Χαρακίδης Κυριάκος

Δήμαρχος Δράμας, Κυριάκος Χαρακίδης, βιογραφικόΟ Κυριάκος Χαρακίδης γεννήθηκε το 1961. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά….

ΜΟΡΦΩΣΗ

 • Απόφοιτος Σχολής Λογιστών 1978 – 1979 με κρατικό πτυχίο
 • Σπουδές Οικονομικών στο Μόναχο, Γερμανία, 1979 – 1981
 • Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη, 2002 – 2003
 • Γνώση Ξένων Γλωσσών : Γερμανικά (καλά), Αγγλικά (μέτρια)
 • Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΚΗ ΠΕIΡΑ

 • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, «ARCADIA» ΚΥΡ. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ,

1987 – σήμερα
Η εταιρεία «Arcadia» είναι μια κύρια επιχείρηση με δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορεία ετοίμου ενδύματος. Με έδρα τη Δράμα στη Βόρειο Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1987 από τον κύριο Χαρακίδη ο οποίος διευθύνει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Η εταιρεία με κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής στη Δράμα διαθέτει επίσης ένα εργοστάσιο στη Νοτιοανατολική Βουλγαρία με την επωνυμία «BALTEX LTD».

Με τις επωνυμίες «Gellino», «Happy Baby» και «Plamynia» στο βρεφικό / παιδικό ρούχο και την επωνυμία «Vivere» στο γυναικείο ένδυμα το 80% της παραγωγής εξάγεται σε χώρες όπως η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κλπ. σε 280 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και διαθέτει 9 εταιρικά καταστήματα λιανικής και 15 shops in shops.

 • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, «ΒΕΞ Α.Ε.», 2003 – σήμερα

Η εταιρεία είναι από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος με αντικείμενο τον εμποτισμό στύλων που χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, κλπ. Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στον ʼγιο Αθανάσιο Δράμας. Πραγματοποιεί εξαγωγές στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

 • Πρόεδρος, «Φίλιππος Α.Ε.», 1995 – 2004

Ιδρυτής και συνιδιοκτήτης «Φίλιππος Α.Ε.» ενός εξειδικευμένου δικτύου λιανικής πώλησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 • Διαχειριστής, «BALTEX Ltd», 1993 – σήμερα

Η εταιρεία έχει το εργοστάσιό της στην Νοτιοανατολική Βουλγαρία με αντικείμενο την κατασκευή ενδυμάτων. Τα προϊόντα πωλούνται κυρίως στην ελληνική αγορά.

 • Διαχειριστής, «K. Support Ltd», 1995 – σήμερα

Η εταιρεία έχει το εργοστάσιό της στην Νοτιοανατολική Βουλγαρία με αντικείμενο την κατεργασία (πριστήριο) και εμπορία ξύλου. Το προϊόν πωλείται κυρίως στην ελληνική αγορά.

 • Υπεύθυνος Λογιστηρίου, 1985 – 1987

Υπεύθυνος λογιστηρίου και πωλήσεων στην εταιρεία «Ακρίτας Α.Ε.» με έδρα το Κ. Νευροκόπι και οικονομική δραστηριότητα κατασκευή & εμπορία εσωρούχων.

 • Σύνταξη Μελετών, 1983 – 1985

Εργασίες σαν ανεξάρτητος μελετητής για τη σύνταξη μελετών βιωσιμότητας και οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια του Ν. 1262/82. Διαχείριση των προτάσεων, υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων, λογιστικές εργασίες του προγράμματος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠIΜΕΛΗΤΗΡIΟ ΔΡΑΜΑΣ, Πρόεδρος
Ιανουάριος 2001 – Σήμερα

 • Εκλεγμένος πρόεδρος τoυ Επιμελητηρίoυ Δράμας
 • Πλήρης ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα
 • Προγραμματισμός εκδηλώσεων και υποστήριξη για την υλοποίησή τους

• Σχεδιασμός δράσεων για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και όλων των παραγωγικών δομών του Νομού Δράμας
• Σχεδιασμός και σύνταξη μελετών και προτάσεων για την εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και αναπτυξιακών προγραμμάτων για τον Νομό Δράμας
• Σύvταξη, διαχείριση, oργάvωση και εκτέλεση πρoγραμμάτωv Κoιvoτικώv Πρωτoβoυλιώv και επίβλεψη υλοποίησης των πρoγραμμάτων (συγχρηματo-δoτoύμεvα από τηv Ευρωπαϊκή Επιτρoπή). Το Επιμελητήριο Δράμας έχει εκτελέσει δράσεις στα πλαίσια του ΕΚΤ, Valoren, Interreg I & Interreg II, ADAPT, Leonardo, ΤΣΑ, ΓΒΑ, κλπ
• Ευθύνη λειτουργίας των αντενών ΔΕΣΜ-ΟΣ, ΚΕΤΑ, ΗΚΕ που στεγάζονται και λειτουργούν στο Επιμελητήριο Δράμας
• Υποστήριξη στον αναπτυξιακό φορέα «Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών και Επιστημόνων Δράμας» που με τη μορφή μη-Κυβερνητικής, μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης σαν στόχο έχει την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής αναβάθμισης του Νομού Δράμας.
• Εκτέλεση μιας σειράς δράσεωv σε διακρατικά και διασυvoριακά πρoγράμματα. Εvίσχυση τωv μελώv τoυ Επιμελητηρίoυ στις διασυvoριακές oικovoμικές δραστηριότητες τωv επιχειρήσεώv τoυς με στόχo τηv oικovoμική αvάπτυξη τωv περιoχώv της Περιφέρειας και της Νoτίoυ Βoυλγαρίας.
• Συμμετoχή στα Ευρωπαϊκά συvέδρια πoυ σχετίζovται με θέματα Διασυvoριακής συvεργασίας και oικovoμικής αvάπτυξης τωv συvoριακώv περιφερειώv, ΣΕΣΠ, React, κλπ
• Εvτατική συvεργασία με τo ΥΠΕΘΟ Ελλάδoς για τov συvτovισμό τωv πρoγραμμά¬τωv διασυvoριακής συvεργασίας Phare – Interreg IIΙ
• Πρόγραμμα Phare – Eurochambers: προγραμματισμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος προσφοράς τεχνικής βοήθειας προς τις χώρες της Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ / ΥΠΕΘΟ
Μάιος 2001 – 2004:

 • Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου (2001 – σήμερα)

• Συμμετοχή στην ογάvωση, επίβλεψη και εκτέλεση τoυ πρoγράμματoς διασυvoριακής συvεργασί¬ας μεταξύ Βoυλγαρίας και Ελλάδoς
• Συμμετοχή στην Επιτροπή Σύνταξης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕRREG III για τα σύνορα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τις αντίστοιχες περιοχές της Νότιας Βουλγαρίας
• Συvεργασία με τις τεχvικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αvατoλικής Μακεδovίας – Θράκης για τηv εκτέλεση τωv έργωv και δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας
• Μέλος της διακρατικής μεικτής επιτροπής Ελλάδος – Βουλγαρίας, συνεργασία προγραμμάτων INTERREG III και PHARE CBC
• Μέλος της Επιτροπής συνεργασίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III και MEDA για τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ – ΜΕΣΤΑ
Αναπληρωτής Πρόεδρος, Ιανουάριος 2001 – Σήμερα:
• Ανάπτυξη πρωτοβουλίας για τη δημιουργία συνεργασίας εκατέρωθεν της μεθοριακής γραμμής του Νομού Δράμας με τις γειτονικές περιοχές στη Βουλγαρία στο μήκος της Κοιλάδας του Νέστου.
• Ανάπτυξη των σχέσεων μέσα από την πρώτη θεσμοθετημένη διασυνοριακή συνεργασία με την μορφή της «Ευρωπεριοχής» στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
• Σύνταξη και υποβολή πρότασης για συγχρηματοδότηση από την Κοινοτική Πρωτοβουλία ΙΝΤΕRREG III για την Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΣΕΣΠ)
Αντιπρόεδρος, Νοέμβριος 2001 – σήμερα, Gronau, Γερμανία
• Συμμετοχή στις εργασίες της εκτελεστικής επιτροπής σαν εκλεγμένος αντιπρόεδρος της οργάνωσης
• Συμμετοχή στην ομάδα για την εύρεση νέας θέσης των κεντρικών γραφείων της οργάνωσης και την επιλογή νέου Εκτελεστικού Γραμματέα
• Συμμετοχή στις εργασίες εξάσκησης επιρροής προς τις Κοινοτικές αρχές (Επιτροπή, Ευρωκοινωβούλιο, ΟΚΕ, κλπ) για την υποστήριξη θέσεων ανάπτυξης των συνοριακών περιφερειών της Ευρώπης
• Συμμετοχή στις επιτροπές επεξεργασίας του «Συντάγματος της Ευρώπης» και του «2ου Πρωτοκόλλου Συνοχής»
• Συμμετοχή στην ομάδα επεξεργασίας των θέσεων για την αποκεντρωμένη διασυνοριακή συνεργασία μετά το 2006.
• Προετοιμασία διοργάνωσης της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΣΠ και του ετήσιου Συνεδρίου του LACE το φθινόπωρο του 2005

