Υπ. Εννόμου Τάξεως

Υπουργείο ΕΝΝΟΜΟΥ ΤΑΞΕΩΣ

Τρεις μέρες μετά την ανακήρυξη της Προεδρευομένης Δημοκρατίας (Πρόεδρος Δημοκρατίας ο Π. Κουντουριώτης, πρωθυπουργός ο Αλ. Παπαναστασίου) ιδρύθηκε το υπουργείο Εννόμου Τάξεως και (κατά σύμπτωση) ο πρώτος υπουργός ήταν ο Θεόδ. Πάγκαλος. Το ιδρυτικό Ν.Δ. /1924 «Περί ιδρύσεως Υπουργείου Εννόμου Τάξεως» (ΦΕΚ 68/28.03.1924) κατέτασσε το υπουργείο «δέκατον κατά σειράν, μετά το Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» και για τις αρμοδιότητές του προέβλεπε: «Η Διεύθυνσις Χωροφυλακής και Δημοσίας Ασφαλείας, το Τμήμα Αστυνομίας Πόλεων, το Τμήμα Αγορανομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το τμήμα Αγροφυλακής του Υπουργείου Γεωργίας και η Διεύθυνσις Χωροφυλακής του Υπουργείου Στρατιωτικών ως και άπασαι αι κατά τας κειμένας διατάξεις εις την αρμοδιότητα αυτών υπαγόμεναι περιφερειακαί υπηρεσίαι και Καταστήματα, αποσπώμενα εκ των οικείων Υπουργείων, υπάγονται εις το Υπουργείον Εννόμου Τάξεως».

Η κατάργηση του υπουργείου μπορούσε να γίνει με απλό Διάταγμα, όπως προβλεπόταν από το ίδιο το Ν.Δ.. Έτσι, η κυβέρνηση του Θεμ. Σοφούλη το κατάργησε με το Ν.Δ. /1924 «Περί καταργήσεως του Υπουργείου Εννόμου Τάξεως» (ΦΕΚ 248/04.10.1924). Οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 31.03.1924 (κυβέρνηση Αλ. Παπαναστασίου) μέχρι 06.10.1924 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 μήνες, 6 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 3 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θεόδωρος (α)

31.03.1924 – 17.06.1924

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ιωσήφ

18.06.1924 – 24.07.1924

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟΣ Αχιλλέας

25.07.1924 – 06.10.1924

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