Το Ποτάμι – Κίνημα

Wikis > Το Ποτάμι - Κίνημα

Το Καταστατικό του Κινήματος

Το πολιτικό Κίνημα με την επωνυμία “ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ” ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 10 Μαρτίου 2014. Έδρα του Κινήματος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Έμβλημά του είναι οι λέξεις «TO ΠOTAMI» και δύο κυματιστές, γαλάζιες γραμμές, περιβαλλόμενες από ημικύκλιο χρώματος καστανού. Η σφραγίδα του Κινήματος είναι κυκλική, φέρει το όνομα του Κινήματος και το έτος ίδρυσης.

2. Αρχές και σκοπός μας

Το Ποτάμι είναι ένα πολιτικό Κίνημα για τη Δικαιοσύνη, την Εργασία, την Παιδεία.
Σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τους πολίτες ώστε να αναδειχθούν στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής. Για μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, παραγωγική και ευημερούσα, που να συμμετέχει ως αξιόπιστος και ισότιμος εταίρος στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής λειτουργίας και ολοκλήρωσης.

2.1. Πολιτικές αρχές

Θεμελιώδεις αρχές μας είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους πολίτες, η αξιοπιστία του κράτους έναντι όλων, η αειφόρος ανάπτυξη, η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και o διαρκής ανοικτός διάλογος με την κοινωνία.

2.2 Αρχές λειτουργίας

Το Ποτάμι λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και λειτουργίας του. Κατοχυρώνει την ελεύθερη έκφραση και ουσιαστική συμμετοχή των εθελοντών του, αξιοποιώντας μηχανισμούς άμεσης και έμμεσης δημοκρατίας και διαρκούς διαβούλευσης.

Η αρχή της πλειοψηφίας είναι δεσμευτική για τους εθελοντές (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3) κάθε οργάνου. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας είναι σεβαστά και κατοχυρωμένα.
Η λογοδοσία είναι βασική αρχή της λειτουργίας του Ποταμιού και συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων όσοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες είτε στο Κίνημα, είτε σε αντιπροσωπευτικά όργανα είτε στο Κράτος. Όλα τα αιρετά όργανα λογοδοτούν τακτικά στα σώματα που τα εξέλεξαν και έκτακτα όταν το ζητήσουν τα ίδια τα όργανα. Όλα τα όργανα και οι εθελοντές του Κινήματος οφείλουν να μεριμνούν ώστε η δημοκρατική λειτουργία να μην οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας.

3. Οι Εθελοντές

3.1. Δικαίωμα και διαδικασία εγγραφής: Εθελοντής στο Ποτάμι μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης, πολίτης χώρας – μέλους της ΕΕ ή άλλου κράτους που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον είναι ηλικίας δεκαέξι (16) ετών και άνω, αποδέχεται τις αρχές μας και δεν είναι μέλος άλλου ελληνικού κόμματος. Η εγγραφή του εθελοντή γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Κινήματος ή γραπτή αίτηση στα γραφεία του Κινήματος. Τα αρμόδια όργανα δύνανται να μην εγκρίνουν την εγγραφή ενός νέου εθελοντή αν κρίνουν ότι η προηγούμενη δράση και συμπεριφορά του αντιβαίνει στις αρχές του Κινήματος.

3.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εθελοντών: Οι εθελοντές του Ποταμιού είναι πρώτα από όλα ενεργοί πολίτες και συμμετέχουν στο σύνολο της πολιτικής ζωής του Κινήματος: Εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και εκλέγονται σε όλα τα όργανα, συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων του Κινήματος καθώς και σε τοπικές, περιφερειακές και πανελλαδικές ψηφοφορίες ή διαβουλεύσεις που διεξάγονται είτε ηλεκτρονικά, είτε με φυσική παρουσία.
Οι εθελοντές προωθούν τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους του Ποταμιού και αγωνίζονται για την ενδυνάμωσή του. Η πολιτική και γενικότερη στάση τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το παρόν Καταστατικό.

Από την πλευρά του, το Ποτάμι οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε εθελοντή το δικαίωμα συμμετοχής στη διεκδίκηση αιρετών θέσεων και την ανάδειξή του μέσω διαδικασιών που προβλέπονται από το Καταστατικό.

