Υπ. Δικαιοσύνης

Υπουργείο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ένα από τα πρώτα υπουργεία του ελληνικού κράτους ήταν και εκείνο της Δικαιοσύνης. Το ιδρυτικό Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί Δικαιοσύνης Γραμματείας της Επικρατείας» (ΦΕΚ 14/13.04.1833) ανέφερε: «Εις την αρμοδιότητα της επί της Δικαιοσύνης Γραμματείας της Επικρατείας υπάγονται:

α’. Η καθίδρυσις, διόρθωσις και επιστασία όλων των δια την διαχείρησιν της δικαιοσύνης εις πολιτικάς και εγκληματικάς υποθέσεις καταστημάτων, ο διοργανισμός των Δικαστηρίων, αι περί του προσωπικού αυτών προτάσεις, και η επ’ αυτά επαγρύπνησις, η διατήρησις των περί των Δικαστηρίων υπαρχόντων νόμων και η ανεξαρτησία του δικαστικού υπουργήματος.

β’. Η επιστασία όλων των δια την διαχείρησιν της δικαιοσύνης αναγκαίων πραγμάτων, προ πάντων δε των εξεταστικών ειρκτών, και η φροντίς δια την επισκευήν και διατήρησιν των δια την υπηρεσίαν της δικαιοσύνης αναγκαίων οικοδομών.

γ’. Η επιτήρησις εις τους Επιτρόπους της Επικρατείας, η μετ’ αυτών αλληλογραφία και αι περί διορισμού ή παύσεως αυτών προτάσεις.

δ’. Τα περί Μνημονίας, και η επιτήρησις εις τους Μνήμονας και Συνηγόρους, καθώς και αι περί διορισμού αυτών προτάσεις.

ε’. Αι προτάσεις περί βελτιώσεως ή τροποποιήσεως των πολιτικών ή ποινικών Κωδήκων, και των περί διαδικασίας εις πολιτικάς ή ποινικάς υποθέσεις Κωδήκων, καθώς και περί της αληθούς αυτών διερμηνεύσεως.

στ’. Η επαγρύπνησις εις την διατήρησιν της δικαστικής αρμοδιότητος, και η σύμπραξις εις την κατά τους υπάρχοντας νόμους διάλυσιν των αναφυομένων περί τούτου διενέξεων μεταξύ των Δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών.

ζ’. Αι προτάσεις περί αφέσεως ή ελαττώσεως της ποινής εις τας παρά των ποινικών δικαστηρίων γενομένας αποφάσεις.

η’. Αι προτάσεις περί όλων των εξαιρέσεων και αδειών, τας οποίας οι πολιτικοί νόμοι εναποθέτουν εις τον Βασιλέα εις πολιτικάς δίκας.

θ’. Εις την επί της Δικαιοσύνης Γραμματείαν είναι υποτεταγμένοι εντός της αρμοδιότητός της όλα τα Δικαστήρια, οι Επίτροποι της Επικρατείας, οι Μνήμονες, οι Συνήγοροι και το λοιπόν προσωπικόν, το οποίον τυχόν ήθελεν είσθαι διωρισμένον διά την υπηρεσίαν της Δικαιοσύνης».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διατήρησε την αρχική του ονομασία μέχρι το 2009, οπότε και μετονομάστηκε.

Υπουργείο Δικαιοσύνης εμφανίζεται και σε όλες τις παράλληλες κυβερνήσεις: στην κυβέρνηση του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη, τις τρεις κατοχικές κυβερνήσεις (Γ. Τσολάκογλου, Κων. Λο-γοθετόπουλου, Ι. Ράλλη), τις δύο της Π.Ε.Ε.Α., της δύο του Δ.Σ.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Σε επίσημες κυβερνήσεις:

α. από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 02.02.1866 (κυβέρνηση Μπεν. Ρούφου).

β. από 09.06.1866 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη) μέχρι 31.07.1873 (κυβέρνηση Επ. Δεληγεώργη).

γ. από 09.02.1874 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη) μέχρι 16.06.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).

δ. από 14.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου στο εξωτερικό) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).

Σε παράλληλες κυβερνήσεις:

α. από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση κινήματος «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη).

β. από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη).

γ. από 10.03.1944 (1η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.).

