Υπ. Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Υπουργείο ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η κυβέρνηση Στέφ. Δραγούμη θέσπισε το 1910 το Νόμο ΓΨΚΔ’ (3724)/1910 «Περί συστάσεως Υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 159/04.05.1910). Για τη δημιουργία του νέου υπουργείου, που ήταν το πρώτο που προστέθηκε σε κυβερνητική σύνθεση μετά τα επτά αρχικά υπουργεία, αποσπάστηκαν αρμοδιότητες από το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημοσίου Εκπαιδεύσεως και το υπουργείο Οικονομικών.

Οι υπηρεσίες του διαιρέθηκαν σε τμήματα: Γεωργίας, Δασών, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μεταλλείων, Στατιστικής, Ειδικού Λογιστηρίου.
Ο πρώτος υπουργός Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τοποθετήθηκε την 01.01.1911. Ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου μετονόμασε το υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας σε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Το 1926, όμως, επανεμφανίζεται υπουργείο με το αρχικό όνομα, στις δικτατορικές κυβερνήσεις Θεόδ. Πάγκαλου και Αθ. Ευταξία και στη de facto κυβέρνηση Γ. Κονδύλη.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 01.01.1911 μέχρι 30.05.1912 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου).
β. από 12.01.1926 (δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου) μέχρι 05.09.1926 (de facto κυβέρνηση Γ. Κονδύλη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 24 μέρες.
ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

01.01.1911 – 30.05.1912

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος

12.01.1926 – 05.03.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Γεώργιος

06.03.1926 – 18.07.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Γεώργιος

19.07.1926 – 25.08.1926

Αθ. ΕΥΤΑΞΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΚΟΣ Λουκάς (β)

26.08.1926 – 05.09.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)