Προεδρικό διάταγμα

Wikis > Προεδρικό διάταγμα

 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Κ Ο   Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α    Υπ. Αριθ. 50

Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

            Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων»(ΦΕΚ 188Α΄),

 

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 40 Α΄),

 

γ) Του Ν. 3417/2005 «Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου,της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, κ.λπ. αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αφ’ ετέρου, για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»   (ΦΕΚ  286 Α΄)

 

2.      Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη, με άμεση και καθολική ψηφοφορία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πραγματοποιηθούν από 4  έως και 7 Ιουνίου 2009.

 

3.      Το γεγονός ότι, η ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και η διάρκεια αυτής, ορίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω (1α) διατάξεις.

 

Με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,

 

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο μόνο

            Ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των είκοσι δύο (22)  Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διεξαχθεί:

            α) Στην Ελλάδα, την 7η Ιουνίου 2009, ημέρα Κυριακή. Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από ώρα 07.00 μέχρι 19.00.

 

            β) Στα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή βρίσκονται σ΄ αυτά κατά την ημέρα των εκλογών, την 6η Ιουνίου 2009, ημέρα Σάββατο. Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται για όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ώρα 07.00 μέχρι 21.00, θερινή τοπική ώρα.

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος.

 

                                                          Αθήνα 30 Απριλίου 2009

 

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    

 

 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

 

                                                               Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

 

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

                                                                       

 

                                                              ΠΡ.  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών