Χαρακίδης Κυριάκος

Wikis > Χαρακίδης Κυριάκος

Δήμαρχος Δράμας, Κυριάκος Χαρακίδης, βιογραφικόΟ Κυριάκος Χαρακίδης γεννήθηκε το 1961. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά….

ΜΟΡΦΩΣΗ

 • Απόφοιτος Σχολής Λογιστών 1978 – 1979 με κρατικό πτυχίο
 • Σπουδές Οικονομικών στο Μόναχο, Γερμανία, 1979 – 1981
 • Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη, 2002 – 2003
 • Γνώση Ξένων Γλωσσών : Γερμανικά (καλά), Αγγλικά (μέτρια)
 • Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗ ΠΕIΡΑ

 • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, «ARCADIA» ΚΥΡ. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ,

1987 – σήμερα
Η εταιρεία «Arcadia» είναι μια κύρια επιχείρηση με δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορεία ετοίμου ενδύματος. Με έδρα τη Δράμα στη Βόρειο Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1987 από τον κύριο Χαρακίδη ο οποίος διευθύνει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Η εταιρεία με κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής στη Δράμα διαθέτει επίσης ένα εργοστάσιο στη Νοτιοανατολική Βουλγαρία με την επωνυμία «BALTEX LTD».

Με τις επωνυμίες «Gellino», «Happy Baby» και «Plamynia» στο βρεφικό / παιδικό ρούχο και την επωνυμία «Vivere» στο γυναικείο ένδυμα το 80% της παραγωγής εξάγεται σε χώρες όπως η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κλπ. σε 280 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και διαθέτει 9 εταιρικά καταστήματα λιανικής και 15 shops in shops.

 • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, «ΒΕΞ Α.Ε.», 2003 – σήμερα

Η εταιρεία είναι από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος με αντικείμενο τον εμποτισμό στύλων που χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, κλπ. Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στον ʼγιο Αθανάσιο Δράμας. Πραγματοποιεί εξαγωγές στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

 • Πρόεδρος, «Φίλιππος Α.Ε.», 1995 – 2004

Ιδρυτής και συνιδιοκτήτης «Φίλιππος Α.Ε.» ενός εξειδικευμένου δικτύου λιανικής πώλησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 • Διαχειριστής, «BALTEX Ltd», 1993 – σήμερα

Η εταιρεία έχει το εργοστάσιό της στην Νοτιοανατολική Βουλγαρία με αντικείμενο την κατασκευή ενδυμάτων. Τα προϊόντα πωλούνται κυρίως στην ελληνική αγορά.

 • Διαχειριστής, «K. Support Ltd», 1995 – σήμερα

Η εταιρεία έχει το εργοστάσιό της στην Νοτιοανατολική Βουλγαρία με αντικείμενο την κατεργασία (πριστήριο) και εμπορία ξύλου. Το προϊόν πωλείται κυρίως στην ελληνική αγορά.

 • Υπεύθυνος Λογιστηρίου, 1985 – 1987

Υπεύθυνος λογιστηρίου και πωλήσεων στην εταιρεία «Ακρίτας Α.Ε.» με έδρα το Κ. Νευροκόπι και οικονομική δραστηριότητα κατασκευή & εμπορία εσωρούχων.

 • Σύνταξη Μελετών, 1983 – 1985

Εργασίες σαν ανεξάρτητος μελετητής για τη σύνταξη μελετών βιωσιμότητας και οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια του Ν. 1262/82. Διαχείριση των προτάσεων, υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων, λογιστικές εργασίες του προγράμματος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠIΜΕΛΗΤΗΡIΟ ΔΡΑΜΑΣ, Πρόεδρος
Ιανουάριος 2001 – Σήμερα

 • Εκλεγμένος πρόεδρος τoυ Επιμελητηρίoυ Δράμας
 • Πλήρης ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα
 • Προγραμματισμός εκδηλώσεων και υποστήριξη για την υλοποίησή τους

