Στέφανος Βελδιμίρης

«Ενώπιον του διαρκούς ογκουμένου λαϊκού ρεύματος υπέρ της Ενώσεως Κέντρου, το οποίον προμηνύει εκλογικόν θρίαμβον, ορισμένα όργανα του Κράτους και παρακρατικαί οργανώσεις καταληφθείσαι υπό πανικού επιδίδονται εις τρομοκρατικάς ενεργείας προς εκφοβισμόν των οπαδών του Κέντρου και ψήφισιν της ΕΡΕ. Παρακαλώ όπως πάσαν παράνομον και τρομοκρατικήν ενέργειαν καταγγέλετε εις τας επιτοπίους αρχάς, εις την Κυβέρνησιν, εις τον Τύπον, καθώς και εις την Ένωσιν Κέντρου.

Τα εκτρεπόμενα όργανα, καθώς και οι αδρανούντες προϊστάμενοί των θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κυβέρνησις του Κέντρου, την επομένην των εκλογών, θα επιβάλει σκληράς κυρώσεις. Αλλά τούτο δεν αρκεί. Επιβάλλεται επίσης η άμεσος άμυνα εναντίον πάσης εκδηλώσεως βίας. Οι οπαδοί του Κέντρου καλούνται να αντιμετωπίσουν την βία ως υπερήφανοι άνδρες και ως αληθείς πολίται της Δημοκρατίας.

Όταν αι Αρχαί δεν δύνανται ή δεν θέλουν να επιβάλλουν την νόμιμον τάξιν και να κατοχυρώσουν την ελευθέραν εκδήλωσιν του φρονήματος του λαού, συντελείται παραβίασις του Συντάγματος. Και το Σύνταγμα έχει εμπιστευθεί την τήρησίν του εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων».

Την 21 Οκτωβρίου, ο Γ. Παπανδρέου έγινε δεκτός από τον βασιλιά στον οποίο εξήγησε του εθνικούς λόγους που επέβαλαν την εξασφάλιση αδιάβλητων εκλογών και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις η απόπειρα βιασμού και νόθευσης της θέλησης του ελληνικού λαού.

Το όργιο της βίας εντάθηκε την τελευταία προεκλογική βδομάδα. Και κορυφώθηκε τις τελευταίες 36 ώρες πριν από τις εκλογές, δηλαδή από την επίσημη λήξη του προεκλογικού αγώνα, από την νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 1961, τρεις μέρες πριν τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, τα επεισόδια εντάθηκαν. Στο συνοικισμό Επταλόφου Θεσσαλονίκης άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον των Στέφανου Βελδεμίρη και Μόρφη Σεκούδη, ενώ τοιχοκολλούσαν προκηρύξεις του ΠΑΜΕ. Ο πρώτος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Έτσι ανακοινώθηκε στην αρχή το συμβάν με θύμα τον άτυχο Στέφ. Βελδεμίρη. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει τίποτα για τον δράστη ούτε ότι το θύμα είχε πυροβοληθεί στον κρόταφο.

Η Νεολαία της Ενώσεως Κέντρου – Προοδευτικών, όμως, έβγαλε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η άνανδρος δολοφονία από αγνώστους του νέου Στεφάνου Βελδεμίρη αποτελεί το δραματικόν αποκορύφωμα της κατατρομοκρατήσεως του ελληνικού λαού προς υφαρπαγήν ψήφου του και συγχρόνως την παντελή εξαχρείωσιν της πολιτικής μας ζωής.

Η Νεολαία της Ενώσεως Κέντρου – Προοδευτικών εμπρός εις αυτήν την ωμήν εκδήλωσιν εγκληματικότητος προς τους πολιτικούς αντιπάλους της καταρρεούσης ΕΡΕτικής φαυλοκρατίας διαμαρτύρεται εντόνως προς την υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν δια την ανικανότητά της να επιβληθή εις τους τραμπούκους της ΕΡΕ και την καλεί να συναισθανθή, έστω και την τελευταίαν στιγμήν, την ευθύνην της έναντι του Έθνους και του λαού και να πατάξη τους τρομοκράτας.

Καλεί τους νέους της Θεσσαλονίκης με υψηλά το κεφάλι να πυκνώσουν τας γραμμάς της και να τεθούν επί κεφαλής του ελληνικού λαού δια την π’αταξιν των τρομοκρατών τραμπούκων και των δολοφόνων».

Ο Στέφ. Βελδεμίρης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο την επομένη 27 Οκτωβρίου 1961. Αλλά και η νέα ανακοίνωση δεν φώτισε περισσότερο την υπόθεση:

«Απεβίωσε την πρωΐαν σήμερον εις το Λαϊκόν Νοσοκομείον ο τραυματισθείς χθες, δια σφαίρας περιστρόφου υπ’ αγνώστων, Στέφ. Βελδεμίρης, ετών 21, οπαδός του ΠΑΜΕ. Ούτος, ως γνωστόν, ετοιχοκόλλει προκηρύξεις εις τον συνοικισμόν Επταλόφου, ότε επυροβολήθη υπ’ αγνώστων τρομοκρατών. Η αστυνομία συνεχίζει τας ερεύνας της προς ανακάλυψιν των φονέων, ευρίσκεται δε, ως ανεκοινώθη, επί τα ίχνη των».

Και ενώ η αστυνομία βρισκόταν στα ίχνη των άγνωστων τρομοκρατών γίνεται γνωστό, μετά τις εκλογές, ότι ο άνθρωπος που πυροβόλησε τους δυο νέους ήταν ο χωροφύλακας Σπύρος Φιλίππου. Το όνομα και η ιδιότητα του δράστη τηρήθηκαν επιμελώς μυστικά για να μην υπάρξουν περισσότερες εντάσεις τις τελευταίες προεκλογικές μέρες, πράγμα που θα είχε, όπως προβλεπόταν, δυσμενείς επιπτώσεις στο εκλογικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση και την ΕΡΕ.

Ο πρόεδρος της ΕΔΑ, Ι. Πασαλίδης, επιβεβαίωσε το γεγονός σε συνέντευξη τύπου την 30 Νοεμβρίου 1961, με λιτό και απέριττο τρόπο:
«Το βράδυ της 25 Οκτωβρίου, δύο νέοι, ο Στέφανος Βελδιμίρης και ο Μόρφης Σφετούδης, διήρχοντο από τον συνοικισμό Επτάλοφος της Θεσσαλονίκης με ένα ταξί και πετούσαν από το παράθυρο του αυτοκινήτου εκλογικό υλικό του ΠΑΜΕ. Παρά την πλατεία του συνοικισμού “άγνωστοι” επυροβόλησαν με περίστροφον κατά του αυτοκινήτου.

Ο Βελδεμίρης ετραυματίσθη θανασίμως εις τον κρόταφον και διεκομίσθη εις το νοσοκομείον. Μετ’ ολίγας ώρας εξέπνευσε. Ήτο 24 ετών, ηλεκτρολόγος και μέλος της Γραμματείας του Συμβουλίου της Νεολαίας της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης. Εξηκριβώθη αργότερα ότι ο φονεύς ήτο ο χωροφύλαξ Σπύρος Φιλίππου …».