Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Wikis > Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), είναι ο κ. Μάριος Καμχής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας με πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Μάριος Καμχής

ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Δέγλερης

Φωκίων Δεληγιάννης

Ηλίας Δόλγυρας

Βασίλης Κίτσιος

Κωνσταντίνος Κωτσής

Γεράσιμος Παράσχος

Ευδοκία Τζαβέλλα – Αδαμάκη

Γιώργος Φερεντίνος

   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ΜΟΔ ΑΕ:

  • Είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
  • Εποπτεύεται από τονΥπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, και κυρίως αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε:

  • εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
  • συστήματα, μεθόδους και διαδικασίες
  • υλικοτεχνική υποδομή

Η ΜΟΔ συγκροτείται από:

Α) την Κεντρική Υπηρεσία που περιλαμβάνει τους εξής Τομείς και Τμήματα:

B) τις Ομάδες Υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων, οι οποίες συγκροτούνται για την παροχή συμβουλευτικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς που διαχειρίζονται και υλοποιούν έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ειδικές και επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, διατίθενται σε κεντρικούς φορείς μεμονωμένα στελέχη  που παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση σχετικών έργων.

 

http://www.mou.gr