• Σχεδιασμός δράσεων για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και όλων των παραγωγικών δομών του Νομού Δράμας
• Σχεδιασμός και σύνταξη μελετών και προτάσεων για την εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και αναπτυξιακών προγραμμάτων για τον Νομό Δράμας
• Σύvταξη, διαχείριση, oργάvωση και εκτέλεση πρoγραμμάτωv Κoιvoτικώv Πρωτoβoυλιώv και επίβλεψη υλοποίησης των πρoγραμμάτων (συγχρηματo-δoτoύμεvα από τηv Ευρωπαϊκή Επιτρoπή). Το Επιμελητήριο Δράμας έχει εκτελέσει δράσεις στα πλαίσια του ΕΚΤ, Valoren, Interreg I & Interreg II, ADAPT, Leonardo, ΤΣΑ, ΓΒΑ, κλπ
• Ευθύνη λειτουργίας των αντενών ΔΕΣΜ-ΟΣ, ΚΕΤΑ, ΗΚΕ που στεγάζονται και λειτουργούν στο Επιμελητήριο Δράμας
• Υποστήριξη στον αναπτυξιακό φορέα «Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών και Επιστημόνων Δράμας» που με τη μορφή μη-Κυβερνητικής, μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης σαν στόχο έχει την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής αναβάθμισης του Νομού Δράμας.
• Εκτέλεση μιας σειράς δράσεωv σε διακρατικά και διασυvoριακά πρoγράμματα. Εvίσχυση τωv μελώv τoυ Επιμελητηρίoυ στις διασυvoριακές oικovoμικές δραστηριότητες τωv επιχειρήσεώv τoυς με στόχo τηv oικovoμική αvάπτυξη τωv περιoχώv της Περιφέρειας και της Νoτίoυ Βoυλγαρίας.
• Συμμετoχή στα Ευρωπαϊκά συvέδρια πoυ σχετίζovται με θέματα Διασυvoριακής συvεργασίας και oικovoμικής αvάπτυξης τωv συvoριακώv περιφερειώv, ΣΕΣΠ, React, κλπ
• Εvτατική συvεργασία με τo ΥΠΕΘΟ Ελλάδoς για τov συvτovισμό τωv πρoγραμμά¬τωv διασυvoριακής συvεργασίας Phare – Interreg IIΙ
• Πρόγραμμα Phare – Eurochambers: προγραμματισμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος προσφοράς τεχνικής βοήθειας προς τις χώρες της Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ / ΥΠΕΘΟ
Μάιος 2001 – 2004:

 • Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου (2001 – σήμερα)

• Συμμετοχή στην ογάvωση, επίβλεψη και εκτέλεση τoυ πρoγράμματoς διασυvoριακής συvεργασί¬ας μεταξύ Βoυλγαρίας και Ελλάδoς
• Συμμετοχή στην Επιτροπή Σύνταξης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕRREG III για τα σύνορα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τις αντίστοιχες περιοχές της Νότιας Βουλγαρίας
• Συvεργασία με τις τεχvικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αvατoλικής Μακεδovίας – Θράκης για τηv εκτέλεση τωv έργωv και δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας
• Μέλος της διακρατικής μεικτής επιτροπής Ελλάδος – Βουλγαρίας, συνεργασία προγραμμάτων INTERREG III και PHARE CBC
• Μέλος της Επιτροπής συνεργασίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III και MEDA για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ – ΜΕΣΤΑ
Αναπληρωτής Πρόεδρος, Ιανουάριος 2001 – Σήμερα:
• Ανάπτυξη πρωτοβουλίας για τη δημιουργία συνεργασίας εκατέρωθεν της μεθοριακής γραμμής του Νομού Δράμας με τις γειτονικές περιοχές στη Βουλγαρία στο μήκος της Κοιλάδας του Νέστου.
• Ανάπτυξη των σχέσεων μέσα από την πρώτη θεσμοθετημένη διασυνοριακή συνεργασία με την μορφή της «Ευρωπεριοχής» στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
• Σύνταξη και υποβολή πρότασης για συγχρηματοδότηση από την Κοινοτική Πρωτοβουλία ΙΝΤΕRREG III για την Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΣΕΣΠ)
Αντιπρόεδρος, Νοέμβριος 2001 – σήμερα, Gronau, Γερμανία
• Συμμετοχή στις εργασίες της εκτελεστικής επιτροπής σαν εκλεγμένος αντιπρόεδρος της οργάνωσης
• Συμμετοχή στην ομάδα για την εύρεση νέας θέσης των κεντρικών γραφείων της οργάνωσης και την επιλογή νέου Εκτελεστικού Γραμματέα
• Συμμετοχή στις εργασίες εξάσκησης επιρροής προς τις Κοινοτικές αρχές (Επιτροπή, Ευρωκοινωβούλιο, ΟΚΕ, κλπ) για την υποστήριξη θέσεων ανάπτυξης των συνοριακών περιφερειών της Ευρώπης
• Συμμετοχή στις επιτροπές επεξεργασίας του «Συντάγματος της Ευρώπης» και του «2ου Πρωτοκόλλου Συνοχής»
• Συμμετοχή στην ομάδα επεξεργασίας των θέσεων για την αποκεντρωμένη διασυνοριακή συνεργασία μετά το 2006.
• Προετοιμασία διοργάνωσης της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΣΠ και του ετήσιου Συνεδρίου του LACE το φθινόπωρο του 2005

