Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

Ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και οι σύμβουλοι  που συνιστούν τη διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής  «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» , είναι:

Σύνθεση Διοίκησης ΑΣΕΠ
1.
Βέης Γεώργιος – Πρόεδρος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
2. Σουλτανιάς Δημήτριος – Αντιπρόεδρος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Ε.Τ.
3. Μπολόφης Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου Ε.Τ.
4. (νέα θέση αντιπροέδρου)

 

Σύμβουλοι

 
5. Πατρινέλης Γεώργιος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Ε.Τ.
6. Βασιλόπουλος Ιωάννης, τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών
7. Λάμπος Παναγιώτης, τ. Γενικός Διευθυντής ΔΕΗ
8. Κοσμά Βασιλική, τ. Διευθύντρια Υπουργείου Εσωτερικών
9. Σακελλαριάδου Κανελλιώ, Ειδική Επιστήμων Υπουργείου Εσωτερικών
10. Κωστάκης Νικόλαος, Δικηγόρος
11. Κοσμετάτος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
12. Γιαννακάκη Νίκη, Αρεοπαγίτης Ε.Τ.
13. Βασιλάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Εφετών Ε.Τ.
14. Μπακάμης Χαράλαμπος, τ. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών
15. Μαυρομμάτης Βασίλειος, τ. Γενικός Διευθυντής του Πρωτοδικείου Αθηνών
16. Λυμπερόπουλος Λουκάς, Αρεοπαγίτης Ε.Τ.
17. Αθανασιά Παρασκευή, τ. Διευθύντρια Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
18. Λεβαντής Κωνσταντίνος, Οικονομολόγος
19. Καπερώνης Γεώργιος, Επίτιμος Αρεοπαγίτης
20. Σιδερής Κωνσταντίνος, Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων
21. Γκουλούσης Δημήτριος, τ. Νομικός Σύμβουλος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
22. Θεοδωράκη – Ρεντούμη Μαρία, τ. Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
23. Μετάκος Στέφανος, τ. Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων
24. Φωτεινοπούλου – Κατσιώτη Θάλεια, τ. Γενική Διευθύντρια ΓΓΔΔ και ΗΔ 
25. Παπαδημητράκης Ιωάννης, τ. Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
26. (νέα θέση)
27. (νέα θέση)
28. (νέα θέση)

 

Ανεξάρτητη Αρχή – Ρόλος – Αρμοδιότητες

Το ΑΣΕΠ είναι Ανεξάρτητη Αρχή, μη υποκείμενη σε κυβερνητικό ή άλλο έλεγχο, και προβλέπεται από το Σύνταγμα. Συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Συγκρότηση

Το ΑΣΕΠ αποτελείται από 28 μέλη (Πρόεδρος, 3 Αντιπρόεδροι, 24 Σύμβουλοι).
Τα μέλη του είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Αρμοδιότητες

Το ΑΣΕΠ έχει ως αποκλειστικές αρμοδιότητες:

 1. Την επιλογή του μόνιμου προσωπικού του Δημόσιου Τομέα.
 2. Τον έλεγχο φορέων του Δημόσιου Τομέα κατά την επιλογή μόνιμου και εποχιακού προσωπικού.
 3. Τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για τους εκπαιδευτικούς.
 4. Τον καταλογισμό στους υπευθύνους του συνόλου των αποδοχών του παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού.
 5. Την επισήμανση στη Βουλή και στον Πρωθυπουργό των παραβιάσεων των περιορισμών του άρθρου 103 παρ. 2-3 του Συντάγματος για την πρόσληψη συμβασιούχων.
 6. Την κλήση των εκπροσώπων των υπηρεσιών και νομικών προσώπων για παροχή οδηγιών ώστε να τηρούνται ενιαίες αρχές σε θέματα αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ.
 7. Τον έλεγχο της κατάταξης σε οργανικές θέσεις υπαλλήλων του δημόσιου και Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου.
 8. Τον έλεγχο της κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις υπαλλήλων πρωτοβαθμίων ΟΤΑ που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου.

Επιλογή προσωπικού

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), γίνεται είτε με γραπτό διαγωνισμό, είτε με εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, είτε με αξιολόγηση ουσιαστικών και τυπικών προσόντων.

Επισημάνσεις

 • Τα έντυπα των αιτήσεων υποψηφιότητας παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι:
  1. Για προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ:
   Από τα καταστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων & Επαρχείων
   – Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
  2. Για προκηρύξεις που εκδίδονται από τους φορείς:
   – Από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα
   – Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
 • Προκειμένου να εφαρμοσθούν τα κριτήρια του νόμου απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν οι υποψήφιοι τα προσόντα που απαιτεί η προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδεια, εμπειρία, ηλικία, ξένη γλώσσα).

Σχετικά με τη γνώση ξένης γλώσσας:

 • Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτείται άριστη ή πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 • Για τις θέσεις της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ό,τι ορίζει η προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του εκάστοτε φορέα.
  Το είδος της γλώσσας και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη.

Αυτόματος υπολογισμός μορίων ΑΣΕΠ Πατήστε ΕΔΩ

Αποτελέσματα διαγωνισμών ΑΣΕΠ Πατήστε εδώ

Εύρεση εργασίας μέσω ΑΣΕΠ Πατήστε ΕΔΩ

Εντυπα αιτήσεων διαγωνιμών ΑΣΕΠ Πατήστε ΕΔΩ