίτης Έλλην και να έχει την ικανότητα του εκλέγειν» (άρθρο 60 § 1) «Το αξίωμα του Βουλευτού και το αξίωμα του Γερουσιαστού δεν επιτρέπεται να συνυ-πάρξουν εις το αυτό πρόσωπον» (άρθρο 61)

«Η Γερουσία συνέρχεται πάντοτε όταν και η Βουλή, αι σύνοδοι δε αυτής διαρκούν όσον και αι της Βουλής, εκτός των περιπτώσεων κατά τας οποίας η Γερουσία συγκροτείται εις δικαστήριον, οπότε οπότε εργάζεται μεν και απούσης της Βουλής, αλλά δεν δύναται να ασκήση παρά μόνον δικαστικά καθήκοντα» (άρθρο 62) «Κατά τας κοινάς συνεδρίας των νομοθετικών Σωμάτων προεδρεύει ο πρόεδρος της Βουλής και εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτής» (άρθρο 65). Στο Σύνταγμα του 1952 επαναλαμβάνονται τις βασικές διατάξεις για τη Βουλή και τους βουλευτές του Συντάγματος του 1911.

Το Σύνταγμα του 1975 προβλέπει ένα νομοθετικό σώμα, τη Βουλή
«Η νομοθετική λειτουργία ασκείται υπό της Βουλής και του Προέδρου της Δημοκρατίας» (άρθρο 26 § 1)

Για τη Βουλή ορίζει:
«1. Ο αριθμός των βουλευτών καθορίζεται δια νόμου, δεν δύναται όμως να είναι κατώτερος των διακοσίων, ουδέ ανώτερος των τριακοσίων.
2. Οι βουλευταί αντιπροσωπεύουν το Έθνος.
3. Οι βουλευταί εκλέγονται δι’ αμέσου, καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας, υπό των εχόντων το δικαίωμα του εκλέγειν πολιτών, ως ο νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν δύναται να περιορίση το δικαίωμα του εκλέγειν, ει μη μόνον λόγω μη συμπληρώσεως κατωτάτου ορίου ηλικίας ή λόγω ανικανότητος προς δικαιοπραξίαν ή συνεπεία αμετακλήτου ποινικής καταδίκης δι’ ωρισμένα εγκλήματα.
4. Αι βουλευτικαί εκλογαί διενεργούνται ταυτοχρόνως καθ’ άπασαν την Επικράτειαν.
Νόμος δύναται να ορίζη τα της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος υπό των εκτός της Επικρατείας ευρισκομένων εκλογέων.
5. Η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Νόμος ορίζει εκάστοτε εκάστοτε τας εξαιρέσεις και τας ποινικάς κυρώσεις» (άρθρο 51)

«Οι βουλευταί εκλέγονται δια τέσσαρα συναπτά έτη, αρχόμενα από της ημέρας των γενικών εκλογών» (άρθρο 53 § 1 εδ. α’)
«Μέρος της Βουλής, ουχί μείζον του ενός εικοστού του όλου αριθμού των βουλευτών, δύναται να εκλεγεται ενιαίως καθ’ άπασαν την Επικράτειαν, εν συναρτήσει προς την συνολικήν εν τη Επικρατεία εκλογικήν δύναμιν εκάστου κόμματος, ως νόμος ορίζει» (άρθρο 54 § 3)
«Ο βουλευτής δεν καταδιώκεται, ουδ’ οπωσδήποτε εξετάζεται ένεκα γνώμης ή ψήφου δοθείσης παρ’ αυτού κατά την άσκησιν των βουλευτικών καθηκόντων» (άρθρο 61 § 1)
«Η Βουλή εκλέγει εκ των βουλευτών κατά την έναρξιν εκάστης τακτικής συνόδου τον Πρόεδρον, τους Αντιπροέδρους και Γραμματείς αυτής» (άρθρο 74).