Υπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ

Wikis > Υπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ

Η αρχή του θεσμού βρίσκεται στο 1928 όταν η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου θέσπισε το Νόμο 3665/ 1928 «Περί ιδρύσεως θέσεως Υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ» (ΦΕΚ 243/22.11.1928). Το μοναδικό άρθρο του Νόμου προέβλεπε: «Παρά τω Πρωθυπουργώ καθίσταται θέσις Υφυπουργού έχοντος βαθμόν και αποδοχάς Υπουργού και αποτελούντος μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου» και για τις αρμοδιότητές του: «Ο Υφυπουργός βοηθεί τον Πρωθυπουργόν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του και ενεργεί και υπογράφει τη εντολή του».

Περισσότερα…