Υπ. Συντονισμού & Προγραμματισμού

Wikis > Υπ. Συντονισμού & Προγραμματισμού

Το 1973, η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη ίδρυσε το υπουργείο Συντονισμού & Προγραμματισμού, που έγινε ο κεντρικός επιτελικός φορέας της κυβέρνησης. Το ιδρυτικό Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) προέβλεπε για το υπουργείο: «Εισηγείται την χάραξιν των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής και καταρτίζει τα σχέδια και τα προγράμματα κυβερνητικής δράσεως δια την εν γένει ανάπτυξιν της χώρας επί εθνικής και περιφερειακής κλίμακος.

Περισσότερα…