Υφ. Τύπου και Τουρισμού

Υφυπουργείο ΤΥΠΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά, αμέσως σχεδόν με την εγκαθίδρυση του καθεστώτος, θέσπισε τον Α.Ν. 45/1936 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού» (ΦΕΚ 379/31.08.1936). Στον ιδρυτικό Α.Ν. αναφερόταν: «Συνιστάται παρά τω Υπουργείω των Εξωτερικών Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού».

Στις αρμοδιότητες του όριζε ότι περιλάμβανε:«Την διαφώτισιν της δημοσίας γνώμης ήτοι τα ζητήματα τα αναγόμενα εις τον ελληνικόν και ξένον ημερήσιον και περιοδικόν τύπον, τα πάσης φύσεως Συνέδρια και Εκθέσεις, το Θέατρον τον κινηματογράφον, τας πλάκας γραμμοφώνου, τας παντός είδους διαφημίσεις, τας διαλέξεις τας εκδόσεις, και εν γένει τας πάσης φύσεως εντύπους, δια ζώσης και δια μηχανημάτων εκδηλώσεις, ίνα αύται ευρίσκωνται εντός του πλαισίου των εθνικών παραδόσεων και ιδεωδών, μετέχον και του ελέγχου των ραδιοφωνικών εκπομπών».

Το υφυπουργείο Τύπου & Τουρισμού λειτούργησε για εξίμισυ περίπου χρόνια. Η κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο Κάιρο με τον Α.Ν. 3168/1943 «Περί αναστολής του Α.Ν. 45/1936 “Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού”» (ΦΕΚ 18/25.05.1943) κατάργησε το υφυπουργείο και ανέθεσε τις αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Λίγους μήνες αργότερα η ίδια κυβέρνηση με τον Α.Ν. 3205/1943 «Περί αρμοδιότητος της Διευθύνσεως Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών», που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο 1943 με αναδρομική ισχύ από 25.06.1943, μετέφερε τις αρμοδιότητες αυτές στη Διεύθυνση Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών.
Το 1944 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο Κάιρο ίδρυσε το υφυπουργείο Τύπου & Πληροφοριών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 31.08.1936 (δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 01.06.1941 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού).
β. από 24.09.1941 μέχρι 24.05.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 6 χρόνια, 5 μήνες, 2 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 4 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θεόδουλος

31.08.1936 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θεόδουλος

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θεόδουλος

20.04.1941 – 01.06.1941

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

24.09.1941 – 24.05.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)