Διαδικασία, όροι εκλογής

Wikis > Διαδικασία, όροι εκλογής

Διαδικασία μετά την ψηφοφορία

Κάθε υποψήφιος δύναται να παρίσταται στην καταμέτρηση των ψήφων προσωπικά ή να διορίζει ειδικούς αντιπροσώπους στα κατά τόπους Εκλογικά Κέντρα, για την παρακολούθηση της διαδικασίας της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων.

 

Διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων

Η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων γίνεται στα κατά τόπους Εκλογικά Κέντρα, ευθύς αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, υπό την ευθύνη και εποπτεία του Προεδρεύοντα Υπαλλήλου κάθε Εκλογικού Κέντρου, ξεχωριστά.

Κατά τη διαδικασία της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων μπορούν να παρευρίσκονται στο Εκλογικό Κέντρο οι επί καθήκοντι υπάλληλοι, οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποί τους και κανένας άλλος.

Ευθύς αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας, κάθε κάλπη ανοίγεται επί τόπου στο Εκλογικό Κέντρο, υπό την ευθύνη και εποπτεία του Προεδρεύοντα Υπαλλήλου και, στην παρουσία των αντιπροσώπων των υποψηφίων, αρχίζει η διαδικασία της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων.

Ο Προεδρεύων Υπάλληλος προχωρεί στη διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων και καταγράφει τη λέξη “άκυρο”, σε κάθε ψηφοδέλτιο που απορρίπτει ο ίδιος ως άκυρο.

Οι Αντιπρόσωποι των Υποψηφίων και Κομμάτων δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν στη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων. Κατά τη διάρκεια της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση από τους επί της διαλογής Αντιπροσώπους των Υποψηφίων εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων ή ψηφοδελτίων ή ειδών γραφικής ύλης, για υποσημειώσεις των αποτελεσμάτων.

 

Άκυρα ψηφοδέλτια

Ο Προεδρεύων Υπάλληλος απορρίπτει ως άκυρο οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο:

1. Που δεν φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας,

2. στο οποίο ο εκλογέας φαίνεται να έχει ψηφίσει περισσότερους από έναν υποψηφίους,

3. στο οποίο περιέχεται οποιοδήποτε γράμμα ή σημείο με το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του εκλογέα,

4. από το οποίο λείπει οποιοδήποτε μέρος του ψηφοδελτίου ή το οποίο είναι ασυμπλήρωτο,

5. αν είναι αδύνατη η εξακρίβωση της θέλησης του εκλογέα,

6. το λευκό ψηφοδέλτιο είναι άκυρο γιατί είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η θέληση του εκλογέα αλλά καταμετράται και καταγράφεται χωριστά από τα υπόλοιπα άκυρα ψηφοδέλτια, για στατιστικούς λόγους,

7. αν ο εκλογέας ψηφίσει με πέννα οιουδήποτε άλλου χρώματος εκτός από μπλε ή μαύρο, το ψηφοδέλτιο του θα είναι άκυρο και δε θα λαμβάνεται υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων,

8. αν ο εκλογέας ψηφίσει πάνω στο πρόσωπο του υποψηφίου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, εκτός από το χώρο μέσα στη στήλη που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της εκλογής του, το ψηφοδέλτιο του θα είναι άκυρο και δε θα λαμβάνεται υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων,

9. στο οποίο ο εκλογέας σημείωσε οποιοδήποτε άλλο σημείο ή γράμμα ή αριθμό, εκτός από τα καθοριζόμενα σημεία “Χ” ή “+” ή “√”.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, ψηφοδέλτιο που περιέχει στο μέρος της στήλης που αντιστοιχεί σε κάθε υποψήφιο και μέσα στο χώρο που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του, ένα από τα σημεία “Χ” ή “+” ή “√”, ή οποιοδήποτε άλλο σημείο που προσομοιάζει με αυτά, με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου, θεωρείται έγκυρο.

Ο Προεδρεύων Υπάλληλος, πριν απορρίψει οποιαδήποτε ψηφοδέλτια ως άκυρα, τα δείχνει σε κάθε υποψήφιο ή στον επί της διαλογής αντιπρόσωπο του στο Εκλογικό Κέντρο και, αφού ακούσει τις απόψεις του προσώπου αυτού, αποφασίζει τελεσίδικα.

Η απόφαση του Προεδρεύοντα Υπαλλήλου, με την οποία είτε απορρίπτονται οποιαδήποτε ψηφοδέλτια είτε όχι, είναι τελική και δεν υπόκειται σε Εκλογική Αίτηση.

 

Λευκά ψηφοδέλτια

“Λευκό Ψηφοδέλτιο” θεωρείται το ψηφοδέλτιο στο οποίο ο εκλογέας δε σημειώνει οποιοδήποτε από τα καθορισμένα σημεία “Χ” ή “+” ή “√”, ή οποιοδήποτε άλλο σημείο, γράμμα ή αριθμό με το οποίο το ψηφοδέλτιο καθίσταται άκυρο. Τα λευκά ψηφοδέλτια είναι άκυρα, αλλά καταμετρούνται και καταγράφονται χωριστά από τα υπόλοιπα άκυρα ψηφοδέλτια, για στατιστικούς λόγους.

 

Αποστολή αποτελεσμάτων στον Έφορο Εκλογής

Κάθε Φύλλο Καταμέτρησης Ψήφων το οποίο καταγράφει τα αποτελέσματα της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων, κατά Εκλογικό Κέντρο και Εκλογική Περιφέρεια, προσυπογράφεται από τον υποψήφιο ή τον επί της διαλογής αντιπρόσωπο του, εφόσον είναι παρών και επιθυμεί να προσυπογράψει τα πιο πάνω Έντυπα.

