Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Wikis > Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:

-Πρόεδρος: Αντωνόπουλος Αλέξανδρος

Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σε Επιχειρησιακή Έρευνα (MSc) από το London School of Economics και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College του Λονδίνου. Έχει διατελέσει Δ/νων Σύμβουλος στην ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε., τη ΔΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε., ενώ κατείχε διευθυντικές θέσεις στους ομίλους Τράπεζα Probank, EFG Eurobank Ergasias και πρώην Τράπεζας Εργασίας

-Αντιπρόεδρος: Παπανίκος Ιωάννης, Συνταξιούχος Τραπεζικός

-Μέλη:

Θαλασσινάκη Ελένη, Υπάλληλος ΓΛΚ

Κιντής Κωνσταντίνος, Υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μούτος Θωμάς, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπαζαχαρίου Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος Ε.Τ.Ε