Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

ΒΟΥΛΗ – Δ’ ΠερίοδοςΑ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

02.04.1956 – 04.07.1956

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Γεώργιος

03.04.1956 – 04.07.1956

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΖΑΣ Βασίλειος

03.04.1956 – 04.07.1956

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ Πασχάλης

03.04.1956 – 04.07.1956

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Κωνσταντίνος

03.04.1956 – 04.07.1956

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΗΣ Γεώργιος

03.04.1956 – 04.07.1956

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΙΚΟΣ Βασίλειος

03.04.1956 – 04.07.1956

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

03.04.1956 – 04.07.1956

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Βασίλειος

03.04.1956 – 04.07.1956

 

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

15.10.1956 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Γεώργιος

16.10.1956 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΖΑΣ Βασίλειος

16.10.1956 – __.__.____

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Πολυχρόνης

17.10.1956 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΗΣ Γεώργιος

16.10.1956 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ Φώτιος

16.10.1956 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Κωνσταντίνος

16.10.1956 – __.__.____

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Δημήτριος

16.10.1956 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

16.10.1956 – __.__.____

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Βασίλειος

16.10.1956 – __.__.____

 

Έκτακτη Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

__.__.____ – 27.05.1957

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Γεώργιος

__.__.____ – 27.05.1957

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΖΑΣ Βασίλειος

__.__.____ – 27.05.1957

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Πολυχρόνης

__.__.____ – 27.05.1957

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΗΣ Γεώργιος

__.__.____ – 27.05.1957

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ Φώτιος

__.__.____ – 27.05.1957

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Κωνσταντίνος

__.__.____ – 27.05.1957

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Δημήτριος

__.__.____ – 27.05.1957

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

__.__.____ – 27.05.1957

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Βασίλειος

__.__.____ – 27.05.1957