Ποιοι, που, πως ψηφίζουν

Wikis > Ποιοι, που, πως ψηφίζουν

Πώς γίνεται η αναγνώριση του εκλογέα

Ο εκλογέας, για να γίνει δεκτός στο εκλογικό κέντρο και να δοθεί σ’ αυτόν ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει, θα πρέπει:

(α) Να είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του οικείου εκλογικού κέντρου. Αν είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο άλλου εκλογικού κέντρου θα καθοδηγηθεί από τους Υπεύθυνους της Εκλογής, για να αποταθεί στο κατάλληλο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει.

Αν ένα πρόσωπο, που κατέχει τα εκλογικά προσόντα, παρέλειψε να φροντίσει έγκαιρα για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο, είναι άσκοπο να συζητά με τους Υπεύθυνους του εκλογικού κέντρου. Η διαδικασία για την κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου λήγει αρκετά πριν την ημέρα των εκλογών και καμία αλλοίωση ή διόρθωση του καταλόγου μπορεί να γίνει είτε με την προσθήκη ή την αφαίρεση του ονόματος οποιουδήποτε εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο. Ο Προεδρεύων Υπάλληλος του Εκλογικού Κέντρου δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να προβεί σε διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου. Η εργασία αυτή συντελείται πολύ προηγουμένως από την Υπηρεσία Εκλογών.

(β) Να παρουσιάσει το εκλογικό βιβλιάριο του ή το δελτίο ταυτότητάς του, για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Χωρίς εκλογικό βιβλιάριο δεν μπορεί να ψηφίσει κανείς στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Δημοκρατία, εκτός από τους εγκλωβισμένους, ανεξάρτητα αν το όνομα του εκλογέα είναι γραμμένο στον εκλογικό κατάλογο. Το εκλογικό βιβλιάριο, εκτός του ότι αποτελεί για τους σκοπούς της εκλογής το μέσο αναγνώρισης της ταυτότητας του εκλογέα, χρησιμεύει και για τη σημείωση της ένδειξης, στο κατάλληλο μέρος αυτού, που γίνεται από τον Προεδρεύοντα Υπάλληλο, ότι ο κάτοχος του εκλογικού βιβλιαρίου ψήφισε κανονικά στη συγκεκριμένη εκλογή.

(γ) Να επιβεβαιωθεί ότι ο εκλογέας, που προσέρχεται στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει, δεν έχει ψηφίσει προηγουμένως στην ίδια εκλογή. Αυτό γίνεται με την παρουσίαση του εκλογικού βιβλιαρίου, που, σε τέτοια περίπτωση, θα φαίνεται αν πράγματι ψήφισε ή όχι, με την ύπαρξη ή μη της σχετικής ένδειξης, που φέρει την υπογραφή του Προεδρεύοντα Υπαλλήλου στην κατάλληλη σελίδα του εκλογικού βιβλιαρίου.

Εκλογικά βιβλιάρια

Κάθε εκλογέας, για να ψηφίσει οφείλει να παρουσιάσει το εκλογικό του βιβλιάριο.

Το εκλογικό βιβλιάριο, εκτός του ότι αποτελεί για σκοπούς της εκλογής το μέσο αναγνώρισης της ταυτότητας του εκλογέα, χρησιμεύει για να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τους επί καθήκοντι υπαλλήλους του Εκλογικού Κέντρου, σε τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος του βιβλιαρίου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στη συγκεκριμένη εκλογή.

Σημειώνεται ότι για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ο εκλογέας μπορεί να παρουσιάσει είτε το εκλογικό βιβλιάριο, είτε το δελτίο ταυτότητάς του.

Αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου λόγω απώλειας ή φθοράς

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εκλογικού βιβλιαρίου, κάθε εκλογέας μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία Εκλογών ή στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων για την αντικατάσταση του. Το νέο εκλογικό βιβλιάριο εκδίδεται με τα ίδια στοιχεία του εκλογέα, με τα οποία είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο.

Η αίτηση για αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω απώλειας ή φθοράς, μπορεί να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και το Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 1.00 μ.μ.

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος εγκλωβισμένων

Οι πολίτες της Δημοκρατίας, που είναι εγκλωβισμένοι στις κατεχόμενες από τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής περιοχές των Επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να ψηφίσουν χωρίς εκλογικό βιβλιάριο, σε ειδικά προκαθορισμένα Εκλογικά Κέντρα, που θα λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό στις ελεύθερες περιοχές.

