Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012 μετέφερε τις προνοιακές αρμοδιότητες από το υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης μετονομάζοντας το τελευταίο σε υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Στις αρμοδιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονται:
α) Οι ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
β) Τα χρονικά όρια εργασίας,
γ) Η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες,
δ) Οι υπηρεσίες απασχόλησης,
ε) Η κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών εργαζομένων στην Ελλάδα,
στ) Η κοινωνική προστασία και αποκατάσταση των ατόμων ειδικών κατηγοριών,
η) Η διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες,
θ) Τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,
ι) Ο επαγγελματικός προσανατολισμός,
ια) Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
ιβ) Η διαχείριση κοινοτικών και άλλων πόρων σχετικών με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
ιγ) Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας υπάγονται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που ως στόχο έχει την έρευνα και δίωξη των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, της παράνομης απασχόλησης και της ανασφάλιστης εργασίας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (OAEΔ) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 21.06.2012 μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 μήνες, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 3 τοποθετήσεις στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυποργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΑΜΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ιωάννης

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

21.06.2012 – 09.07.2012

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

10.07.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