Υπ. Εργασίας

Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τον Οκτώβριο 1935 η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Κονδύλη θέσπισε τον Α.Ν. «Περί συστάσεως Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 465/14.10.1935). Ο Νόμος αυτός είχε ένα άρθρο με τρεις μόνο λέξεις: «Συνιστάται Υπουργείον Εργασίας»

Ένα μήνα αργότερα, με τον Α.Ν. «Περί οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 543/12.11.1935) ορίστηκαν οι αρμοδιότητες του υπουργείου:
«Εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας υπάγονται, αφαιρούμεναι εκ της αρμοδιότητος των άλλων Υπουργείων, πάσαι αι εκδηλώσεις της Κρατικής μερίμνης δια την βελτίωσιν της τύχης των ασθενεστέρων οικονομικώς τάξεων και ιδίως του εργαζομένου ατόμου και την αύξουσαν συμμετοχήν αυτού εις τα αγαθά του νεωτέρου Πολιτισμού και ειδικώτερον:

α’. Η συστηματική παρακολούθησις των όρων εργασίας και η λήψης μέτρων προληπτικών ή επανορθωτικών των φυσικών και οικονομικών κινδύνων εις ούς είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι
β’. Η φροντίς υπέρ των ενδεών εργαζομένων υπό την έννοιαν της φιλανθρωπίας και της αγαθοεργίας».
Η κυβέρνηση Κων. Δεμερτζή, όμως, με τον Α.Ν. «Περί καταργήσεως του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 27/18.01.1936) κατάργησε το υπουργείο και οι αρμοδιότητές του επέστρεψαν στα αρχικά υπουργεία.
Το δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά θέσπισε τον Α.Ν. 46/1936 «Περί συστάσεως Υφυπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 379/31.08.1936) και μετονόμασε τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας σε υφυπουργό Εργασίας. Στον Α.Ν. αναφερόταν:
«Το Υφυπουργείον Εργασίας μεριμνά συστηματικώς υπέρ της εξασφαλίσεως αρμονικής συνεργασίας εργασίας και κεφαλαίου προς προαγωγήν της Εθνικής Οικονομίας και προς ηθικήν και υλικήν εξύψωσιν των εργαζομένων τάξεων».

Στις αρμοδιότητες του υφυπουργείου περιλαμβάνονταν:
«Η σύναψις συμβάσεων μετά ξένων Χωρών επί τω σκοπώ προσφορωτέρας εν τη ξένη εγκαταστάσεως του πλεονάζοντος και μεταναστεύοντος πληθυσμού της χώρας» και «Η εποπτεία επί των Επαγγελματικών Εργατικών Σωματείων και εργατικών Επιμελητηρίων, Οργανισμών και Ιδρυμάτων πάσης φύσεως».
Το υφυπουργείο διατηρήθηκε μέχρι και τις αρχές της γερμανικής κατοχής αλλά και στις ελληνικές κυβερνήσεις στο εξωτερικό, στις οποίες μάλιστα αναβαθμίστηκε σε υπουργείο λειτούργησε έτσι μέχρι τον Απρίλιο 1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου). Αλλά και στις παράλληλες κατοχικές κυβερνήσεις λειτουργούσε υπουργείο Εργασίας.

Ενάμισυ μήνα περίπου πριν την απελευθέρωση η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α], που είχε τότε έδρα στη Νάπολη Ιταλίας, ανασύστησε το υπουργείο Εργασίας και το ανέθεσε στον προερχόμενο από το ΕΑΜ Μιλτ. Πορφυρογένη. Λίγο αργότερα θέσπισε τον Α.Ν. 3330/1944 «Περί του τρόπου λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 37/14.10.1944), που όριζε: «Το Υπουργείον Εργασίας είναι και λειτουργεί ως ανεξάρτητον Πολιτικόν Υπουργείον. Όπου εις την κειμένην Νομοθεσίαν αναφέρεται Υφυπουργός ή Υφυπουργείον Εργασίας, νοείται εφεξής Υπουργός ή Υπουργείον Εργασίας».

Υπουργείο Εργασίας λειτούργησε και στην παράλληλη 2η κυβέρνηση του Δ.Σ.Ε. Το 1968 η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 270/21.11.1968) αφαίρεσε από το υπουργείο τις περί κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητες και η ίδια κυβέρνηση με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/ 25.08.1971) το κατάργησε και μετέφερε τις αρμοδιότητές του σε υφυπουργό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ. 175/1073 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) επανίδρυσε το υπουργείο ως υπουργείο Απασχολήσεως. Το 1977 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03.08.1976) μετονόμασε πάλι το υπουργείο σε υπουργείο Εργασίας. Το 1995 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου πρόσθεσε στο υπουργείο τον τομέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το ονόμασε υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 16.10.1935 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Κονδύλη) μέχρι 18.01.1936 (κυβέρνηση Κων. Δεμερτζή).
β. από 30.01.1941 (δικτατορική κυβέρνηση Αλ. Κορυζή) μέχρι 25.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου στο εξωτερικό).
γ. από 02.09.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό) μέχρι 25.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
δ. από 28.11.1977 (κυβέρνηση Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]) μέχρι 14.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ε. από 20.09.2007 μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
στ. από 17.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (30.06.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη).
β. από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 54
Παράλληλες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 48 χρόνια, 1 μήνες, 26 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 11 μήνες, 18 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 91 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 58 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 8 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 63 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 11 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 10 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Γεώργιος

16.10.1935 – 29.11.1935

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

30.11.1935 – 18.01.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Αριστείδης

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος

08.05.1941 – 24.06.1941

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Αριστείδης

20.04.1941 – 03.02.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ Χαράλαμπος

30.04.1941 – 07.05.1941

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Αντώνιος

25.05.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

04.02.1942 – 30.10.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ  Κυριάκος

09.03.1942 – 16.06.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Στυλιανός

31.10.1942 – 13.04.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Νικόλαος

02.12.1942 – 07.03.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Κωνσταντίνος

07.04.1943 – 16.04.1943

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ιωάννης

17.04.1943 – 03.07.1943

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Αναστάσιος

04.07.1943 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης

01.12.1943 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ

04.02.1944 – 27.06.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ

14.04.1944 – 25.04.1944

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (εξωτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ

28.06.1944 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Μιλτιάδης

02.09.1944 – 17.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Μιλτιάδης

18.10.1944 – 02.12.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος

03.01.1945 – 06.03.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Σταύρος

07.03.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

08.04.1945 – 10.04.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ Ανδρέας

11.04.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ Ανδρέας

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ Ανδρέας

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΟΣ Δημήτριος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ Νικόλαος

26.11.1945 – 26.12.1945

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ Ανδρέας

10.12.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (β)

04.04.1946 – 12.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ανδρέας

13.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ανδρέας

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ανδρέας

02.10.1946 – 20.11.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

21.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κων. (α)

24.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος (α)

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ Αναστάσιος

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Αθανάσιος

17.02.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