Υφυπουργοί Υπουργικού Συμβουλίου

Wikis > Υφυπουργοί Υπουργικού Συμβουλίου

Η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου με το Ν.Δ./1926 «Περί συστάσεως θέσεως Υφυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 16/16.01.1926) δημιούργησε θέση υφυπουργού: «εις όν ανατίθεται και η Γενική Διεύθυνσις του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού».

Περισσότερα…