3.3. Εκπροσώπηση Εθελοντών: Το Ποτάμι οφείλει να διασφαλίζει την αναλογικότερη δυνατή εκπροσώπηση των εθελοντών του καθώς και την μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των περιφερειών της χώρας στα όργανά του. Επιπλέον, διασφαλίζεται η εκπροσώπηση κάθε φύλου στα όργανα του Κινήματος τουλάχιστον σε ποσοστό 33% των εκλεγμένων μελών του εκάστοτε οργάνου.

Εξασφαλίζεται ότι το 25% τουλάχιστον όσων κάθε φορά εκλέγονται στα συλλογικά όργανα, εκλέγονται στα όργανα αυτά για πρώτη φορά. Τέλος, δεν επιτρέπεται η παραμονή του ίδιου προσώπου στο ίδιο αξίωμα για περισσότερα από 8 έτη.

3.4. Ομάδες Εθελοντών: Οι εθελοντές του Κινήματος οργανώνονται σε Ομάδες με βάση τον τόπο κατοικίας και δραστηριοποίησής τους. Το Ποτάμι έχει δύο επίπεδα οργάνωσης: Το Περιφερειακό, που αντιστοιχεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας και τους κατοίκους εξωτερικού και το Τοπικό, που αντιστοιχεί σε πόλεις, γειτονιές, χωριά και νησιά. Σε τοπικό επίπεδο μπορούν να λειτουργούν και θεματικές ή επαγγελματικές ομάδες εθελοντών μετά από έγκριση της κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής. Κάθε ομάδα εθελοντών έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέσεις αλλά και δράσεις τοπικού ενδιαφέροντος απευθείας στα κεντρικά όργανα του Κινήματος και εκπροσωπείται από έναν έως τρεις Συντονιστές, οι οποίοι εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία των εθελοντών του Ποταμιού της περιοχής. Ειδικά για τους Συντονιστές των Περιφερειών, η εκλογή τους λαμβάνει χώρα στο Συνέδριο και ο αριθμός τους καθορίζεται βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων.

3.5. Ομάδες Πολιτικής: Οι εθελοντές του Ποταμιού, εφόσον το επιθυμούν κι έχουν σχετική γνώση και εμπειρία, μπορούν, πέρα από τη συμμετοχή τους σε Ομάδες βάσει του τόπου κατοικίας, να συμμετέχουν και σε Ομάδες Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται από το Ποτάμι. Οι Ομάδες αυτές ασχολούνται με τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών θέσεων καθώς και με την παρακολούθηση των αντίστοιχων πολιτικών προτάσεων και τοποθετήσεων των κομμάτων, των κυβερνήσεων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ομάδες Πολιτικής λειτουργούν κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ποταμιού. Παράλληλα δύναται να υπάρχουν και γεωγραφικά τοπικές Ομάδες Πολιτικής που να λειτουργούν μετά από έγκριση του επικεφαλής της αντίστοιχης Ομάδας Πολιτικής, ο οποίος ορίζει και τον Συντονιστή τους.
Οι επικεφαλής κάθε ομάδας Πολιτικής ορίζονται από τον Επικεφαλής (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5) μετά από πρόταση της κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής.

3.6. Οικονομικές υποχρεώσεις εθελοντών: Οι εθελοντές συνδράμουν οικονομικά το Ποτάμι. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από την κεντρική Συντονιστική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης. Επιπλέον, οι εθελοντές οφείλουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να ενισχύουν το Κίνημα με την πώληση κουπονιών και με άλλες δραστηριότητες όπως αυτές θα καθορίζονται κάθε φορά από την Συντονιστική Επιτροπή.

3.7. Απώλεια της ιδιότητας του εθελοντή: Επέρχεται είτε οικειοθελώς, με απλή δήλωσή του, που γνωστοποιείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο Κίνημα, είτε με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας αν ο εθελοντής δρα εις βάρος των αξιών, των αρχών και των στόχων του Κινήματος. Η απόφαση περί διαγραφής αναστέλλει άμεσα την ιδιότητα του εθελοντή και οριστικοποιείται ή ακυρώνεται από την Πανελλήνια Επιτροπή.