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ “ARGE28”
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Ιανουάριος 2001 – Σήμερα, έδρα Γερμανία:
• Ανάπτυξη πρωτοβουλίας για τη δημιουργία συνεργασίας 28 Επιμελητηρίων της ΕΕ (Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Ελλάδα) που βρίσκονται σε συνοριακές περιοχές με τις προς ένταξη χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
• Διοργάνωση της συνάντησης της Γενικής Συνέλευσης & της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας στη Δράμα (Σεπτέμβριος 2003)
• Συμμετοχή στη συνάντηση στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και συνάντηση με τους Ευρωβουλευτές για την υποστήριξη θέσεων με στόχο τη βοήθεια των Μικορμεσαίων Επιχειρήσεων στις συνοριακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Πρωτοβουλία για τη δημιουργία και ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης των Μικορμεσαίων Επιχειρήσεων στις συνοριακές περιοχές της ΕΕ, καθώς επίσης και αντίστοιχων προγραμμάτων υποστήριξης Μικορμεσαίων Επιχειρήσεων στις συνοριακές περιοχές των υπο ένταξη χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος, Μάρτιος 2001 – Σήμερα
• Οργάνωση ενός φορέα μη-κερδοσκοπικού και μη-κυβερνητικού στην Περιφέρεια με μέλη όλες τις θεσμοθετημένες πρωτοβουλίες συνοριακής και διασυνοριακής συνεργασίας και με στόχο το συντονισμό των διασυνοριακών δράσεων στην Περιφέρεια ΑΜΘ

 • Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας

• Παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας που έχει εγκριθεί για την Περιφέρεια στα πλαίσια της Κ.Π. INTERREG IIIC
• Σύνταξη μελέτης με θέμα: «Μελέτη Συνέργειας – Συμπληρωματικότητας Έργων και Δράσεων του ΠΕΠ ΑΜΘ με τα προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας»

 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ενδυμάτων Ελλάδας (Θεσσαλονίκη)

Αντιπρόεδρος 2004 – σήμερα.

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Μέλος του Δ.Σ. στους παρακάτω φορείς (Ιανουάριος 2001 – σήμερα)

 • ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ (Κομοτηνή)
 • Η.Κ.Ε. Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή)
 • ΚΕΤΑ, Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή)
 • ΚΠ EQUAL (Αθήνα)

ΕΝΔIΑΦΕΡΟΝΤΑ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
• Πρoσκεκλημέvoς επίσημος oμιλητής στο ετήσιο συνέδριο του ΣΕΣΠ που έγινε στο Κάρλοβι Βάρι, το Νοέμβριο του 2003. Συντονιστής της στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Αγορά Εργασίας και Διασυνοριακή Συνεργασία».
• Πρoσκεκλημέvoς oμιλητής σε συvέδριo πoυ oργάvωσε η «Ευρωπεριoχή Σικελίας», (Παλέρμο, Ιταλία, Μάρτιος 2003) με θέμα τη διοργάνωση δράσεων στα πλαίσια του ΣΕΣΠ
• Προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδριο που διοργάνωσε η «Ευρωπεριοχή Καρίνθιας» στο Πέρτσαχ της Αυστρίας, με θέμα τη διεύρυνση της ΕΕ στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
• Επίσημος ομιλητής στη σύσκεψη φορέων κατά μήκος της Ελληνοτουρκικής μεθορίου που έγινε στην Κομοτηνή κι αντίστοιχα στην Αδριανούπολη τον Απρίλιο του 2003 με θέμα τον τρόπο για την οργάνωση και λειτουργία διασυνοριακών συνεργασιών στον τομέα των Μικορμεσαίων Επιχειρήσεων
• Επίσημος ομιλητής στο Forum Βαλκανικών Χωρών στη Σμύρνη (2004) με θέματα το Εμπόριο και τον Τουρισμό.