Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

Υπουργείο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Από το 1833 με το Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας» τα θρησκευτικά θέματα και τα θέματα εκπαίδευσης παρουσιάζονταν συνδεδεμένα. Παρ’ όλα αυτά στην περιγραφή των αρμοδιοτήτων του υπουργείου (Γραμματείας Επικρατείας) παρουσιάζονταν χωριστά.

Στον τομέα των Εκκλησιαστικών υπάγονταν οι αρμοδιότητες:

«α’. Αι των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων πολιτικαί και αστυκαί σχέσεις, και η ακριβής των επί τούτω διατεταγμένων νόμων διατήρησις.

β’. Η διατήρησις των νομίμων ορίων μεταξύ της πολιτικής Αρχής και των εκκλησιαστικών Αρχών, η διαφύλαξις των δικαιωμάτων της πολιτικής Αρχής και του δημοσίου εις παρεμπεσούσα ως προς τα εκκλησιαστικά κτήματα και καταστήματα διενέξεις.

γ’. Η εξέτασις όλων των διαταγμάτων των εκκλησιαστικών Αρχών, προ πάντων δε των αυτογράφων, βουλών (Bulles) και πιτακίων του Πάπα της Ρώμης πριν γνωστοποιηθώσιν, η Γραμματεία οφείλει να ζητήση την περί γνωστοποιήσεως άδειαν από τον Βασιλέα.

δ’. Η εγκαθίδρυσις των συνοδικών Αρχών, η επιτήρησις εις τας πράξεις αυτών και η έκδοσις των κατά συνέπειαν αποφάσεων.

ε’. Η επιτήρησις εις την θείαν λατρείαν, και συμφώνως μετά των εκκλησιαστικών Αρχών ο περιορισμός και η κατάστασις και η κατάπαυσις των μη ουσιωδών εκκλησιαστικών πανηγύρεων και των τοιούτων εορτών, αι οποίαι επιδέχονται ακύρωσιν.

στ’. Τα ηγεμονικά δίκαια ως προς τον διορισμόν εις τα εκκλησιαστικά υπουργήματα και ως προς την άδειαν της χειροτονίας ιερέων και διακόνων.

ζ’. Η άδεια συστάσεως θρησκευτικών εταιριών τε και καταστημάτων, και η καθαίρεσις αυτών, εάν υπάρχωσιν ευλογοφανείς αιτίαι.

η’. Η ανακαίνησις και η σύστασις ιερατικών καταστημάτων προς εκπαίδευσιν, διασίτισιν και διόρθωσιν του Κλήρου, τα περί εξετάσεων των δια το ιερατείον υποψηφίων.

θ’. Η διαίρεσις των επαρχιών των διαφόρων εκκλησιαστικών Αρχών.

ι’. Η φροντίς περί ανεγέρσεως και διατηρήσεως των αναγκαίων οικοδομών δια εκκλησίας και δια κατοικίαν των εφημερίων.

ια’. Η επιτήρησις εις την διοίκησιν και διαχείρησιν της δια θρησκευτικάς ανάγκας αφιερωμένης περιουσίας».

Στον τομέα της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπάγονταν οι αρμοδιότητες:

α’. Η διατήρησις και διεύθυνσις των όσων αφορώσι τα σχολεία και την εκπαίδευσιν καθ’ όλην την έκτασιν, η φροντίς περί συστάσεως και αρμοδίου οργανισμού των στοιχειωδών και των υψηλοτέρων παιδευτικών καταστημάτων, ενός Πανεπιστημίου, και μιας Ακαδημίας των επιστημών (d’ une Universite et d’ une Academie des sciences).

β’. Η φροντίς περί προικισμού των σχολείων και των διδακτικών καταστημάτων και η επιτήρησις εις την διοίκησιν της των σχολείων περιουσίας.

γ’. Η φροντίς περί μορφώσεως αξίων διδασκάλων δια τα σχολεία και διδακτόρων (professeurs) και η ανέγερσις των επί τούτω απαιτουμένων καταστημάτων.

δ’. Η δια σχολικών μισθοδοτημάτων (bourses) και άλλων εξοικονομήσεων εμψύχωσις εκείνων των μαθητών, οίτινες ήθελαν αναπτύξει έξοχόν τινα ευφυίαν

ε’. Η σύστασις δημοσίων βιβλιοθηκών, αστρονομικής σκοπιάς, και άλλων τοιούτων καταστημάτων και η εις αυτά επιτήρησις.

στ’. Η διεύθυνσις της Βασιλικής Τυπογραφίας, και η επιτάχυνσις της εις το ελληνικόν μεταφράσεως των αξιολογωτέρων επιστημονικών συγγραμμάτων των άλλων εθνών.

ζ’. Η εις τας τέχνας προόδευσις, και η σύστασις τεχνοδιδακτικών σχολείων και συλλογών (collections), και η ανέγερσις Ακαδημίας των πλασματογραφικών τεχνών, προπαρασκευή εις ανασκαφήν και ανακάλυψιν των απωλεσθέντων αριστουργημάτων των τεχνών, η φροντίς περί των διαφυλάξεων των εισέτι υπαρχόντων, και επαγρύπνησις εις το να μην εξάγονται από το Κράτος.

η’. Η εμψύχωσις των κατγινομένων εις επιστημονικάς ερεύνας προς παρέκτασιν της σφαίρας των ανθρωπίνων γνώσεων, και προς δημοσίευσιν των ευρισκομένων εις τας βιβλιοθήκας των μοναστηρίων χειρογράφων, καθ’ οίον αυτά ήθελον είσθαι εισέτι άγνωστα και αξιότιμα δι’ οποιανδήποτε επιστήμην.