4. Το Συνέδριο

4.1. Σύγκληση – Αρμοδιότητες: Το Συνέδριο είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος, καθορίζει το πλαίσιο των πολιτικών του Κινήματος και είναι αρμόδιο για να εγκρίνει τροποποιήσεις του Καταστατικού. Εκλέγει τον Επικεφαλής του Ποταμιού καθώς και τα μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής και εγκρίνει την διαχείριση των οικονομικών του Κινήματος. Το Συνέδριο συγκαλείται με πρόσκληση του Επικεφαλής τακτικά ανά διετία και έκτακτα με απόφαση του Επικεφαλής ή με απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας ¾ της Πανελλήνιας Επιτροπής ή μετά από αίτημα του 50% τουλάχιστον των εθελοντών του Κινήματος. Η ευθύνη οργάνωσης του Συνεδρίου ανήκει στην Οργανωτική Επιτροπή η οποία εγκρίνεται από την Πανελλήνια Επιτροπή μετά από πρόταση του Επικεφαλής.

4.2 Συγκρότηση: Στο Συνέδριο συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο Επικεφαλής, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, οι Ευρωβουλευτές και Βουλευτές του Κινήματος καθώς και οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται από τις τοπικές ομάδες εθελοντών του Κινήματος σε όλη τη χώρα. Στο Συνέδριο μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και τα μέλη της Επιτροπής Διαλόγου που έχουν κληθεί από τον Επικεφαλής.

4.3 Λειτουργία – λήψη αποφάσεων: Το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προεδρείου. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ειδικώς ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, όλες οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

5. Ο Επικεφαλής

5.1 Εκλογή – Θητεία: Ο Επικεφαλής εκλέγεται από το Συνέδριο με απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Ο Επικεφαλής ή η Πανελλήνια Επιτροπή με αυξημένη πλειοψηφία 3/4 ή το 50% τουλάχιστον των εθελοντών του Κινήματος μπορεί να ζητήσουν διαφορετικό τρόπο εκλογής του Επικεφαλής (π.χ. ανοιχτή διαδικασία κάλπης με συμμετοχή εθελοντών και φίλων του Ποταμιού).

Προκειμένου ένας εθελοντής να υποβάλει υποψηφιότητα για Επικεφαλής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει υπογραφές από το 10% των συνέδρων ή, στην περίπτωση της ανοιχτής διαδικασίας κάλπης, από το 10% των τοπικών ομάδων εθελοντών του Κινήματος.

Η θητεία του Επικεφαλής διαρκεί μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο, ενώ δεν μπορεί κάποιος να διατελέσει Επικεφαλής για περισσότερα από 8 χρόνια.

5.2 Αρμοδιότητες: Ο Επικεφαλής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Κινήματος. Εκπροσωπεί το Κίνημα σε όλες του τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Προεδρεύει της Πανελλήνιας Επιτροπής και της Συντονιστικής Επιτροπής του Ποταμιού. Ασκεί τις αρμοδιότητές του με γνώμονα τις αρχές του Ποταμιού, τις αποφάσεις του Συνεδρίου και το Καταστατικό.
Εάν ο Επικεφαλής εκλείψει ή παραιτηθεί εκλέγεται προσωρινός Επικεφαλής από την Πανελλήνια Επιτροπή μέχρι την εκλογή νέου Επικεφαλής είτε από τους εθελοντές και φίλους του Ποταμιού (με ανοικτή διαδικασία κάλπης) είτε με τη διεξαγωγή εκτάκτου Συνεδρίου.

6. Επιλογή και Ανάδειξη Υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών: Για τις υποψηφιότητες για το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατατίθενται προτάσεις από τους εθελοντές, τους φίλους και τα όργανα του Ποταμιού, είτε ηλεκτρονικά είτε γραπτά, μέσα από διαδικασία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα υποδέχεται, αξιολογεί και ιεραρχεί τις προτάσεις και τις παραδίδει στην Συντονιστική Επιτροπή, η οποία κάνει την τελική εισήγηση στον Επικεφαλής του Κινήματος.
Οι αρχές που διέπουν την ανάδειξη των υποψηφίων είναι η αξιοκρατία, η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και η συμπόρευση με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

7. Πανελλήνια Επιτροπή

7.1 Συγκρότηση – Θητεία: Η Πανελλήνια Επιτροπή αποτελείται από 70 έως 100 μέλη (ανάλογα με τις εξομαλύνσεις που προκύπτουν λόγω ποσοστώσεων φύλου και αναλογικής εκπροσώπησης των περιφερειών), που εκλέγονται από το Συνέδριο, βάσει δύο διαφορετικών διαδικασιών:

(α) 40 από τα μέλη της εκπροσωπούν τις 13 Περιφέρειες της χώρας καθώς και τους εθελοντές του Κινήματος στο εξωτερικό βάσει ποσόστωσης με πληθυσμιακά κριτήρια. Τα 40 αυτά μέλη εκλέγονται στο Συνέδριο, αποκλειστικά από τους συνέδρους της αντίστοιχης περιφέρειας. Για να θέσει υποψηφιότητα ένας σύνεδρος, θα πρέπει να προταθεί από δύο άλλους συνέδρους της περιφέρειας του, οι οποίοι δεν έχουν συνυπογράψει άλλη περιφερειακή υποψηφιότητα. Οι περιφερειακά εκλεγμένοι θα πρέπει να εκπροσωπούν όλους τους νομούς της χώρας, από τους οποίους υπήρξαν υποψηφιότητες.

Οι περιφερειακοί Συντονιστές είναι επιφορτισμένοι με την ενδυνάμωση και την εκλογική προετοιμασία του Κινήματος στην Περιφέρειά τους, το συντονισμό και την οργάνωση των Ομάδων Εθελοντών του γεωγραφικού χώρου που δραστηριοποιούνται και τη διάχυση των αξιών, αρχών και θέσεων του Ποταμιού. Ενόσω διατηρούν τη θέση του περιφερειακού Συντονιστή, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ως επικεφαλής Περιφερειακών ή Δημοτικών εκλογικών συνδυασμών. Σε περίπτωση που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, η κεντρική Συντονιστική Επιτροπή υποχρεούται να προτείνει άμεσα στον Επικεφαλής την αντικατάσταση περιφερειακών Συντονιστών με άλλα τοπικά στελέχη του Ποταμιού.

(β) Τα υπόλοιπα 30 μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής εκλέγονται από το σύνολο των συνέδρων, ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσης. Για να θέσει υποψηφιότητα ένας σύνεδρος, θα πρέπει να προταθεί από τρεις άλλους συνέδρους οι οποίοι δεν έχουν συνυπογράψει άλλη υποψηφιότητα (από τις 30 αυτής της διαδικασίας).

Τουλάχιστον το 33% των μελών της Πανελλήνιας Επιτροπής πρέπει να είναι πρόσωπα του ενός φύλου. Αν μεταξύ των 70 εκλεγμένων μελών, τα πρόσωπα του ενός φύλου είναι λιγότερα από 23, τότε προστίθενται με σειρά ψήφων τόσα πρόσωπα εκείνου του φύλου ώστε στο νέο σύνολο να υπερβαίνουν ως ποσοστό το 33%.

Στην Πανελλήνια Επιτροπή μετέχουν αυτομάτως, με δικαίωμα ψήφου και οι Ευρωβουλευτές και Βουλευτές του Κινήματος.

Οι αποφάσεις της Πανελλήνιας Επιτροπής λαμβάνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης του Ποταμιού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πλειοψηφία των μελών της ή ο Επικεφαλής θεωρούν αναγκαία την φυσική παρουσία των μελών της Επιτροπής.

7.2. Αρμοδιότητες: Η Πανελλήνια Επιτροπή είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Κινήματος μεταξύ δύο Συνεδρίων. Ο Επικεφαλής είναι υποχρεωμένος να αξιοποιήσει όλα τα μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής σε Ομάδες και Επιτροπές σχετικές με τις δραστηριότητες του Κινήματος.

8. Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή

8.1. Συγκρότηση – Θητεία: Η κεντρική Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από 7 έως 11 μέλη. Τα 7 μέλη της εκλέγονται από την Πανελλήνια Επιτροπή με φανερή ψηφοφορία. Ο Επικεφαλής, μετά το πέρας του Συνεδρίου, οφείλει να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής από συνέδρους και όχι υποχρεωτικά από μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής. Ολοκληρωμένη πρόταση για την συγκρότηση του οργάνου, μπορεί να καταθέσει και οποιοδήποτε άλλο μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής. Ο Επικεφαλής μπορεί να προτείνει στην Πανελλήνια Επιτροπή την εκλογή νέας Συντονιστικής στο πλαίσιο της εκ περιτροπής συμμετοχής εθελοντών στα όργανα του Ποταμιού.

