Υφ. Συνεταιρισμών

Υφυπουργείο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Το 1939, τι δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά δημιούργησε το υφυπουργείο Συνεταιρισμών που τοποθετήθηκε παρά τω πρωθυπουργώ. Στο ιδρυτικό του Ν.Δ. 1929/1939 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Συνεταιρισμών παρά το Προέδρω της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 350/03.01.1939) προβλεπόταν ότι σ’ αυτό «… υπάγονται άπαντα τα ζητήματα τα αφορώντα τας Συνεταιρικάς Οργανώσεις πάσης φύσεως και πάσης μορφής (ελευθέρας ή αναγκαστικής) τας συνεστημένας ή ιδρυομένας βάσει γενικών ή ειδικών Νόμων ως και τους “Οίκους του Αγρότου”».

Ήταν μια προσπάθεια να ενταχθούν στο άρμα της ιδεολογίας του εθνικοσοσιαλισμού οι συνεταιρισμοί, που αποτελούσαν κρίσιμο θεσμό για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Η προσπάθεια αυτή, όμως, δεν είχε προοπτική και στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής καταργήθηκε.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 04.09.1939 (δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 4 χρόνια, 7 μήνες, 10 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 6 μήνες, 29 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 4 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υφυπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Χαράλαμπος

04.09.1939 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Χαράλαμπος

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Αριστείδης

20.04.1941 – 03.02.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

04.02.1942 – 13.04.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σταύρος

31.01.1949 – 29.08.1949

2η  Δ.Σ.Ε.

Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υφυπουργού στην πολιτική του ηγεσία.
Συνολικά απασχολήθηκαν 1 άτομο (άνδρας).