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ “ARGE28”
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Ιανουάριος 2001 – Σήμερα, έδρα Γερμανία:
• Ανάπτυξη πρωτοβουλίας για τη δημιουργία συνεργασίας 28 Επιμελητηρίων της ΕΕ (Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία και Ελλάδα) που βρίσκονται σε συνοριακές περιοχές με τις προς ένταξη χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
• Διοργάνωση της συνάντησης της Γενικής Συνέλευσης & της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομάδας στη Δράμα (Σεπτέμβριος 2003)
• Συμμετοχή στη συνάντηση στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και συνάντηση με τους Ευρωβουλευτές για την υποστήριξη θέσεων με στόχο τη βοήθεια των Μικορμεσαίων Επιχειρήσεων στις συνοριακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Πρωτοβουλία για τη δημιουργία και ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης των Μικορμεσαίων Επιχειρήσεων στις συνοριακές περιοχές της ΕΕ, καθώς επίσης και αντίστοιχων προγραμμάτων υποστήριξης Μικορμεσαίων Επιχειρήσεων στις συνοριακές περιοχές των υπο ένταξη χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος, Μάρτιος 2001 – Σήμερα
• Οργάνωση ενός φορέα μη-κερδοσκοπικού και μη-κυβερνητικού στην Περιφέρεια με μέλη όλες τις θεσμοθετημένες πρωτοβουλίες συνοριακής και διασυνοριακής συνεργασίας και με στόχο το συντονισμό των διασυνοριακών δράσεων στην Περιφέρεια ΑΜΘ

 • Εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας

• Παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας που έχει εγκριθεί για την Περιφέρεια στα πλαίσια της Κ.Π. INTERREG IIIC
• Σύνταξη μελέτης με θέμα: «Μελέτη Συνέργειας – Συμπληρωματικότητας Έργων και Δράσεων του ΠΕΠ ΑΜΘ με τα προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας»

 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ενδυμάτων Ελλάδας (Θεσσαλονίκη)

Αντιπρόεδρος 2004 – σήμερα.

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Μέλος του Δ.Σ. στους παρακάτω φορείς (Ιανουάριος 2001 – σήμερα)

 • ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ (Κομοτηνή)
 • Η.Κ.Ε. Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή)
 • ΚΕΤΑ, Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή)
 • ΚΠ EQUAL (Αθήνα)

ΕΝΔIΑΦΕΡΟΝΤΑ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
• Πρoσκεκλημέvoς επίσημος oμιλητής στο ετήσιο συνέδριο του ΣΕΣΠ που έγινε στο Κάρλοβι Βάρι, το Νοέμβριο του 2003. Συντονιστής της στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Αγορά Εργασίας και Διασυνοριακή Συνεργασία».
• Πρoσκεκλημέvoς oμιλητής σε συvέδριo πoυ oργάvωσε η «Ευρωπεριoχή Σικελίας», (Παλέρμο, Ιταλία, Μάρτιος 2003) με θέμα τη διοργάνωση δράσεων στα πλαίσια του ΣΕΣΠ
• Προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδριο που διοργάνωσε η «Ευρωπεριοχή Καρίνθιας» στο Πέρτσαχ της Αυστρίας, με θέμα τη διεύρυνση της ΕΕ στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
• Επίσημος ομιλητής στη σύσκεψη φορέων κατά μήκος της Ελληνοτουρκικής μεθορίου που έγινε στην Κομοτηνή κι αντίστοιχα στην Αδριανούπολη τον Απρίλιο του 2003 με θέμα τον τρόπο για την οργάνωση και λειτουργία διασυνοριακών συνεργασιών στον τομέα των Μικορμεσαίων Επιχειρήσεων
• Επίσημος ομιλητής στο Forum Βαλκανικών Χωρών στη Σμύρνη (2004) με θέματα το Εμπόριο και τον Τουρισμό.

