Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το 2011 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] με το Π.Δ. 65/27.06.2011 προχώρησε στο διαχωρισμό τον αρμοδιοτήτων του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα συγκρότησε τη γενική γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε αυτοτελές υ-πουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο υπήγαγε τα θέματα της δημόσιας διοίκησης.

Στις αρμοδιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονταν:
α) όλα τα ζητήματα σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση, τόσο σε επίπεδο οργανωτικό, όπως η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών,
β) οι σχέσεις κράτους – πολίτη (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Κ.Ε.Π.),
γ) η οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις,
δ) η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, όπως η νομοθεσία σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα,
ε) τα θέμετα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση (ανοικτή διακυβέρνηση).

Στο υπουργείο υπάγονται το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο Γενικός Επιθεω-ρητής Δημόσιας Διοίκησης, το Εθνικό Τυπογραφείο και οι ανεξάρτητες αρχές «Συνήγορος του Πολίτη» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)». Ασκεί εποπτεία επί του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» και της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας».

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 17.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σα-μαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 2 μήνες, 15 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 9 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 3 (γυναίκες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 6 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Παντελής

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ Κωνσταντίνος

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Παντελής

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ Κωνσταντίνος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Παύλος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Αντώνιος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μανούσος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