Πρόεδροι και Προεδρεία Νομ. Σωμάτων

Β’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Ιωάννης

08.10.1986 – 12.06.1987

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (β)

09.10.1986 – 12.06.1987

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

08.10.1986 – 12.06.1987

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ Π.

08.10.1986 – 12.06.1987

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

08.10.1986 – 12.06.1987

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ Κ.

08.10.1986 – 12.06.1987

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Νικόλαος

08.10.1986 – 12.06.1987

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ Γ.

08.10.1986 – 12.06.1987

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΛΙΒΑΝΟΣ Ε.

08.10.1986 – 12.06.1987

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΙΑΓΚΑΣ Ι.

08.10.1986 – 12.06.1987

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Καλλιόπη (Κέλλυ)

08.10.1986 – 12.06.1987

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτριος

08.10.1986 – 12.06.1987

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

08.10.1986 – 12.06.1987

 

Γ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Ιωάννης

07.10.1987 – 07.06.1988

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (β)

08.10.1987 – 07.06.1988

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

07.10.1987 – 07.06.1988

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ Π.

07.10.1987 – 07.06.1988

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αθανάσιος

07.10.1987 – 07.06.1988

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μαρία

07.10.1987 – 07.06.1988

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

07.10.1987 – 07.06.1988

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ Κ.

07.10.1987 – 07.06.1988

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Νικόλαος

07.10.1987 – 07.06.1988

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ Γ.

07.10.1987 – 07.06.1988

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΛΙΒΑΝΟΣ Ε.

07.10.1987 – 07.06.1988

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΙΑΓΚΑΣ Ι.

07.10.1987 – 07.06.1988

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Καλλιόπη (Κέλλυ)

07.10.1987 – 07.06.1988

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτριος

07.10.1987 – 07.06.1988

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΡΑΚΑΣ Ευστράτιος

07.10.1987 – 07.06.1988

 

Δ’ Σύνοδος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ Ιωάννης

04.10.1988 – 12.05.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ (β)

05.10.1988 – 12.05.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Παναγιώτης

04.10.1988 – 12.05.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ Π.

04.10.1988 – 12.05.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αθανάσιος

04.10.1988 – 12.05.1989

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ Μαρία

04.10.1988 – 12.05.1989

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

04.10.1988 – 12.05.1989

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ Κ.

04.10.1988 – 12.05.1989

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Νικόλαος

04.10.1988 – 12.05.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ Γ.

04.10.1988 – 12.05.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΛΙΒΑΝΟΣ Ε.

04.10.1988 – 12.05.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΙΑΓΚΑΣ Ι.

04.10.1988 – 12.05.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Καλλιόπη (Κέλλυ)

04.10.1988 – 12.05.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτριος

04.10.1988 – 12.05.1989

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΡΑΚΑΣ Ευστράτιος

04.10.1988 – 12.05.1989