Ταμήλος Μιχαήλ

Wikis > Ταμήλος Μιχαήλ

Ταμήλος Μιχαήλ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: mtamilos@gmail.com
Διεύθυνση:
Τρίκαλα, Ασκληπιού 9, ΤΚ 42 100, Τηλ.: 24310-39000, 24310-39001, Fax: 24310-39007. Αθήνα, Μητροπόλεως 1, ΤΚ 105 57, Τηλ.: 210-3709641, 210-3709642, Fax: 210-3709640.

Προσωπικά Στοιχεία

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης:
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1956.
Επάγγελμα:
Έχει εργαστεί σε προγράµµατα (έρευνα, προγραµµατισµός και κατασκευή) τόσο στον ιδιωτικό τοµέα όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαµβάνει τις συνεργασίες µε άλλους επαγγελµατίες της ειδικότητάς του και από άλλους τοµείς της εφαρµοσµένης µηχανικής σε µεγάλα και µικρότερα έργα οικοδοµικών κατασκευών σε όλη την κεντρική Ελλάδα.
Σπουδές:
Ολοκλήρωσε επιτυχώς τη βασική και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Τελείωσε τις σπουδές του το 1979 µε υψηλό βαθµό και έγινε µέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η στρατιωτική του θητεία ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 1982 µε το βαθµό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Εκλέχτηκε βουλευτής τον Ιούνιο του 2012 με τη Ν.Δ.

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Εκλεγµένο µέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. από το 1993, έχει υπηρετήσει σε όλα τα στάδια της εκπροσώπησης του Τ.Ε.Ε. σε Νοµαρχιακό και Περιφερειακό επίπεδο καθώς επίσης συµµετείχε σε πολλές τεχνικές και αναπτυξιακές επιτροπές για τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά ζητήµατα σχετικά µε τους µηχανικούς.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκλέχτηκε µέλος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Τρικάλων από το 1987 ως το 1991. Εκλέχτηκε ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Τρικκαίων το 1995 και διετέλεσε Αντιδήµαρχος και Αντιπρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Τρικάλων. Την τετραετία 1999 έως 2002 ήταν επικεφαλής της µείζονος Αντιπολίτευσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τρικάλων.
Τον Οκτώβριο του 2002 εκλέχτηκε ∆ήµαρχος Τρικκαίων από την πρώτη Κυριακή µε ποσοστό 52%. Στις 15 Οκτωβρίου, 2006 εκλέχθηκε για δεύτερη συνεχόµενη τετραετία και πάλι ∆ήµαρχος Τρικκαίων µε ποσοστό 47,98%, επίσης από την πρώτη Κυριακή.
Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Τρικάλων (Τ.Ε.∆.Κ.).
Πρόεδρος του Ενεργειακού Κέντρου ∆υτικής Θεσσαλίας.
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του «∆ικτύου ROM» (Πανελλήνιο ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο για τους Τσιγγάνους).
Πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής ∆υτικής Θεσσαλίας (Π.Α.∆Υ.Θ.) A.E. για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ∆υτικής Θεσσαλίας. Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.).
Μέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας.