Σημαίες – Διεθνείς Οργανισμοί

ACP

APEC

ADB

ASEAN

#1

#2

CARICOM

CEFTA

METO/CENTO

#3

CPA

UNPROFO

ECOWAS

EURASEC

#4

#5

ECSC

EFTA

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

FAO

FIA

GCC

IADB

ILO

IAEA

ICAO

#6

#7

INTERPOL

#8

IFAD

IHO

IMO

IMF

IOC

IOM

OICA

IPC

#9

ISO

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

ACP:

African, Caribbean and Pacific Group of States [Lomé Convention]

APEC:

Asia – Pacific Economic Cooperation

ADB:

Asian Development Bank

ASEAN:

Association of South-East Asian Nations

#1:

Blue Flag Program

#2:

Bureau International des Expositions

CARICOM:

Caribbean Community and Common Market

CEFTA:

Central European Free Trade Association

METO/CENTO:

Central Treaty Organization

#3:

Commonwealth of Nations

CPA:

Commonwealth Parliamentary Association

UNPROFO:

Croatia

ECOWAS:

Economic Community of West African States

EURASEC:

Euroasian Economic Community

#4:

Eurocorps

#5:

European Bank of Reconstruction and Development

ECSC:

European Coal and Steel Community

EFTA:

European Free Trade Association

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:

Ευρωπαϊκή Ένωση

FAO:

Food and Agricultural Organization

FIA:

Formula 1 Championship

GCC:

Gulf Cooperation Council

IADB:

Inter American Development Bank

ILO:

International Labor Organization

IAEA:

International Atomic Energy Agency

ICAO:

International Civil Aviation Organization

#6:

International Committee of Red Cross

#7:

International Criminal Court

INTERPOL:

International Criminal Police Organization

#8:

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

IFAD:

International Fund for Agricultural Development

IHO:

International Hydrological Organization

IMO:

International Maritime Organization

IMF:

International Monetary Fund

IOC:

International Olympic Committee

IOM:

International Organization for Migration

OICA:

International Organization of Motor Vehicle Manufactuers

IPC:

International Paralympics Committee

#9:

International Police Association

ISO:

International Standards Organization