Ιωαννάκης Ηλίας

Δήμαρχος Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, Ηλίας Ιωαννάκης, βιογραφικό

Ο Ηλίας Ιωαννάκης του Δημητρίου γεννημένος το 1961, κατάγεται από το χωριό Διώνη του δήμου Σαπών. Είναι παντρεμένος με την οδοντίατρο Dr. Kατρίν Τόστ-Ιωαννάκη και έχουν δύο γιούς. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Μουσικοπαιδαγωγικής Ακαδημίας της Φιλιππούπολης και διδάκτορας (Dr.) παιδαγωγικής. Σήμερα είναι διευθυντής του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τις σχέσεις διαφόρων εθνοτήτων, την εκπαιδευτική τηλεόραση και την διερεύνηση της παράδοσης. Γνωρίζει τέσσερις γλώσσες. Έχει διδάξει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους νομούς της Θράκης. Έχει τιμηθεί για την προσφορά του στην διάδοση της παραδοσιακής μουσικής και για εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες πάνω στον πολιτισμό. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερις δισκογραφικές δουλειές, οι τρείς με παραδοσιακά τραγούδια και η τέταρτη με τουρκική δισκογραφική εταιρεία, με συμμετοχή της συμφωνικής ορχήστρας της Φιλιππούπολης .

Χοΐδης Γεώργιος

Δήμαρχος Σκύδρας, Γεώργιος Χοϊδης, βιογραφικόΟ Γεώργιος Χοΐδης γεννήθηκε στο Δ.Δ. Λιποχωρίου του Δήμου Σκύδρας το 1940. Είναι παντρεμένος με τη Γεωργία Μαλεζά, γιατρό παθολόγο και έχει δύο γιους, τον Ευθύμη που είναι γιατρός και τον Χριστόφορο που είναι Aθλητής δρόμων ταχύτητας και συγκεκριμένα Πρωταθλητής Ευρώπης – Κατηγορίας Νέων στα 100 μέτρα.

Το 1972 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε επί 32 έτη στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Έδεσσας ως γιατρός Ορθοπεδικός ενώ τη τελευταία δεκαετία διατέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής. Ανέπτυξε σημαντική συνδικαλιστική δράση στο χώρο της υγείας και διατέλεσε για μια δεκαετία (1984-1994) μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Έδεσσας ως εκπρόσωπος των γιατρών. Από το 1984 έως το 1987 υπήρξε και μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ν.Πέλλας.

Η δραστηριοποίησή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκινά το 1990. Το 1995 εκλέγεται για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Σκύδρας. Μέσα από τη δράση του καταξιώθηκε στην τοπική κοινωνία και στις δημοτικές εκλογές του 1998 εκλέγεται Δήμαρχος Σκύδρας. Επανεκλέγεται το 2006 και το 2010.

Φίλιος Φίλιππος

Δήμαρχος Ιωαννιτών, Φίλιππος Φίλιος, βιογραφικόΟ Φίλιππας Φίλιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Μαθητής της Ζωσιμαίας Σχολής συνέχισε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1970. Ειδικεύτηκε στην οφθαλμολογία και το 1976 επέστρεψε στα Γιάννενα, όπου εργάστηκε ως ιδιώτης και ως άμισθος συνεργάτης της Οφθαλμολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής.

Η δράση του στην πολιτική ξεκινά από τα φοιτητικά του χρόνια και από το 1982 ασχολείται ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εκλέγεται ανελλιπώς Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίνων.

Από το 1987 μέχρι το 1994 είναι δήμαρχος Ιωαννίνων. Στο ίδιο διάστημα διατέλεσε μέλος της αντιπροσωπείας της ΚΕΔΚΕ, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Παιδείας, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ της ένωσης δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ). Μέλος του 1ου Δ.Σ του Παν/κου Νοσοκομείου Δουρούτης 1989-1990. Ιδρυτικό μέλος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Τ.Α.

Παράλληλα υπηρέτησε την πολιτική, κοινωνική και πνευματική ζωή του τόπου από διάφορες θέσεις, με ευθύνη και συνέπεια.