Οι εγκλωβισμένοι πολίτες της Δημοκρατίας μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με την προσαγωγή του δελτίου της πολιτικής ταυτότητας τους, ή με οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους.

Σφράγισμα ψηφοδελτίων

Για να είναι έγκυρα τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να σφραγισθούν με την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό, οι εκλογείς οφείλουν να ελέγξουν, πριν αποσυρθούν στο θάλαμο ψηφοφορίας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίδεται από τους επί καθήκοντι υπαλλήλους των Εκλογικών Κέντρων, είναι κατάλληλα σφραγισμένο γιατί, διαφορετικά, θα είναι άκυρο και δε θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Εκλογικοί θάλαμοι ψηφοφορίας

Σε κάθε Εκλογικό Κέντρο τοποθετείται ένας ή δύο ή/και περισσότεροι εκλογικοί θάλαμοι ψηφοφορίας, ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Οι εκλογικοί θάλαμοι ψηφοφορίας θα τοποθετηθούν στα Εκλογικά Κέντρα με πρόσοψη προς τους επί καθήκοντι υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους των υποψηφίων σε τρόπο ώστε να ελέγχεται η είσοδος και κάθε κίνηση των εκλογέων μέσα στο Εκλογικό Κέντρο, για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο επηρεασμού των ψηφοφόρων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Οι θάλαμοι είναι πτυσσόμενοι και καλύπτονται με κουρτίνα χρώματος μπλε για διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.

Πώς γίνεται η ψηφοφορία

Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μια φορά μόνο. Οι επί καθήκοντι υπάλληλοι στο Εκλογικό Κέντρο παραδίδουν σε κάθε εκλογέα ένα ψηφοδέλτιο, κατάλληλα σφραγισμένο, στο οποίο βρίσκονται γραμμένα κατά σειρά τα ονόματα και οι φωτογραφίες των υποψηφίων.

Με τη λήψη του ψηφοδελτίου ο εκλογέας προχωρεί αμέσως στον εκλογικό θάλαμο ψηφοφορίας και πίσω από την κουρτίνα σημειώνει μυστικά, με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου, το σημείο “Χ” ή “+” ή “√”, μέσα στη στήλη που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησης του.

Πώς ψηφίζουν οι τυφλοί και οι ανίκανοι εκλογείς

Ο Προεδρεύων Υπάλληλος μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο εκλογής σε οποιοδήποτε εκλογέα, αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια ή κίνηση που μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ ορισμένου υποψηφίου.

Ο τυφλός ή με φυσική ανικανότητα εκλογέας μπορεί να ψηφίσει μόνος του, αν το επιθυμεί, δηλώνοντας απλώς στον Προεδρεύοντα Υπάλληλο ότι είναι σε θέση να ψηφίσει μόνος του.

Εκλογέας, ο οποίος λόγω τυφλότητας ή άλλης φυσικής ανικανότητας δεν μπορεί να ψηφίσει, μπορεί να ζητήσει από τον Προεδρεύοντα Υπάλληλο, στην παρουσία ενός από τους Βοηθούς του, ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του, να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σύμφωνα με την επιθυμία του. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι συγγενής ή φίλος του εκλογέα.

Φθαρμένα ψηφοδέλτια

Ο εκλογέας, αν από απροσεξία καταστρέψει το ψηφοδέλτιο του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ψηφοφορία, μπορεί να επιστρέψει το φθαρμένο ψηφοδέλτιο στον Προεδρεύοντα Υπάλληλο και, αν αποδειχθεί ότι το ψηφοδέλτιο καταστράφηκε πράγματι από απροσεξία, μπορεί να πάρει άλλο ψηφοδέλτιο, για να ψηφίσει κανονικά. Τα φθαρμένα ψηφοδέλτια ακυρώνονται και φυλάσσονται από τον Προεδρεύοντα Υπάλληλο, σε ειδικό φάκελο.

Παράδοση ψηφοδελτίων στους εκλογείς για να ψηφίσουν

Κανένας εκλογέας δεν μπορεί να πάρει ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει μετά τη λήξη της ψηφοφορίας. Αν όμως κατά την ώρα που λήγει η ψηφοφορία υπάρχουν εκλογείς έξω από το Εκλογικό Κέντρο, ο Προεδρεύων Υπάλληλος οφείλει να επιτρέψει στους εκλογείς αυτούς να ψηφίσουν, παρατείνοντας υποχρεωτικά τις ώρες ψηφοφορίας, το αργότερο μέχρι τις 9.00 το βράδυ.