Υφ. Συνεταιρισμών

Revision for “Υφ. Συνεταιρισμών” created on 23 Ιανουαρίου, 2014 @ 10:19:29

Τίτλος
Υφ. Συνεταιρισμών
Περιεχόμενο
Το 1939, τι δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά δημιούργησε το υφυπουργείο Συνεταιρισμών που τοποθετήθηκε παρά τω πρωθυπουργώ. Στο ιδρυτικό του Ν.Δ. 1929/1939 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Συνεταιρισμών παρά το Προέδρω της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 350/03.01.1939) προβλεπόταν ότι σ’ αυτό «… υπάγονται άπαντα τα ζητήματα τα αφορώντα τας Συνεταιρικάς Οργανώσεις πάσης φύσεως και πάσης μορφής (ελευθέρας ή αναγκαστικής) τας συνεστημένας ή ιδρυομένας βάσει γενικών ή ειδικών Νόμων ως και τους “Οίκους του Αγρότου”». <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yf-synaiterismon/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 10:19:29 iservices
23 Ιανουαρίου, 2014 @ 10:17:43 iservices