Υπ. Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Wikis > Υπ. Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Το 1951, η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου με τον Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) ίδρυσε το υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Το σχετικό άρθρο του νόμου ανέφερε: «Εις την Προεδρίαν της Κυβερνήσεως υπάγονται πάσαι αι αρμοδιότητες αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος ασκούμεναι υπό του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και του Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών, καταργουμένου του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών ως αυτοτελούς Υφυπουργείου».

Περισσότερα…