Υπ. Συγκοινωνίας(-ών)

Wikis > Υπ. Συγκοινωνίας(-ών)

Η ανάπτυξη των χερσαίων συγκοινωνιών έκανε αναγκαία την ύπαρξη ιδιαίτερου υπουργείου. Έτσι, ο Ελ. Βενιζέλος ίδρυσε το υπουργείο Συγκοινωνίας με το Νόμο 276/1914 «Περί ιδρύσεως Υπουργείου Συγκοινωνίας» (ΦΕΚ 156/11.06.1914). Στο υπουργείο «τασσόμενον έβδομον κατά σειράν, προ του Υπουργείου Στρατιωτικών» αποσπάσθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών υπηρεσίες, που διαιρέθηκαν στις διευθύνσεις: α) Δημοσίων Έργων, β) Σιδηροδρόμων, Τροχιοδρόμων και Μηχανουργικών Εγκαταστάσεων, γ) Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων.

Περισσότερα…