Υπ. Ναυτικών

Υπουργείο ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Σαν ναυτική χώρα η Ελλάδα ήταν απαραίτητο να έχει ένα υπουργείο για τις ναυτικές υποθέσεις. Έτσι με το Διάταγμα της 03.04.1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας» (ΦΕΚ 15/19.04.1833) ιδρύθηκε το υπουργείο Ναυτικών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

«α’. Ο σχηματισμός, βελτίωσις και διατήρησις του Ναυτικού, η εις αυτό πειθαρχία, η χρήσις αυτού και αι κινήσεις του, έτι δε η ναυπηγία, η επισκευή, η διατήρησις και εφόπλισις όλων των πλοίων της Επικρατείας, και η διατήρησις της τιμής της Ελληνικής σημαίας
β’. Η ναυτολόγησις των Ναυτών και των επινηίων στρατιωτών, η ενδυμασία, ο οπλισμός, και η μισθοτροφοδότησις αυτών
γ’. Η πρότασις περί διορισμού, περί επί σιτηρεσίω αναπαύσεως, η περί αφέσεως των αξιωματικών και υπαλλήλων του Ναυτικού, έτι δε τα περί στολής και μισθοδοσίας των

δ’. Οι δια την υπηρεσίαν του Ναυτικού αναγκαίοι κανονισμοί και ιδιαίτεροι ποινικοί νόμοι, καθώς και η επιστασία των δια την εκτέλεσιν αυτών διορισθησομένων δικαστηρίων
ε’. Η ανακαίνισις, διατήρησις και βελτίωσις των λιμένων, των ναυστάθμων και ναυτικών αποθηκών, καθώς και των αναγκαίων δια την υπηρεσίαν του Ναυτικού οικοδομών
στ’. Τα προς εκπαίδευσιν αξίων ναυτών, επινηίων πυροβολητών και αξιωματικών ναυτικού καταστήματα

ζ. Τα αναγκαία δια την υπηρεσίαν του Ναυτικού υγειονομικά καταστήματα
η’. Τα δια τους απομάχους, τας χήρας και δια τα ορφανά του Ναυτικού, και δι άλλας ναυτικάς ανάγκας συστηθησόμενα φιλανθρωπικά καταστήματα
θ’. Η έκδοσις των διπλωμάτων, δια των οποίων αναγνωρίζονται τα εμπορικά πλοία ως εθνικά, και δια των οποίων τοις δίδεται η άδεια να υψώσωσιν Ελληνικήν σημαίαν, η φροντίς περί της διαφυλάξεως των περι τούτων υπαρχόντων κανονισμών

ι’. Η διανομή λειών και η επιστασία των προς διάλυσιν απάσης περί τούτου διενέξεως συστηθησομένων δικαστηρίων
ια’. Η ολική δια το Ναυτικόν δαπάνη, και το περί αυτής λογιστικόν».
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι το υπουργείο Ναυτικών, στην αρχική του μορφή που διατηρήθηκε μέχρι την 05.08.1936, εκτός από τις στρατιωτικές αρμοδιότητες (Πολεμικό Ναυτικό) είχε και εκείνες στα θέματα της εμπορικής ναυτιλίας. Η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά με τον Α.Ν. 1/1936 «Περί μετονομασίας του Υφυπουργείου Ναυτικών εις Υφυπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 328/05.08.1936) ίδρυσε χωριστό υφυπουργείο για θέματα εμπορικής ναυτιλίας.
Το 1950 το υπουργείο Ναυτικών έπαψε να υπάρχει ενσωματούμενο ως υφυπουργείο στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 15.01.1870 (κυβέρνηση Θρ. Ζαΐμη).
β. από 09.07.1870 (κυβέρνηση Επ. Δεληγεώργη) μέχρι 07.10.1885 (κυβέρνηση Θεόδ. Δηλιγιάννη).
γ. από 30.04.1886 (εξωκοινοβουλευτική κυβέρνηση Δημ. Βάλβη) μέχρι 29.10.1898 (κυβέρνηση Αλ. Ζαΐμη).
δ. από 02.04.1899 (κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη) μέχρι 13.04.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
ε. από 04.12.1952 μέχρι 14.12.1954 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου).

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 159

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 117 χρόνια, 9 μήνες, 1 μέρα.

ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 221 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Γραμματείς Επικρατείας: 7 (άνδρες)
Υπουργοί: 112 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 126 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος

25.01.1833 – 02.04.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ Ιωάννης

03.04.1833 – 11.10.1833

Σπ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος

12.10.1833 – 30.05.1834

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΣΣΟΥΙΡΟΣ Γ.-Γ.

31.05.1834 – 19.05.1835

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΣΣΟΥΙΡΟΣ Γ.-Γ.

20.05.1835 – 09.06.1835

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΜΑΛΤΣ Χριστόφορος

10.06.1835 – 12.02.1836

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος

13.02.1836 – 01.02.1837

Ι.-Λ. ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΚ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος

02.02.1837 – 19.12.1837

Ιγν. ΡΟΥΝΤΧΑΡΤ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος

20.12.1837 – 07.03.1840

Κων. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος

08.03.1840 – 23.06.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος

24.06.1841 – 09.08.1841

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος

10.08.1841 – 02.09.1843

ΟΘΩΝΑ των Βίττελσμπαχ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

03.09.1843 – 11.02.1844

Ανδρ. ΜΕΤΑΞΑ
ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

12.02.1844 – 29.03.1844

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Αλέξανδρος

30.03.1844 – 05.08.1844

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ανδρέας (α)

06.08.1844 – 24.12.1844

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

25.12.1844 – 23.02.1846

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Κίτσος

24.02.1846 – 03.04.1846

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

04.04.1846 – 05.04.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος

06.04.1847 – 04.09.1847

Ι. ΚΩΛΕΤΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος

05.09.1847 – 07.03.1848

Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος

08.03.1848 – 14.10.1848

Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

15.10.1848 – 11.12.1849

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ Αντώνιος

12.12.1849 – 15.05.1854

Αντ. ΚΡΙΕΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

16.05.1854 – 16.07.1854

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

17.07.1854 – 20.02.1855

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Δημήτριος (α)

21.02.1855 – 31.05.1855

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ Ανδρέας

01.06.1855 – 21.09.1855

Αλ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Αθανάσιος (α)

22.09.1855 – 12.11.1857

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Αθανάσιος (α)

13.11.1857 – 20.06.1858

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣ Λεωνίδας

21.06.1858 – 28.05.1859

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Αθανάσιος (α)

29.05.1859 – 21.01.1862

Αθ. ΜΙΑΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Δημήτριος (α)

22.01.1862 – 25.05.1862

Ανδρ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΞΗΣ Νικόλαος

26.05.1862 – 10.10.1862

Ι. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Δημήτριος

11.10.1862 – 07.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΟΣ Αρτέμιος

08.02.1863 – 12.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Δημήτριος

13.02.1863 – 26.03.1863

Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Νικόλαος

27.03.1863 – 28.04.1863

Διομ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Μιλτιάδης

29.04.1863 – 20.06.1863

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος (α)

21.06.1863 – 24.10.1863

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αδάμ

25.10.1863 – 19.02.1864

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ Αθανάσιος

20.02.1864 – 04.03.1864

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

05.03.1864 – 15.04.1864

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Μιλτιάδης

16.04.1864 – 25.07.1864

Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

26.07.1864 – 01.03.1865

Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Δημήτριος

02.03.1865 – 23.09.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΕΤΟΣ Τριαντάφυλλος

24.09.1865 – 19.10.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Αντώνιος

20.10.1865 – 02.11.1865

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπήλιος

03.11.1865 – 05.11.1865

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΕΤΟΣ Τριαντάφυλλος

06.11.1865 – 12.11.1865

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Αντώνιος

13.11.1865 – 27.11.1865

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Νικόλαος

28.11.1865 – 25.01.1866

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ Δημήτριος

26.01.1866 – 08.06.1866

Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Δημήτριος

09.06.1866 – 17.12.1866

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ Κωνσταντίνος

18.12.1866 – 23.12.1866

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ Δημήτριος

24.12.1866 – 19.12.1867

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Δημήτριος

20.12.1867 – 24.01.1868

Αρ. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ (εξωκ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ Μιλτιάδης

25.01.1868 – 24.01.1869

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ Δημήτριος

25.01.1869 – 26.12.1869

Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΜΠΑΖΗΣ Γεώργιος

27.12.1869 – 15.01.1870

Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Δημήτριος

09.07.1870 – 02.12.1870

Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ Περικλής

03.12.1870 – 27.10.1871

Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ανδρέας

28.10.1871 – 24.12.1871

Θρ. ΖΑΪΜΗ