Υπ. Ανασυγκροτήσεως

Υπουργείο ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ

Κατά τη γερμανική κατοχή, τον Ιούνιο 1944, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο Κάιρο ίδρυσε το υπουργείο Ανασυγκροτήσεως. Ο ιδρυτικός του Α.Ν. 3267/1944 «Περί συστάσεως Υπουργείου Ανασυγκροτήσεως» (ΦΕΚ Α’ 20/07.06.1944) όριζε: «Εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου τούτου υπάγονται όλα τα ζητήματα τα αναφερόμενα εις την ανοικοδόμησιν των συνεπεία του πολέμου ερειπωθεισών πόλεων και χωρίων, την ανασυμπλήρωσιν και επιδιόρθωσιν των συνεπεία του πολέμου καταστραφέντων δημοσίων έργων και την εν γένει αποκατάστασιν των συνεπεία του πολέμου απωλεσθέντων αγαθών του ελληνικού λαού».

Το υπουργείο αυτό ήταν πρόδρομος του υπουργείου Συντονισμού.
Μόνο ένα άτομο ανέλαβε υπουργός στο υπουργείο Ανασυγκροτήσεως και για λιγότερο από τρεις μήνες, ο Παν. Κανελλόπουλος, που διατηρούσε και το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.06.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 μήνες, 25 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση 1 υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

08.06.1944 – 02.09.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)