Πατσιαλής Κωνσταντίνος

Δήμαρχος Παλαμά, Κωνσταντίνος Πατσιαλής, βιογραφικόΤελείωσε το 2ο Δημοτικό Σχολείο και το Γενικό Λύκειο στον Παλαμά.

Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Υπηρέτησε στις τάξεις του Στρατού ως έφεδρος αξιωματικός.

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εργάστηκε επί ένα χρόνο ως γεωπόνος εκτιμητής του ΟΓΑ. Ασχολήθηκε με το εμπόριο γεωργικών φαρμάκων επί πέντε χρόνια. Εργάστηκε ωε γεωπόνος υπεύθυνος πειραμάτων βαμβακιού στον Οργανισμό Βάμβακος, από το 1992 έως και το 2002. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 ήταν γεωπόνος της Διεύθυνσης Βιομηχανικών Φυτών ΟΣΔΕ, της Ν.Α. Καρδίτσας. Είναι μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, εκλεγμένος τόσο στο παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, όσο και στην Πανελλήνια Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων στην Αθήνα επί 16 χρόνια συνεχώς. Έλαβε μέρος σε πολλά συνέδρια και ημερίδες με διάφορες εισηγήσεις σε θέματα βαμβακιού, KENAF ενεργειακά φυτά, κ.ά., τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

 

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκλέγεται από το 1991 ανελλιπώς δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Παλαμά. Υπηρέτησε στο δήμο τρεις διετίες ως αντιδήμαρχος με πλούσια δράση και προσφορά σε βασικά έργα υποδομής (μόνιμα φράγματα, αντλιοστάσιο, άρδευση και αντιπλημμυρικά, αγροτική οδοποιία, κατασκευή πάρκων και χώρων πρασίνου, εξωραϊσμό κοινόχρηστων χώρων, κ.λπ.).

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Μαρία Καπνιά.

Έχει δύο παιδιά, τον Βασίλη, που είναι πτυχιούχος Οικονομικών (λογιστικά) και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και τη Σωτηρία, που είναι πτυχιούχος Γεωπονικής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και υποψήφια διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παπαγγελής Νίκος

Δήμαρχος Λιβαδειάς, Νίκος Παπαγγελής, βιογραφικό

O Νίκος Παπαγγελής γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1964 στη Χαιρώνεια του Νομού Βοιωτίας. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Πόπη Γούπιου και  είναι πατέρας τριών παιδιών, του Γιώργου, του Μάριου και της Αναστασίας. Το 1985 αποφοίτησε από το Μαθηματικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάσθηκε σε γνωστά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι το 1998 και εν συνεχεία διορίσθηκε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Διετέλεσε Δήμαρχος Χαιρώνειας για τρεις συναπτές τετραετίες, από το 1998 έως το 2010.

2003 – 2006 Γραμματέας ΤΕΔΚ Ν. Βοιωτίας 2007 – 2010 Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Βοιωτίας 2007 – 2009 Εκπρόσωπος ΚΕΔΚΕ στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας 2007 – 2010 Εκπρόσωπος Τ.Α. Ν. Βοιωτίας στα όργανα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Υπερπεριφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας – Ηπείρου 2007 – 2010 Μέλος Επιτροπής Πολιτισμούς και Παιδείας της ΚΕΔΚΕ Από το 2011 Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας Από το 2011 Μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Από το 2011 Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Ισότητας της ΚΕΔΕ

Σμυρνιώτης Γιάννης

Δήμαρχος Τρίπολης, Γιάννης Σμυρνιώτης, βιογραφικό

Ο Γιάννης Σμυρνιώτης γεννήθηκε το 1963. Είναι παντρεμένος με την Ματίνα Κ. Παράσχου και έχουν δύο παιδιά, 16 και 12 ετών.

Φοίτησε στα σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Τρίπολης και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, λαμβάνοντας το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού. Παράλληλα ασχολήθηκε με τον κλασικό αθλητισμό (δέκαθλο), το μπάσκετ και το βόλλεϋ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Τρίπολη το 1989, ασχολήθηκε με την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων, ενώ έχει εργαστεί στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Τρίπολης, ως μηχανικός της Τεχνικής Εταιρείας “Ευκλείδης”, στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης) και στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης.