Μετά από πρόσκληση του Επικεφαλής, στην κεντρική Συντονιστική Επιτροπή μετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, ένας έως τέσσερις Περιφερειακοί Συντονιστές (από διαφορετικές περιφέρειες) με στόχο την εκ περιτροπής εκπροσώπηση όλων των περιφερειών, στην κεντρική Συντονιστική Επιτροπή.

Χωρίς δικαίωμα ψήφου μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή μετά από ανάλογη πρόσκληση και μέλη της Επιτροπής Διαλόγου.
Αντίστοιχοι κανόνες με αυτούς που ισχύουν για την θητεία και την εκλογή της κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής, ισχύουν και για την εκλογή και την θητεία της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης.

8.2. Αρμοδιότητες: Η Συντονιστική Επιτροπή είναι όργανο πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού και λειτουργεί με ευθύνη του Επικεφαλής του Κινήματος, ο οποίος τη συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.

9. Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κινήματος είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης του Καταστατικού και για κάθε ζήτημα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεών του. Η Επιτροπή Δεοντολογίας συγκροτείται από πέντε μέλη του Συνεδρίου τα οποία εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία στην Πανελλήνια Επιτροπή μετά από ολοκληρωμένη πρόταση του Επικεφαλής.

10. Θεματικές Επιτροπές

Με απόφαση του Επικεφαλής μετά από εισήγηση της κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής, δημιουργούνται Επιτροπές που αναλαμβάνουν ειδικές δράσεις του Κινήματος, όπως για παράδειγμα Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, Επιτροπές Θέσεων, Επιτροπές Περιφερειακής και Τοπικής δραστηριότητας, Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου κ.α. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής ενώ μπορούν να συμμετέχουν και εθελοντές του Κινήματος με εξειδικευμένη γνώση. Μπορούν να συμμετέχουν επίσης και μέλη της Επιτροπής Διαλόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

11. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης

Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για την διαχείριση των πόρων του Κινήματος, για την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων, τη δημοσίευση του ισολογισμού, της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών και γενικότερα για την τήρηση των εκάστοτε νομοθετικών διατάξεων περί των οικονομικών των κομμάτων. Η Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται από την Πανελλήνια Επιτροπή με φανερή ψηφοφορία και απαρτίζεται από μέλη του Συνεδρίου. Έχει την υποχρέωση τακτικού ετήσιου ελέγχου και τη δυνατότητα έκτακτου ελέγχου σε όλες τις οργανώσεις και τα όργανα του Κινήματος.

12. Επιτροπή Διαλόγου

Με ευθύνη του Επικεφαλής συγκροτείται Επιτροπή Διαλόγου που αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους. Σκοπός της είναι να συζητά απόψεις και προτάσεις των μελών της για τις θέσεις, την πολιτική και τη στρατηγική του Ποταμιού, αλλά και να υποδέχεται προτάσεις από φίλους του Ποταμιού, αποτελώντας έτσι έναν ακόμη δίαυλο επικοινωνίας και διαβούλευσης μεταξύ της κοινωνίας και του Ποταμιού. Με ευθύνη του Επικεφαλής συμβάλλει επίσης στον διάλογο και την συνεργασία με άλλα κόμματα, κινήματα και φορείς. Τα μέλη της Επιτροπής Διαλόγου δεν είναι απαραιτήτως εθελοντές του Κινήματος. Ο ρόλος της Επιτροπής Διαλόγου είναι συμβουλευτικός στον Επικεφαλής, την Πανελλήνια Επιτροπή, και την κεντρική Συντονιστική Επιτροπή. Για την διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαλόγου, μπορεί να συσταθεί μια Γραμματεία, μετά από απόφαση του Επικεφαλής.

13. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επικοινωνίας και Διαβούλευσης

Το Ποτάμι, εντός τριών μηνών από το ιδρυτικό του Συνέδριο, θα δημιουργήσει για τους εθελοντές του μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και διαβούλευσης μέσω της οποίας θα ενισχυθεί ο άμεσος δημοκρατικός χαρακτήρας του Κινήματος.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει επιμέρους συζητήσεις ανά γεωγραφικό Τομέα, Τομέα Πολιτικής και επιμέρους Επιτροπές, θα διευκολύνει τις διεργασίες της Πανελλήνιας Επιτροπής ενώ θα δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής ψηφοφοριών επί προτάσεων και θέσεων.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει ένα πιστοποιημένο, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφοριών για σημαντικά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Ποταμιού. Με απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής ή με πρόταση του 33% των εθελοντών του Ποταμιού μπορούν να διεξάγονται εσωτερικά δημοψηφίσματα για θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας.