Ακολούθως, ο Προεδρεύων Υπάλληλος κάθε Εκλογικού Κέντρου αποστέλλει με τηλεμοιότυπο το Φύλλο Καταμέτρησης Ψήφων στον Έφορο Εκλογής της οικείας Εκλογικής Περιφέρειας, για σκοπούς μηχανογράφησης, και μεταφέρει και παραδίδει σ’αυτόν την κάλπη, με όλο το περιεχόμενο της.

 

Τελετή ανακήρυξης νέου Προέδρου

Ο Γενικός Έφορος Εκλογής, ευθύς αμέσως μετά τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων, ανακηρύσσει τον υποψήφιο που εκλέγεται ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και δημοσιεύει το όνομα του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η ανακήρυξη του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται δημοσίως, σε ειδική τελετή, που διοργανώνεται για το σκοπό αυτό στη Λευκωσία, από το Γενικό Έφορο Εκλογής.

Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανακηρυχθεί το βράδυ μετά τις εκλογές, στην Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών ” ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” του ΚΟΑ, στη Λευκωσία.

 

Περίοδος καταχώρησης ένστασης για τυχόν αμφισβήτηση του κύρους των εκλογών

Μετά τη συμπλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και δημοσίευσης του τελικού αποτελέσματος, τα ψηφοδέλτια σφραγίζονται και φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος, μαζί με όλα τα επίσημα έγγραφα, που έχουν σχέση με τις εκλογές, για περίοδο έξι μηνών, για τυχόν ενστάσεις.

Εκλογική Αίτηση, για τυχόν αμφισβήτηση του κύρους της Εκλογής, μπορεί να καταχωρηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο, μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης του τελικού Εκλογικού αποτελέσματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Απρεπής επίδραση και παράνομες ενέργειες

Οποιοσδήποτε, αμέσως ή εμμέσως, χρησιμοποιεί ή απειλεί να χρησιμοποιήσει βία ή περιορισμό ή επιβάλλει ή απειλεί να επιβάλει κοσμική ή πνευματική βλάβη, ζημιά ή απώλεια επί οιουδήποτε προσώπου, για να το επηρεάσει ή εξαναγκάσει να ψηφίσει ή να απόσχει από του να ψηφίσει ή οποιοσδήποτε δι’ απαγωγής, εξαναγκασμού ή με κάθε δόλιο τέχνασμα παρεμποδίζει την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του εκλογέα ή εξαναγκάζει, παραπλανεί ή επιδρά επί του εκλογέα για να δώσει ή να απόσχει από του να δώσει την ψήφο του στις Προεδρικές Εκλογές, είναι ένοχος του ποινικού αδικήματος της παράνομης επίδρασης.

Οποιοσδήποτε με πρόθεση διαφθοράς προμηθεύει ή πληρώνει τα έξοδα προμήθειας ειδών διατροφής και ποτών, είναι ένοχος του αδικήματος της παράνομης εστίασης.

Οποιοσδήποτε δημοσιεύει, πριν ή κατά τη διάρκεια της Εκλογής, με σκοπό τον επηρεασμό της εκλογής κάποιου υποψηφίου, ψευδή έκθεση γεγονότων που αφορούν τον προσωπικό χαρακτήρα ή τη διαγωγή του υποψηφίου.

Οποιοσδήποτε δημοσιεύει, πριν ή κατά τη διάρκεια της Εκλογής, ψευδή δήλωση για δήθεν αποχώρηση οιουδήποτε άλλου υποψηφίου, με σκοπό την προώθηση και προαγωγή της εκλογής συγκεκριμένου υποψηφίου.

Είναι ένοχος του ποινικού αδικήματος πράξεων διαφθοράς και απρεπούς επίδρασης και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πολύμηνη φυλάκιση και βαρύ χρηματικό πρόστιμο και/ή σε στέρηση του εκλογικού του δικαιώματος.

 

Απαγόρευση εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και κατά την προηγούμενη ημέρα των εκλογών

Ουδείς οργανώνει ή λαμβάνει μέρος σε οιανδήποτε δημόσια συγκέντρωση, για να ακούσει οιονδήποτε λόγο ή συζήτηση για κάθε θέμα που έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με τις εκλογές την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή των εκλογών.

 

Απαγόρευση πολιτικών διαφημίσεων και δηλώσεων/ανακοινώσεων

Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να μεταδίδει, διαφημίζει ή δημοσιεύει οποιαδήποτε είδηση ή ανακοίνωση, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, που έχει σχέση αμέσως ή εμμέσως με τις εκλογές κατά την παραμονή της ημέρας της ψηφοφορίας και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από το Γενικό Έφορο Εκλογών ή με δική του εξουσιοδότηση.

 

Απαγόρευση εγκατάστασης εκλογικών επιτελείων και τραπεζιών και απαγόρευση ανάρτησης πανό/ αφισών έξω από τα εκλογικά κέντρα

Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή των εκλογών, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά ή να διατηρεί έξω από τα Εκλογικά Κέντρα τραπεζάκια ή εκλογικά επιτελεία ή να επιδεικνύει ή να αναρτά οποιεσδήποτε αφίσες, πινακίδες και πανό, που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με τις εκλογές.

Οι παραβάτες των πιο πάνω διατάξεων του Εκλογικού Νόμου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο.

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας