Υπ. Εφοδιασμού και Διανομών

Υπουργείο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Το 1948, στη διάρκεια του εμφύλιου πόλεμου, με την εφαρμογή του σχεδίου Μάρσαλ οι Αμερικανοί απαίτησαν νέο νομοθέτημα για τη διανομή της βοήθειας. Έτσι, η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη θέσπισε το Ν.Δ. 666/1948 «Περί συστάσεως Υπουργείου Εφοδιασμού και Διανομών» (ΦΕΚ 119/07.05.1948) με το οποίο, ουσιαστικά, μετονόμασε το υπουργείο Εφοδιασμού σε υπουργείο Εφοδιασμού & Διανομών.

Στο πρώτο άρθρο αυτού του Ν.Δ. διαβάζουμε: «Προς τον σκοπόν: α) της αποτελεσματικωτέρας οργανώσεως της προμηθείας, εισαγωγής, αποθηκεύσεως, μεταφοράς, διανομής και διαχειρίσεως εν γένει των εφοδίων, β) της διανομής αυτών συμφώνως προς τας ανάγκας του Κράτους και του Λαού, γ) της λήψεως μέτρων δια την παραγωγήν και βιομηχανοποίησιν των ζωτικής (σημασίας) δια τον Λαόν ειδών, κατανομής, διανομής διά δελτίου και ελέγχου των τιμών αυτών, και δ) της σταθεροποιήσεως του τιμαρίθμου της ζωής, συνίσταται δια του παρόντος νόμου Υπουργείον Εφοδιασμού και Διανομών, καταργουμένου του υφισταμένου Υπουργείου Εφοδιασμού μετά των οπωσδήποτε αμέσως ή εμμέσως εξαρτωμένων ή υπό την εποπτείαν αυτού τελουσών υπηρεσιών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 3 του ίδιου Ν.Δ. αναφέρεται ότι «συνιστάται Ανώτατον Συμβούλιον Εφοδιασμού και Διανομών»
Μέλη του συμβουλίου αυτού θα ήταν πέντε συναρμόδιοι υπουργοί και ένας εκπρόσωπος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Αμερικανικής Αποστολής Βοηθείας προς την Ελλάδα.

Στις κυβερνήσεις του Παν. Πουλίτσα (04.04.1946 – 17.04.1946), του Νικ. Πλαστήρα (15.04.1950 – 20. 08.1950) και του Σοφ. Βενιζέλου (13.09.1950 – 02.11.1950) το υπουργείο εμφανίστηκε και με την ονομασία Εφοδιασμού & Μεταφορών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.05.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 11
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 7 μήνες, 24 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 13 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 7 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

07.05.1948 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Δημήτριος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Απόστολος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγελος

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγελος

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγελος

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Δημήτριος

23.03.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Κωνσταντίνος

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγ.

21.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Κοσμάς

04.09.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγελος

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγελος

09.11.1950 – 27.01.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