14. Έσοδα – Περιουσία

Τα έσοδα του Κινήματος προέρχονται από τις προβλεπόμενες από το νόμο χρηματοδοτήσεις και από τις οικονομικές εισφορές των εθελοντών του και των υποστηρικτών του, που εισπράττονται υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους των διατάξεων της Νομοθεσίας περί των οικονομικών των κομμάτων. Το Κίνημα δεσμεύει στις οικονομικές συναλλαγές του ο Επικεφαλής ή οι πληρεξούσιοί του.

Η περιουσία του Κινήματος, σε περίπτωση διάλυσής του, αποδίδεται με ευθύνη της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης και του τελευταίου Επικεφαλής, υποχρεωτικά σε κοινωφελείς σκοπούς που έχει αποφασίσει το Συνέδριο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε φυσικά πρόσωπα.

Για οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του Κινήματος και δεν προκύπτει σαφώς από τις παρούσες αρχές, αποφασίζει ο Επικεφαλής μετά από εισηγήσεις της κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής ή της Πανελλήνιας Επιτροπής.

15. Ειδικές διατάξεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνον το Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος.

15.1. Μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο, θα πρέπει με ευθύνη των Περιφερειακών Συντονιστών να επανασχεδιαστούν γεωγραφικά οι τοπικές ομάδες εθελοντών του Ποταμιού και να εκλεγούν νέοι τοπικοί Συντονιστές στους χρόνους που θα ορίσει η κεντρική Συντονιστική Επιτροπή.

15.2. H γεωγραφική κατανομή των εκπροσώπων των Περιφερειών για το Ιδρυτικό Συνέδριο καθορίζεται ως εξής, βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 3 εθελοντές , Κεντρική Μακεδονία 4 εθελοντές , Δυτική Μακεδονία 2 εθελοντές, Ήπειρος 2 εθελοντές, Θεσσαλία 3 εθελοντές, Ιόνιοι Νήσοι 2 εθελοντές, Δυτική Ελλάδα 3 εθελοντές , Στερεά Ελλάδα 3 εθελοντές, Αττική 7 εθελοντές, Πελοπόννησος 3 εθελοντές, Βόρειο Αιγαίο 2 εθελοντές, Νότιο Αιγαίο 2 εθελοντές, Κρήτη 3 εθελοντές, κάτοικοι εξωτερικού 1 εθελοντής.

15.3. Μετά από απόφαση του Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου, το οποίο, σύμφωνα με την ιδρυτική δήλωση του Ποταμιού, διοικεί προσωρινά το Κίνημα μέχρι τη σύγκληση του Ιδρυτικού Συνεδρίου, μετέχουν στο Ιδρυτικό Συνέδριο οι Συντονιστές των εθελοντών σε όλη τη χώρα που συμμετείχαν στον προεκλογικό αγώνα, οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014, εθελοντές που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του Ποταμιού, καθώς και όσοι αποδεδειγμένα είχαν δραστηριοποιηθεί στον προεκλογικό αγώνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το ποσοστό αυτών δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% των εκλεγμένων Συνέδρων).

15.4. Ειδικώς για το Ιδρυτικό Συνέδριο, αν δεν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα για τη θέση του Επικεφαλής, Επικεφαλής παραμένει ο Ιδρυτής του Ποταμιού.

Η Συντονιστική Επιτροπή

 • Νικόλας Γιατρομανωλάκης
 • Παύλος Ελευθεριάδης
 • Κυριάκος Καραγιώργης (περιφέρεια Κρήτης)
 • Λεωνίδας Καστανάς
 • Σπύρος Καχριμάνης (περιφέρεια Πελοποννήσου)
 • Αννα Λυδάκη
 • Γιώργος Μαυρωτάς
 • Αναστασία Μήλιου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)
 • Θανάσης Σκόκος
 • Χριστίνα Ταχιάου
 • Τρύφων Τριανταφυλλίδης (περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)