Διετέλεσε μέλος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Πρόεδρος της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ. Αρκαδίας, Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών Αρκαδίας, Δημοτικός Σύμβουλος Τρίπολης, Πρόεδρος της Τ.Ε. Τρίπολης και Γραμματέας της ΝΟ.Δ.Ε. Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. (πρώην ΠΕ.Σ.Υ.) Πελοποννήσου. Είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε επιτροπές της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων της Αρκαδίας.

Εξελέγη και διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος Αρκαδίας κατά τις τετραετίες 1994-1998 και 1998-2002. Διετέλεσε Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης (1997) και Αντιπρόεδρος της Ενιαίας Νομαρχιακής Επιτροπής (1998). Στις Νομαρχιακές Εκλογές του 2006 δημιούργησε τον ανεξάρτητο συνδυασμό “Πρώτα η Αρκαδία”, με τον οποίο και εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος, επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αρκαδίας.

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2010, δημιούργησε τον συνδυασμό “ΝΕΑ Τρίπολη”, με τον οποίο εξελέγη Δήμαρχος στον νέο διευρυμένο Δήμο Τρίπολης.

Καστρινός Αλέξιος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αλέξιος Καστρινός

 

Ο Αλέξιος Καστρινός γεννήθηκε το 1968 στη Γαστούνη, από τον Αθανάσιο και την Ευτυχία Καστρινού, το γένος Σκούρτα.

Σπούδασε στο Μαθηματικό τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από όπου αποφοίτησε το 1992 . Μιλά την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Proficiency.

Έχει εμπορική επιχείρηση σε ποσοστό 50% με την επωνυμία «Α.Α.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Ο.Ε. ΞΥΛΕΙΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ». Έχει διατελέσει Πρόεδρος κοινής αποδοχής του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης και υπήρξε βασικός συντελεστής της ενοποίησης των δύο Συλλόγων (Εμπορικού και Επαγγελματικού).

Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 2002, οπότε εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Γαστούνης. Την περίοδο 2003-2004 διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 2006 εξελέγη Δήμαρχος Γαστούνης. Είναι αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποχέτευσης Λυμάτων Γαστούνης – Βαρθολομιού «ΣΤΡΕΜΕΝΟΣ». Είναι, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Ηλείας, της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Επιτροπής Παιδείας Πολιτισμού της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διατελεί Αντιπρόεδρος της Αστικής Εταιρείας «Εύξεινη Πόλη».

Το 2011 εξελέγη Δήμαρχος Πηνειού.

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΟΔΟΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΥΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΑΤΣΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΟΥΡΜΠΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΛΟΥΡΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΑΠΛΑΝΗ-ΚΥΠΡΙΩΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ – ΕΙΡΗΝΗ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΥΤΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΑΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΛΑΔΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΒΕΚΚΑ

ΚΟΛΟΚΑΤΙΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΥΡΜΠΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΣΟΥΚΑΛΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.)

ΣΤΕΛΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΤΣΟΣ

ΜΕΝΙΟΣ

ΣΟΛΟΜΩΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΖΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