δ. από 23.12.1947 (1η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.) μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Επίσημες κυβερνήσεις: 202

Παράλληλες κυβερνήσεις: 8

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σε επίσημες κυβερνήσεις: 174 χρόνια, 8 μήνες, 11 μέρες.

Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 6 χρόνια, 4 μήνες, 18 μέρες.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ

Σε επίσημες κυβερνήσεις:

Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 329 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.

Γραμματείς Επικρατείας: 7 άτομα (άνδρες)

Υπουργοί: 210 άτομα (209 άνδρες, 1 γυναίκα)

Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 άτομα (άνδρες)

Υφυπουργοί: 4 άτομα (άνδρες)

Συνολικά απασχολήθηκαν 222 άτομα (221 άνδρες και 1 γυναίκα).

Σε παράλληλες κυβερνήσεις:

Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.

Υπουργοί: 7 άτομα (άνδρες)

Γραμματείς: 1 άτομο (άνδρας)

Συνολικά απασχολήθηκαν 8 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΚΛΟΝΑΡΗΣ Χριστόδουλος

25.01.1833 – 02.04.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΠΡΑΪΔΗΣ Γεώργιος

03.04.1833 – 11.10.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΣΧΙΝΑΣ Κωνσταντίνος

12.10.1833 – 30.05.1834

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΣΧΙΝΑΣ Κωνσταντίνος

31.05.1834 – 07.08.1834

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΠΡΑΪΔΗΣ Γεώργιος

08.08.1834 – 19.05.1835

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΠΡΑΪΔΗΣ Γεώργιος

20.05.1835 – 29.01.1836

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΠΡΑΪΔΗΣ Γεώργιος

13.02.1836 – 01.02.1837

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

02.02.1837 – 11.04.1837

Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΠΑΪΚΟΣ Ανδρόνικος

12.04.1837 – 19.12.1837

Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΠΑΪΚΟΣ Ανδρόνικος

20.12.1837 – 07.03.1840

Κων. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΠΑΪΚΟΣ Ανδρόνικος

08.03.1840 – 23.06.1841

ΟΘΩΝΑ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΜΕΛΑΣ Λεωνίδας

24.06.1841 – 09.08.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (α)

10.08.1841 – 02.09.1843

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΜΕΛΑΣ Λεωνίδας

03.09.1843 – 11.02.1844

Ανδρ. ΜΕΤΑΞΑ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΜΕΛΑΣ Λεωνίδας

12.02.1844 – 29.03.1844

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Ανδρέας (α)

30.03.1844 – 26.07.1844

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων (α)

27.07.1844 – 05.08.1844

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΒΗΣ Ζαφ.-Ζην.

06.08.1844 – 13.01.1846

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Λυκούργος

14.01.1846 – 18.01.1846

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης

19.01.1846 – 01.11.1846

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

02.11.1846 – 14.01.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης

15.01.1847 – 05.04.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Κων.

06.04.1847 – 04.09.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Κων.

05.09.1847 – 07.03.1848

Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Λυκούργος

08.03.1848 – 24.06.1848

Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (α)

25.06.1848 – 14.10.1848

Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (α)

15.10.1848 – 16.04.1849

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (α)

17.04.1849 – 11.08.1849

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΒΗΣ Ζαφ.-Ζην.

12.12.1849 – 03.08.1850

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΪΚΟΣ Ανδρόνικος

04.08.1850 – 23.05.1851

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ιωάννης (α)

24.05.1851 – 15.01.1852

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ Κων.

16.01.1852 – 09.07.1852

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΪΚΟΣ Ανδρόνικος

10.07.1852 – 28.08.1853

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΗΛΙΚΑΣ Σπυρίδων

29.08.1853 – 15.05.1854

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Παύλος

16.05.1854 – 16.07.1854

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Αναστάσιος

17.07.1854 – 31.05.1855

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Παναγιώτης

01.06.1855 – 21.09.1855

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΤΛΗΣ Μιχαήλ

22.09.1855 – 13.02.1856

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ Μιχαήλ

14.02.1856 – 12.11.1857

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (α)

13.11.1857 – 16.08.1858

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Αθανάσιος (α)

17.08.1858 – 28.05.1859

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (α)

29.05.1859 – 13.03.1860

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΤΛΗΣ Μιχαήλ

14.03.1860 – 21.01.1862

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΤΛΗΣ Μιχαήλ

22.01.1862 – 25.05.1862

Ανδρ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος

26.05.1862 – 10.10.1862

Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος

11.10.1862 – 07.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΒΗΣ Ζαφ.-Ζην.

08.02.1863 – 12.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

13.02.1863 – 26.03.1863

Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ιωάννης

27.03.1863 – 28.04.1863

Διομ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΑΤΗΣ Κωνσταντίνος (α)

29.04.1863 – 20.06.1863

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (β)

21.06.1863 – 24.10.1863

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αδάμ

25.10.1863 – 19.02.1864

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟΣ Θεόδωρος

20.02.1864 – 04.03.1864

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος

05.03.1864 – 15.04.1864

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω.

16.04.1864 – 25.07.1864

Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Ανδρέας (β)

26.07.1864 – 01.03.1865

Κων. ΚΑΝΑΡΗ

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος

02.03.1865 – 15.03.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ Λυκούργος

16.03.1865 – 23.09.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Παύλος

24.09.1865 – 19.10.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας

20.10.1865 – 02.11.1865

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικ.

03.11.1865 – 05.11.1865

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ Περικλής

06.11.1865 – 12.11.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας

13.11.1865 – 19.11.1865

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπήλιος

20.11.1865 – 27.11.1865

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΦΟΣ Μπενιζέλος

28.11.1865 – 25.01.1866

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΦΟΣ Μπενιζέλος

26.01.1866 – 02.02.1866

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας

09.06.1866 – 17.12.1866

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος

18.12.1866 – 23.12.1866

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ Κωνσταντίνος

24.12.1866 – 19.12.1867

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ Αριστείδης

20.12.1867 – 24.01.1868

Αρ. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ (εξωκ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Παναγιώτης

25.01.1868 – 10.09.1868

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπήλιος

11.09.1868 – 24.01.1869

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ Αθανάσιος

25.01.1869 – 10.12.1869

Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος

11.12.1869 – 26.12.1869

Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΑΒΑΣ Δημήτριος

27.12.1869 – 08.07.1870

Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

09.07.1870 – 02.12.1870

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Αλέξανδρος (β)

03.12.1870 – 27.10.1871

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

28.10.1871 – 24.12.1871

Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Αγαμέμνων

25.12.1871 – 29.06.1872

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος (α)

30.06.1872 – 07.07.1872

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Δημήτριος

08.07.1872 – 28.07.1872

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας

29.07.1872 – 24.12.1872

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

25.12.1872 – 31.07.1873

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

09.02.1874 – 26.04.1875

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ Κωνσταντίνος

27.04.1875 – 14.10.1875

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

15.10.1875 – 25.11.1876

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ Δημήτριος

26.11.1876 – 30.11.1876

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος

01.12.1876 – 25.02.1877

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπήλιος

26.02.1877 – 18.05.1877

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος

19.05.1877 – 25.05.1877

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος

26.05.1877 – 03.09.1877

Κων. ΚΑΝΑΡΗ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος

04.09.1877 – 10.01.1878

Ακέφαλη κυβέρνηση
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

11.01.1878 – 20.10.1878

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος

21.10.1878 – 25.10.1878

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος

26.10.1878 – 07.01.1880

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ Νικόλαος

08.01.1880 – 09.03.1880

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ Αθανάσιος

10.03.1880 – 12.10.1880

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

13.10.1880 – 03.06.1881

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΙΚΑΚΗΣ Αντώνιος

04.06.1881 – 02.03.1882

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος

03.03.1882 – 11.07.1883

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Αλέξανδρος (β)

12.07.1883 – 18.04.1885

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπήλιος

19.04.1885 – 07.10.1885

Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ Αριστομένης

08.10.1885 – 29.04.1886

Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΒΗΣ Δημήτριος

30.04.1886 – 08.05.1886

Δημ. ΒΑΛΒΗ (εξωκ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΠΙΩΤΗΣ Δημήτριος

09.05.1886 – 23.10.1890

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος

24.10.1890 – 17.02.1892

Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Γεώργιος

18.02.1892 – 09.06.1892

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ανάργυρος

10.06.1892 – 02.05.1893

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

03.05.1893 – 29.10.1893

Σωτ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Διονύσιος

30.10.1893 – 11.01.1895

Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Σπυρίδων

12.01.1895 – 30.05.1895

Νικ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Φίλιππος

31.05.1895 – 17.04.1897

Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Νικόλαος

18.04.1897 – 20.09.1897

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΜΑΣ Αλοϊσιος

21.09.1897 – 29.10.1898

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ Αντώνιος

30.01.1898 – 01.04.1899

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ Νικόλαος

02.04.1899 – 18.09.1901

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ Αθως

19.09.1901 – 11.11.1901

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ Κωνσταντίνος

12.11.1901 – 13.02.1902

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ Νικόλαος

14.02.1902 – 10.04.1902

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ Κωνσταντίνος

11.04.1902 – 23.11.1902

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος

24.11.1902 – 28.11.1902

Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ Αντώνιος

29.11.1902 – 13.06.1903

Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (β)

14.06.1903 – 27.06.1903

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

28.06.1903 – 05.12.1903

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ Νικόλαος

06.12.1903 – 15.12.1904

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

16.12.1904 – 08.06.1905

Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

09.06.1905 – 11.06.1905

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ασημάκης

12.06.1905 – 07.12.1905

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

08.12.1905 – 20.06.1908

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Διονύσιος

21.06.1908 – 17.01.1909

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ-ΑΡΓΑΣΑΡΗΣ Κων.

18.01.1909 – 06.07.1909

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Επαμεινώνδας

07.07.1909 – 14.08.1909

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Αθανάσιος

15.08.1909 – 16.08.1909

Κυρ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΩΜΑΣ Αλέξανδρος

17.08.1909 – 24.09.1909

Κυρ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κυριακούλης

25.09.1909 – 10.12.1909

Κυρ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Παναγιώτης

11.12.1909 – 17.01.1910

Κυρ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ Γεώργιος

18.01.1910 – 05.10.1910

Στέφ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

06.10.1910 – 17.05.1912

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΚΤΙΒΑΝ Κωνσταντίνος

18.05.1912 – 24.02.1915

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Παναγής

25.02.1915 – 09.08.1915

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΚΤΙΒΑΝ Κωνσταντίνος

10.08.1915 – 23.09.1915

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος

24.09.1915 – 24.10.1915

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος

25.10.1915 – 26.03.1916

Στέφ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ Ματθαίος

27.03.1916 – 08.06.1916

Στέφ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ Αντώνιος

09.06.1916 – 02.09.1916

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΦΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Λουκάς

03.09.1916 – 04.09.1916

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

05.09.1916 – 26.09.1916

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Δημήτριος

14.09.1916 – 13.06.1917

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΕΛΛΟΣ Αναστάσιος

27.09.1916 – 02.10.1916

Σπ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Τιμολέων

03.10.1916 – 06.11.1916

Σπ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΕΛΛΟΣ Αναστάσιος

07.11.1916 – 14.11.1916

Σπ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΕΑΣ Σωκράτης

15.11.1916 – 30.11.1916

Σπ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ Μενέλαος

01.12.1916 – 20.04.1917

Σπ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ Κωνσταντίνος

26.04.1917 – 13.06.1917

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης (α)

14.06.1917 – 03.11.1920

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος

04.11.1920 – 23.01.1921

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Νικόλαος

24.01.1921 – 19.02.1921

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

20.02.1921 – 25.03.1921

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δημήτριος

26.03.1921 – 01.03.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δημήτριος

02.03.1922 – 23.03.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ Κωνσταντίνος

03.05.1922 – 08.05.1922

Νικ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δημήτριος

09.05.1922 – 27.08.1922

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

28.08.1922 – 15.09.1922

Νικ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Φίλιππος

16.09.1922

Αν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Φίλιππος

17.09.1922 – 13.11.1922

Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος

14.11.1922 – 27.12.1922

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος

28.12.1922 – 08.01.1923

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΣΙΟΣ Μιχαήλ

09.01.1923 – 17.10.1923

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ Γεώργιος

18.10.1923 – 02.11.1923

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος

03.11.1923 – 10.01.1924

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος

11.01.1924 – 05.02.1924

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Αλέξανδρος

06.02.1924 – 11.03.1924

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος

12.03.1924 – 24.07.1924

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Αλέξανδρος

25.07.1924 – 23.08.1924

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Κωνσταντίνος

24.08.1924 – 06.10.1924

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ Παντελής

07.10.1924 – 25.06.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