Υπ. Κυβερνητικής Πολιτικής

Υπουργείο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου με το Ν.Δ. 957/1971 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) ίδρυσε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής σε αντικατάσταση του υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, που κατάργησε. Το ιδρυτικό διάταγμα προέβλεπε ότι του υπουργείου «προΐσταται ο Πρωθυπουργός, επικουρούμενος, εν τη ανωτάτη διευθύνσει των εις το Υπουργείον υπαγομένων υπηρεσιών, υπό του Υπουργού Βοηθού τούτου».

Για τις αρμοδιότητες των δύο υφυπουργών οριζόταν ότι ανατίθεντο «εις τον ένα τας αναφερομένας εις θέματα της δημοσίας διοικήσεως και εις τον έτερον τας αναφερομένας εις θέματα σχεδιάσεως και προγραμματισμού επί της Κυβερνητικής Πολιτικής»
Με το ίδιο Ν.Δ. μεταφέρθηκαν στο νέο υπουργείο από το υπουργείο Συντονισμού, που καταργούταν, «η Γενική Διεύθυνσις Προγραμματισμού, η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος και η Υπηρεσία Εξυπηρετήσεως και Ερεύνης Παραπόνων Πολιτών».

Το 1972, η ίδια κυβέρνηση μετονόμασε το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής σε υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής. Ο σύντομος χρόνος ζωής του υπουργείου οφείλεται στην επικάλυψη αρμοδιοτήτων του υπουργείου με εκείνες άλλων υπουργείων και υφυπουργείων. Και ενώ προβλεπόταν ότι στο υπουργείο προΐστατο ο Πρωθυπουργός, σύντομα τοποθετήθηκαν σ’ αυτό υπουργοί που είχαν τον τίτλο υπουργοί Παρά τω Πρωθυπουργώ.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.08.1971 μέχρι 07.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 1 μήνας, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΈΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-Ι.

26.08.1971 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

26.08.1971 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)