Κουσαθανάς-Μέγας Αθανάσιος

Δήμαρχος Μυκόνου, Αθανάσιος Κουσαθανάς-Μέγας, βιογραφικόΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1951, στη Μύκονο.
ΣΠΟΥΔΕΣ – ΣΤΡΑΤ. ΘΗΤΕΙΑ:
Εγκύκλιες σπουδές στη Μύκονο και στην Αθήνα.
Επαγγελματική / τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
Είναι Πτυχιούχος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. Στη συνέχεια, φοίτησε και στο University of Salford της Αγγλίας.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του ως έφεδρος αξιωματικός στις Διαβιβάσεις.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Αγγλικά
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Ασχολείται επιτυχώς με διάφορες δικές του τουριστικές επιχειρήσεις από το 1981, ενώ διατηρεί και κεντρικό εμπορικό κατάστημα στη Χώρα Μυκόνου.
Έχει αναπτύξει από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα ιδιαίτερα σημαντική δράση μέσα σε επαγγελματικά σωματεία, αθλητικούς συλλόγους και σχολικές επιτροπές, έχοντας διατελέσει αρκετές φορές Πρόεδρος σε πολλά από αυτά: Χαρακτηριστικά, επί 20ετία εκλέγεται Πρόεδρος του Σωματείου Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Μυκόνου.
Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων των Κυκλάδων κλπ.
Συνέβαλλε, επί σειρά ετών ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Αντιδήμαρχος, στην δρομολόγηση και ολοκλήρωση διαφόρων έργων, όπως σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, στην ίδρυση ΤΕΕ (σήμερα ΕΠΑΛ) στη Μύκονο, ενώ ασχολήθηκε παράλληλα επί πολλά χρόνια με την συστηματική τουριστική προβολή του νησιού.  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:
Αναδείχθηκε στο αξίωμα του Δημάρχου Μυκόνου στις 6-1-2009 για τη διετία 2009-2010, μετά την παραίτηση του προκατόχου του, επί 18ετία Δημάρχου Χρήστου Βερώνη. Συνεχώς εκλεγόμενος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Μυκόνου από το 1990, έχει διατελέσει επί 14ετία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και, στη συνέχεια επί 4ετία Αντιδήμαρχος.
Εκ των ιδρυτών του Συνδυασμού «ΠΡΩΤΑ Η ΜΥΚΟΝΟΣ» και ιδρυτής του νέου Δημοτικού Συνδυασμού “Ενωμένη Μύκονος”. Σήμερα διανύει την έκτη του θητεία, μετά την εκλογή του στις Δημοτικές Εκλογές του Οκτωβρίου 2010.
Είναι Πρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. σε διάφορα δημοτικά όργανα (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Απχέτευσης, Πολιτιστικός Οργανισμός ‘Γεώργιος Αξιώτης’, Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης) και πολλές επιτροπές (Δημαρχιακή Επιτροπή, Επιτροπή Τουρισμού κλπ.).
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Ευγενία Καμπάνα (Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μυκόνου).
Με τρία παιδιά, το Γιάννη, το Γιώργο και τη Σεμίνα, 26, 23 και 21 χρονών. Και τα τρία σήμερα είναι φοιτητές σε ελληνικά Πανεπιστήμια.

 Ο Δήμαρχος Μυκόνου έχει τεθεί σε αργία με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου-Χρέη Δημάρχου εκτελεί η κ. Ειρήνη Γρυπάρη

Μαρινάκης Γιώργος

Δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργος Μαρινάκης, βιογραφικόΓεννήθηκε το 1957 και είναι το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του Χαρίτωνα και της Ευαγγελίας Μαρινάκη.

Από το 1975 έως το 1980 σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ΄ όπου αποφοίτησε με άριστα. Από το 1982 εργάζεται ως δικηγόρος στο Ρέθυμνο. Από το 1984 έως το 1990 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Από το 1993 ασχολείται ενεργά και με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, του οποίου διετέλεσε Ταμίας από το 1993 έως το 1996 και Γενικός Γραμματέας από το 1996 έως το 1999.

Από το 1998 έως το 2002 διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, Υπεύθυνος Επιτροπής Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου και Αναπληρωτής Νομάρχης Ρεθύμνου.

Το 2002 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ρεθύμνης με το Συνδυασμό “ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ” και συμμετείχε στα Διοικητικά Συμβούλια της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ, του Γ’ ΚΑΠΗ, της Συμφωνικής Ορχήστρας και στην Επιτροπή διοργάνωσης του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ του Δήμου Ρεθύμνης.

Ως επικεφαλής του Συνδυασμού «Νέα Αντίληψη για το Ρέθυμνο» εξελέγη το 2007 και διατελεί μέχρι σήμερα Δήμαρχος Ρεθύμνης. Παράλληλα, είναι πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης, του Γραφείου Προγραμματικής Σύμβασης της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής-Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης.

Το 2007 εξελέγη επίσης Πρόεδρος του Σ.Ε.Δ.Η.Κ. (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης), μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και μέλος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ).

Είναι μέλος πολιτιστικών Σωματείων και της Επιτροπής των Βραβείων Ήθους και Αυτοθυσίας, ενώ είναι και από τα ιδρυτικά στελέχη της ΠΑΕ – ΕΑΡ, όπου διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και Διευθύνων Σύμβουλος.
Είναι παντρεμένος με την Συμβολαιογράφο Ρεθύμνου Αναστασία Γεωργίου Δρανδάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, το Χάρη και το Γιώργο.