Υπ. Ανοικοδομήσεως

Υπουργείο ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ

Στα τέλη του 1945, η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη θέσπισε τον Α.Ν. 768/1945 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου υπό τον τίτλον Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως» (ΦΕΚ 317/27.12.1945). Παρά τη σύσταση του υπουργείου Συντονισμού θεωρήθηκε ότι υπήρχε ανάγκη δημιουργίας χωριστού
«παρά τω Υπουργείω Δημοσίων Έργων Υφυπουργείον Ανοικοδομήσεως»
για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Τρεις μήνες αργότερα το υφυπουργείο αναβαθμίστηκε σε υπουργείο με στόχους
«εν γένει τα ζητήματα της ανοικοδομήσεως των εκ του πολέμου καταστραφέντων και φθαρέντων οικισμών»
και
«η διατύπωσις και η εφαρμογή του ευρυτέρου οικιστικού προγράμματος της Χώρας»
Γι’ αυτούς τους λόγους πέρασαν στο νέο υπουργείο
«αι σχετικαί αρμοδιότητες των Υπουργείων Δημοσίων Έργων, Προνοίας, Γεωργίας και παντός άλλου Υπουργείου ή Αρχής».
Το 1949, το υπουργείο Ανοικοδομήσεως μετονομάστηκε σε υπουργείο Οικισμού & Ανοικοδομήσεως.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 27.12.1945 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 29.06.1949 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 9
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 5 μήνες, 19 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 11 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 6 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος

27.12.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Δημήτριος

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Γεώργιος

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος

27.12.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Δημήτριος

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