Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος

07.11.1896 – 23.09.1897

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΜΑΣ Αλοΐσιος

07.11.1896 – 23.09.1897

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ Γ.

07.11.1896 – 23.09.1897

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Σωτήριος (α)

07.11.1896 – 23.09.1897

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΠΠΑΣ Ιωάννης

07.11.1896 – 23.09.1897

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΝΑΒΟΣ Ιωάννης

07.11.1896 – 23.09.1897

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΙΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος

07.11.1896 – 23.09.1897

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Δ.

07.11.1896 – 23.09.1897

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΓΡΕΣ Ν.

07.11.1896 – 23.09.1897

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΑΚΚΗΣ Π.

07.11.1896 – 23.09.1897

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΩΜΑΣ Αλέξανδρος

03.11.1897 – 23.09.1898

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

03.11.1897 – 23.09.1898

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

03.11.1897 – 23.09.1898

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ Θεόδωρος

03.11.1897 – 23.09.1898

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Κ.

03.11.1897 – 23.09.1898

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΝΑΒΟΣ Ιωάννης

03.11.1897 – 23.09.1898

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Άννινος

03.11.1897 – 23.09.1898

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

03.11.1897 – 23.09.1898

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΡΜΠΑΖΗΣ Ν.

03.11.1897 – 23.09.1898

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΑΚΚΗΣ Π.

03.11.1897 – 23.09.1898

 

ΒΟΥΛΗ – ΙΕ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ Νικόλαος

31.03.1899 – 15.07.1899

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΤΟΣ Κ.

01.04.1899 – 15.07.1899

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ Δ.

01.04.1899 – 15.07.1899

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

01.04.1899 – 15.07.1899

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

01.04.1899 – 15.07.1899

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Νικόλαος

01.04.1899 – 15.07.1899

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Αλέξανδρος

01.04.1899 – 15.07.1899

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Γεράσιμος

01.04.1899 – 15.07.1899

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ηλίας

01.04.1899 – 15.07.1899

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΑΗΣ Σπυρίδων

01.04.1899 – 15.07.1899