Υπ. Επισιτισμού

Wikis > Υπ. Επισιτισμού

Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α], που είχε τότε την έδρα της στο Κάιρο της Αιγύπτου, ίδρυσε το υπουργείο Επισιτισμού. Ο ιδρυτικός Α.Ν. 3270/1944 «Περί συστάσεως Υπουργείου Επισιτισμού» (ΦΕΚ 20/07.06.1944) ανέφερε: «Εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου τούτου υπάγονται όλα τα ζητήματα τα αναφερόμενα εις τον εις τρόφιμα και άλλα είδη εφοδιασμόν της χώρας διαρκούντος του πολέμου και μετ’ αυτόν, ως και όλα τα ζητήματα τα αναφερόμενα εις την εισαγωγήν και διανομήν των ως άνω τροφίμων και άλλων ειδών».

Περισσότερα…