θ’. Προτάσεις περί του προσωπκού δι’ όλας τας διδασκαλικάς θέσεις ή δια τα αφορώντα την πρόοδον των τεχνών και των επιστημών δημόσια καταστήματα, καθ’ όσον ο διορισμός αυτών δεν εδόθη δι’ ιδιαιτέρου διατάγματος εις την αρμοδιότηταν άλλων τινών Αρχών.

Εις τον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματέαν εναπόκειται να διατηρή την πειθαρχίαν μεταξύ του εις αυτόν υπαγομένου προσωπικού, και να παιδεύη κατά τους περί πειθαρχίας νόμους.

ι’. Η επιτήρησις εις την διοίκησιν και διαχείρησιν της δια τας διδασκαλίας παραδόσεις και δια την του λαού εκπαίδευσιν αφιερωμένης περιουσίας και των προς τούτο διατεθέντων δημοσίων εισοδημάτων, η φροντίς περί ανεγέρσεως και διατηρήσεως των οικοδομών των απαιτουμένων δια τα δημόσια καταστήματα προς διδασκαλικάς παραδόσεις, προς εκπαίδευσιν του λαού και προς ανάπτυξιν των τεχνών».

Το 1862, η κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη, επιχειρώντας το θεσμικό διαχωρισμό του υπουργείου, διόρισε δυο διαφορετικά πρόσωπα ένα ως υπουργό Εκκλησιαστικών και ένα ως υπουργό Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

Το εγχείρημα δεν είχε επιτυχία και έξι περίπου μήνες μετά (27.03.1863) η κυβέρνηση Διομ. Κυριακού έδωσε τα χαρτοφυλάκια των δύο υπουργείων στο ίδιο πρόσωπο ενώνοντας πάλι το υπουργείο με το αρχικό του όνομα. Το υπουργείο με το όνομα Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαιδεύσεως παρέμεινε μέχρι το 1926, όταν η δικτατορική κυβέρνηση του Θεόδ. Πάγκαλου το μετονόμασε σε υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας.

Με την πάροδο του χρόνου ο τομέας της Παιδείας αρχίζει να προηγείται εκείνου των Θρησκευμάτων.

Το 1936 η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά πρόσθεσε στον τίτλο του υπουργείου τον όρο «Εθνικής». Ο τίτλος όμως υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημοποιήθηκε το 1951, ενώ μέχρι τότε συναντούμε για το ίδιο υπουργείο διάφορες παραλλαγές στον τίτλο του.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Σε επίσημες κυβερνήσεις:

α. από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 10.10.1862 (κυβέρνηση Ι. (Γενναίου) Κολοκοτρώνη).

β. από 08.02.1863 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη) μέχρι 09.01.1870 (κυβέρνηση Θρ. Ζαΐμη).

γ. από 09.07.1870 (κυβέρνηση Επ. Δεληγεώργη) μέχρι 29.06.1871 (κυβέρνηση Αλ. Κουμουνδούρου).

δ. από 28.10.1871 (κυβέρνηση Θρ. Ζαΐμη) μέχρι 30.01.1872 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη).

ε. από 08.07.18721870 (κυβέρνηση Επ. Δεληγεώργη) μέχρι 23.10.1890 (κυβέρνηση Χαρ. Τρικούπη).

στ. από 18.02.1892 (υπηρεσιακή κυβέρνηση Κων. Κωνσταντόπουλου) μέχρι 24.04.1926 (δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου).

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Επίσημες κυβερνήσεις: 115

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σε επίσημες κυβερνήσεις: 90 χρόνια, 2 μήνες, 4 μέρες.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ

Σε επίσημες κυβερνήσεις:

Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 164 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.

Γραμματείς Επικρατείας: 7 άτομα (άνδρες)

Υπουργοί: 100 άτομα (άνδρες)

Συνολικά απασχολήθηκαν 105 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

25.01.1833 – 02.04.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων

03.04.1833 – 11.10.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΣΧΙΝΑΣ Κωνσταντίνος

12.10.1833 – 30.05.1834

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΣΧΙΝΑΣ Κωνσταντίνος

31.05.1834 – 07.08.1834

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

08.08.1834 – 19.05.1835

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

20.05.1835 – 01.02.1837

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

02.02.1837 – 11.04.1837

Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Αναστάσιος

12.04.1837 – 28.11.1837

Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΓΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

29.11.1837 – 19.12.1837

Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΓΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

20.12.1837 – 29.12.1839

Κων. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νικόλαος

30.12.1839 – 07.03.1840

Κων. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΓΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

08.03.1840 – 29.12.1840

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Νικόλαος

30.12.1840 – 23.06.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΒΑΛΕΤΤΑΣ Σπυρίδων

24.06.1841 – 09.08.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΡΙΖΟΣ Ιάκωβος

10.08.1841 – 02.09.1843

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΣΧΙΝΑΣ Κωνσταντίνος

03.09.1843 – 11.02.1844

Ανδρ. ΜΕΤΑΞΑ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡ. ΜΕΛΑΣ Λεωνίδας

12.02.1844 – 29.03.1844

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων (α)

30.03.1844 – 05.08.1844

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης

06.08.1844 – 01.11.1846

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

02.11.1846 – 14.01.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης

15.01.1847 – 05.04.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

06.04.1847 – 04.09.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

05.09.1847 – 07.03.1848

Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ Δρόσος

08.03.1848 – 24.06.1848

Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Αναστάσιος

25.06.1848 – 14.10.1848

Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Δημήτριος

15.10.1848 – 11.12.1849

Κων. ΚΑΝΑΡΗ