Υπ. Επικρατείας

Υπουργείο ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο όρος υπουργός Επικρατείας εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1990 στην κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη και από τότε υπουργοί Επικρατείας υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Ο υπουργός Επικρατείας αντικατέστησε στην ουσία τον υπουργό Άνευ Χαρτοφυλακίου με το Νόμο 1943/1991. Οι αρμοδιότητες των υπουργών Επικρατείας καθορίζονται με αποφάσεις των Πρωθυπουργών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αρμοδιότητες των πρόσφατων πρώην Υπουργών Επικρατείας περιελάμβαναν την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού (τέως Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού) και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, δύο αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών υπαγόμενων απευθείας στον Πρωθυπουργό, καθώς επίσης και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Μέσων Μαζικης Ενημέρωσης (πρώην Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), δύο αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών υπαγόμενων και αυτών απευθείας στον Πρωθυ-πουργό, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τους φορείας που υπάγονται σε αυτές.

Οι αρμοδιότητες του υπουργού Επικρατείας της κυβέρνησης Αντ. Σαμαρά που καθορίστηκαν με την Απόφαση Υ 31/28.06.2012 (και ανακθορίστηκαν με την Απόφαση Υ 70/11.07.2012) είναι οι εξής:
α) επικουρεί τον Πρωθυπουργό στο σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής,
β) υποστηρίζει τις ενέργειες και τις δράσεις του Πρωθυπουργού που αποβλέπουν: αα) στη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, ββ) στην εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, γγ) στην επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού των δομών του Κράτους,
γ) συνεργάζεται με τους άλλους υπουργούς για την προώθηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων,
δ) εισηγείται στον Πρωθυπουργό προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
ε) μεριμνά για τις σχέσεις του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης με τα πολιτικά κόμματα και τα όργανα του Κοινοβουλίου,
στ) προσκαλεί, ύστερα από εντολή του Πρωθυπουργού, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς σε συσκέψεις και συμμετέχει σε αυτές,
ζ) συγκαλεί, ύστερα από εντολή του Πρωθυπουργού, ή με πρωτοβουλία του, επιτροπές και ομάδες εργα-σίας και συμμετέχει σε αυτές,
η) παραπέμπει, ύστερα από εντολή του Πρωθυπουργού, ζητήματα στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα ή στις διυπουργικές επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων κυβερνητικής λειτουργίας που άπτονται της αρμοδιότητας περισσότερων υπουργών,
θ) ασκεί εποπτεία στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 11.04.1990 μέχρι 12.10.1993 (κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη).
β. από 15.09.1995 μέχρι 21.01.1996 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
γ. από 30.10.1998 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη) μέχρι 23.10.2008 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
δ. από 07.01.2009 μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ε. από 17.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 10
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 9 μήνες, 18 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 19 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 17 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 18 άτομα (άνδρες).