Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου

Υπουργείο ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012, ίδρυσε το υπουργείο Ναυτιλίας που συγκροτήθηκε από υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με το Π.Δ. 94/17.07.2012 μετονομάστηκε σε υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Το υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αποτελεί τον διοικητικό φορέα της Εμπορικής Ναυτιλίας και μέσω του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους λιμένες και στη χερσαία ζώνη αυτών, καθώς και σε άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:
α) Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας,
β) Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας,
γ) Η οργάνωση όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας,
δ) Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα,
ε) Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
στ) Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων,
ζ) Η διασφάλιση της τήρησης και ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και των όρων ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά,
η) Ο έλεγχος εφαρμογής απαιτήσεων περί προσωπικού πλοίων,
θ) Η άσκηση της ναυτιλιακής πολιτικής,
ι) Η εποπτεία, διοίκηση και εκμετάλλευση των ελληνικών λιμένων, των ναυτιλιακών υποδομών, ναυπη-γείων κ.λπ.,
ια) Η διοικητική εποπτεία των θαλασσίων συγκοινωνιών,
ιβ) Η εποπτεία των διαδικασιών της ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και της ναυτικής εργασίας και ναυ-τολόγησης.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 21.06.2012 μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 μήνες, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 2 τοποθετήσεις στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ Γεώργιος

21.06.2012 – 26.06.2012

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