Υπ. Επισιτισμού

Υπουργείο ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α], που είχε τότε την έδρα της στο Κάιρο της Αιγύπτου, ίδρυσε το υπουργείο Επισιτισμού. Ο ιδρυτικός Α.Ν. 3270/1944 «Περί συστάσεως Υπουργείου Επισιτισμού» (ΦΕΚ 20/07.06.1944) ανέφερε:
«Εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου τούτου υπάγονται όλα τα ζητήματα τα αναφερόμενα εις τον εις τρόφιμα και άλλα είδη εφοδιασμόν της χώρας διαρκούντος του πολέμου και μετ’ αυτόν, ως και όλα τα ζητήματα τα αναφερόμενα εις την εισαγωγήν και διανομήν των ως άνω τροφίμων και άλλων ειδών».

Τρεις μήνες αργότερα (01.09.1944) στο υπουργείο προστέθηκαν και αγορανομικές αρμοδιότητες. Η ίδια κυβέρνηση, με τον Α.Ν. 3312/1944 «Περί μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου Αγορανομίας εις το Υπουργείον Επισιτισμού και συγχωνεύσεως των υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 32/01.09.1944) μετέφερε στο υπουργείο τις αρμοδιότητες του υφυπουργείου Αγορανομίας
Μετά την απελευθέρωση το υπουργείο καταργήθηκε (14.11.1944) για να δώσει τη θέση του στο υπουργείο Εφοδιασμού και Διανομών.
Με την ίδια ονομασία συναντάται υπουργείο στις συνθέσεις των τριών παράλληλων κατοχικών κυβερνήσεων (Γ. Τσολάκογλου, Κων. Λογοθετόπουλου, Ι. Ράλλη), των δύο παράλληλων κυβερνήσεων της Π.Ε.Ε. Α. και των δύο παράλληλων κυβερνήσεων του Δ.Σ.Ε.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.06.1944 μέχρι 01.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 14.05.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη).
β. από 10.03.1944 (1η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.).
γ. από 23.12.1947 (1η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.) μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
Παράλληλες κυβερνήσεις: 7
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 μήνες, 24 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 5 χρόνια, 7 μήνες, 4 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Υπουργοί: 8 (άνδρες)
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία: 2 σε γραμματείς, 8 σε υπουργούς.
Συνολικά απασχολήθηκαν 8 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ Δημήτριος

14.05.1941 – 28.06.1941

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ Γεώργιος

29.06.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ Εκτωρ

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης

07.04.1943 – 16.04.1943

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ Εκτωρ

17.04.1943 – 31.08.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΙΑΝΤΟΣ Γιώργης

10.03.1944 – 17.04.1944

1η  Π.Ε.Ε.Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ευριπίδης

18.04.1944 – 02.09.1944

2η  Π.Ε.Ε.Α.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Σπυρίδων

08.06.1944 – 01.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης

01.09.1944 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΙΓΚΟΣ Λεωνίδας

23.12.1947 – 30.01.1949

1η  Δ.Σ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΦΣΚΙ Πασκάλ

31.01.1949 – 29.08.1949

2η  Δ.Σ.Ε.